Shodashopachara Guru Pooja

Guru Pournima Puja Thursday Pooja Visit www.stotraveda.com
Shodashopachara Guru Pooja | Guru Pournima Puja Thursday Pooja

Shodashopachara Guru Pooja | Guru Pournima Puja Thursday Pooja

గురువులు ఎన్ని రకములు?
ఆధ్యాత్మిక గురువులు, వారి వారి లక్షణాలను హిందూ సంప్రదాయం ఇలా నిర్వచించింది .
సూచక గురువులు : ప్రకృతిలో లౌకిక పద్దతులను తెలిపి వాటి ఫలితాన్ని కూడా తెలియజేస్తారు . భక్తీ జ్ఞాన వైరాగ్య భొదలు చేసి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి కలిగిని భక్తులను తయారు చేస్తారు వీరు…
వేద గురువులు: వేద పురాణేతిహాసాలు చదివి, చదివించి, ధర్మ మర్మాలను విశదీకరించి ఆచరింపజేస్తారు వీరు. .
నిషిద్ద గురువులు : సర్వ యంత్ర-తంత్రములు ఉపాసనలు చేయించి వాటి ధర్మాలను భోదిస్తారు వీరు.
కామ్యక గురువులు : ధర్మ దాతలుగా సప్త సాధనాలు భోధిస్తారు. త్యాగమూర్తులుగా, భక్తులుగా తన భక్తులను తయారు చేస్తారు.
భోధక గురువులు: వేదాంత గ్రంధ పరిచయం కలిగిస్తారు . భోధక గురువులలో మళ్ళీ ఆరు రకాలైన గురువులు వున్నారని చెప్తున్నారు. వారు..
నాద గురువులు: వీరి స్వరం ఎప్పుడైతే శిష్యునికి చేరుతుందో అప్పుడే ఆతడు జ్ఞాన వంతుడుగా మారతాడు .
చాయానిది గురువులు: చాయానిది అనే ఒక పక్షి వుందట . దాని నీడ ఎవరిపై పడుతుందో వారు చక్రవర్తులు అవుతారట. ఈ గురువు అనుగ్రహం ఎవరిపై ప్రసరిస్తుందో వారు ఆధ్యాత్మిక చింతన పరులు అవుతారు .
పరమ గురువులు: వీరు పరుసవేదిలా శిష్యుని తన దివ్య స్పర్శతో భక్తిజ్ఞానాల్ని ప్రసాదిస్తారు
చందన గురువులు: చందన వృక్షంలా జ్ఞాన సుగుణాలను పంచుతారు వీరు.
క్రౌంచక గురువులు: దూరంగా వుండి కూడా తన గ్రుడ్లను పొదగా గలిగే శక్తి క్రౌంచక పక్షికి వుంటుందట . అదే విధంగా క్రౌంచక గురువు దూరాన వున్నా తన శిష్యులను ప్రయోజకులను చెయగలడు.
వాచక గురువులు: సాంఖ్య ఉపదేశాలు భోధించి, పరమాత్మ సత్యమని, దేహం అశాశ్వత మని తెలిపి గమ్యం గుర్తు చేస్తారు.
కారణ గురువులు: ఆసనాలు, ప్రాఞాయామాలు చేయించి చివరకు జీవ బ్రహ్మైక్య సంధానం భోదించి అద్వైత స్థితి ని కలిగిస్తారు.
సద్గురువులు: తెలుసుకోగల్గితే గురువు-శిష్యుడు ఒక్కటే అని తెలియజేస్తారు.
నిజ గురువులు: పరి పూర్ణమును చూపించి జన్మ రహితునిగా చేస్తారు.

వ్యాసపౌర్ణమి-గురుపౌర్ణమి:

గురువులను, ఉపాధ్యాయులను, పెద్దలను పూజించే రోజును గురు పూర్ణిమ లేదా వ్యాస పూర్ణిమ అని పిలుస్తారు.గురు స్థానం పరమ పవిత్రమైనది. అజ్ఞానపు చీకటి నుండి జ్ఞానమనే వెలుగును నాలుగు వైపులకు నడిపించే శక్తి ఒకా గురువుకే వుంది. .. అటువంటి గురువును పూజించడం మన సంప్రదాయం . ప్రతి సంవత్సరం హిందువులు ఆషాడ పౌర్ణమి నాడు వేద వ్యాసుని జయంతిని గురు పౌర్ణమి పేరుతొ జరుపుకుంటారు ” …బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు వశిష్ట మహా ముని, ఆతని కుమారుడు శక్తి. శక్తి కుమారుడు పరాశరుడు. పరాశరునికి, మత్స్యగంధి సత్యవతి ద్వారా విశ్వ తేజస్సుతో జన్మించిన వాడే వ్యాసుడు. తండ్రి వద్ద విద్యాభ్యాసం చేసి ఏక రాశిగా వున్న వేదాన్ని ఋక్, యజు, సామ, అధర్వణ అనే నాలుగు భాగాలుగా సులభ గ్రాహ్యం చేసినందుకు ఆతడు వేద వ్యాసుడు అయ్యాడు.నావ యందు (ద్వైపాయనం ) జన్మించాడు కాబట్టి మరియు నలుపు రంగులో వున్నాడు కాబట్టి కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అని పేరుగాంచాడు. పద్దెనిమిది పురాణాలను, పద్దెనిమిది ఉప పురాణాలను, విజ్ఞాన సర్వస్వం ఐన మహాభారతాన్ని, బ్రహ్మ సూత్రాలను, ఆధ్యాత్మ రామాయణమును రచించి, కలియుగ మానవాళికి కర్మ, భక్తి, జ్ఞాన, మార్గాలను ఉపదేశించాడు.
ప్రాపంచిక, ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానాలను సమన్వయము చేసుకోవడంలోనే మానవ జీవిత వికాసం ఉందని వ్యాస మహర్షి భోదించాడు.

గురుపూర్ణిమను ఎలా జరుపుకోవాలి?

ఈ రోజున చాలామంది ప్రజలు రోజు పొడవునా ఉపవాసం ఉంటారు. సూర్యోదయం వేళ ఉపవాసం ఆరంభించి, చంద్రోదయం వేళకు ఉపవాసం ముగిస్తారు. చంద్రోదయాన్ని చూసిన తర్వాత లేదా సాయంత్రం పూజలు ముగిసిన తర్వాత ఉపవాసకులు ఆహారం స్వీకరిస్తారు.

తాను జీవితమంతా గురు సేవ చేసిన సంప్రదాయాన్ని తన శిష్యులు కూడా పాటించాలని షిర్డీ లో బాబా తన భక్తులకు ఆదేశించాడు. గురువును పూజించడానికి వ్యాసుని జయంతి అయిన వ్యాస పౌర్ణమి (వ్యాస జయంతి) ని మించిన రోజు లేదని భావించి, ఆ రోజును గురు పౌర్ణమిగా నిర్ణయించి పూజకు ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. ధుని దగ్గర వుండే స్తంభాన్ని గురువుగా భావించి పూజిస్తానంటే తనకు ఎట్టి అభ్యంతరం లేదని, తనను పరమాత్మగా భావించవద్దని బాబా ఆదేశం. బాబా ఆదేశం ప్రకారం మొదటి సారిగా గురుపూజ చేసిన వ్యక్తి చంద్రాబాయి బోర్కర్.

గురుమంత్రములు:

అవిద్యా హృదయగ్రంధి బంధమోక్షో భావేద్యతః
తమేవ గురు రిత్యాహు ర్గురుశబ్దార్ధ వేదినః
భావం : ఏ మహానుభావునిచే అవిద్యాహృదయగ్రంధి బంధమోక్షము గలుగునో వారే గురువని గురుశబ్దార్ధం.

శ్లో|| గుశబ్దస్త్వంధకారః స్యాత్ రు శబ్దస్తన్నిరోధకః
అంధకార నిరోధిత్వాద్గురురిత్యభిధీయతే
భావం: గు అను శబ్దమునాకు అర్ధం అంధకారము, రు అను శబ్దముకు అర్ధం దానిని నాశము చేయు తేజస్సు. అనగా అజ్ఞానాంధకారమైన చీకటిని నాశముజేసి స్వయంప్రకాశమగు పరబ్రహ్మమును కరతలామలకమువలె జేయువారే గురువని గురుశబ్దార్ధము.

శ్లో|| గుకారశ్చాంధకారో హి రుకారస్తేజ ఉచ్యతే
అజ్ఞాన గ్రాసకం బ్రహ్మ గురురేవ న సంశయః
భావం: గుకార మంధకారం(అజ్ఞానం) రుకారం తేజస్సు(జ్ఞానం). అజ్ఞానమను తమస్సును మ్రింగువారే గురువు. వారే బ్రహ్మం.సంశయం లేదు.

శ్లో|| గుకారశ్చ గుణాతీతో రూపాతీతో రుకారకః
గుణరూప విహీనత్వా ద్గురురిత్యభిధీయతే
భావం:గుకారం గుణాతీతం,రూపాతీతం రుకారం.నామరూపగుణ రహిత అవస్థ(స్థితి)యగు బ్రహ్మమును తెలుపువారే గురువు.

ఇప్పుడు అటువంటి గురువు కృప అందరికీ దొరకాలని కోరుకుంటూ ఆ గురువుకు నమస్కారము చేయండి.

శ్లో|| గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః
గురుసాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః
భావం: గురువే బ్రహ్మ, గురువే విష్ణు, గురువే మహేశ్వరుడు. గురువు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ. అటువంటి గురువుకు నమస్కరిస్తున్నాను.

శ్లో|| అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా
చక్షురున్మీలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః
భావం: అజ్ఞానమనే గ్రుడ్డితనమునకు జ్ఞానమనే కాటుక దిద్ది, ఆత్మను చూపించు గురువుకు నమస్కరిస్తున్నాను.

శ్లో|| అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మేందన విదాహినే
జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః

శ్లో|| వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్టాయ నమో నమః’
భావం: సాక్షాత్ విష్ణుస్వరూపుడు, జ్ఞాననిధి, వసిష్ఠ వంశోద్బవుడైన వేదవ్యాసునికి నమస్కారం

శ్లో|| వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తే పౌత్రమకల్మషం
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్
భావం: వశిష్ట మహర్షికి మునిమనువడు, శక్తికి మనువడు, పరాశర మహర్షికి పుత్రుడు, శుకమహర్షికి తండ్రి, నిర్మలుడు తపోనిదియైన మహర్షికి నమస్కారం.

శ్లో|| అనేక జన్మ సంప్రాప్త కర్మ బంధ విదాహినే
జ్ఞానానల ప్రభావేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః
భావం: బహు జన్మల నుండి సంప్రాప్తించిన పాప పుణ్యములు జ్ఞానమను అగ్ని చేత దహింపజేయునట్టి గురువునకు నమస్కరిస్తున్నాను .

గురుపూజవిధి మంత్రములతో తెలుగులో:

శుక్లాం బరధరాం విష్ణాం – శశివరణాం చతుర్భుజాం
ప్రసన్న వదన్ాం ధ్యాయేత్ – సరవ విఘ్ననప శాంతయే

మార్జనం:
ఓం అపవిత్రః పవిత్రోవా సర్వావస్థాంగతో పివా

య: స్మరేత్‌ పుండరీకాక్షం సబాహ్యా భ్యంతర శ్శుచి:,

(3సార్లు, శిరస్సు మీద నీళ్ళు జల్లుకొనవలెను)

ఆచమనము:

ఓం కేశవాయ స్వాహా (అనుచు – జలపానము చేయవలెను)

ఓం నారాయణాయ స్వాహా (అనుచు – జలపానము చేయవలెను)

ఓం మాధవాయ స్వాహా (అనుచు – జలపానము చేయవలెను)

ఓం గోవిందాయ నమః (అనుచు – ఎడమ చేతిని కుడి అరచేతితోను)

ఓం విష్ణవే నమః (అనుచు – కుడి చేతిని ఎడమ అరచేతితోను కడుగుకొనవలెను)

ఓం మధుసూదనాయ నమః (అనుచు బొటన వేలితో పై పెదవిని)

ఓం త్రివిక్రమాయ నమః (అనుచు బొటన వేలితో క్రింది పెదవిని)

ఓం వామనాయ నమః (అనుచు శిరమున జలము చల్లుకొనవలెను)

ఓం శ్రీధరాయ నమః (అనుచు శిరమున జలము చల్లుకొనవలెను)

ఓం హృషీకేశాయ నమః (అనుచు ఎడమ అరచేతిపైనను )

ఓం పద్మనాభాయ నమః (అనుచు రెండు పాదముల పైనను)

ఓం దామోదరాయ నమః (అనుచు శిరము పైన నీరు చల్లుకొనవలెను)

ఓం సంకర్షణాయ నమః (అన్ని వేళ్ళు ముడిచి ఆ వేళ్ళ మొదళ్ళతో గడ్డమును తాకవలెను)

ఓం వాసుదేవాయ నమః (అనుచు ఎడమ ముక్కును)

ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (అనుచు కుడి ముక్కును అంగుష్ఠ (బొటనవేలు) తర్జనులతో (చూపుడు వేలు) తాకవలెను)

ఓం అనిరుద్ధాయ నమః (అనుచు ఎడమ కన్నును)

ఓం పురుషోత్తమాయ నమః (అనుచు ఎడమ చేతిని )

ఓం అధోక్షజాయ నమః (అనుచు ఎడమ చేతిని)

ఓం నారసింహాయ నమః (కుడి చేతిని అంగుష్ఠ (బొటనవేలు) అనామికలతో (ఉంగరం వేలు) తాకవలెను

ఓం అచ్యుతాయ నమః (అనుచు నాభిని అంగుష్ఠ కనిష్టికలతో (బొటన చిటికెన వేళ్ళతో) తాకవలెను)

ఓం జనార్దనాయ నమః (అనుచు అరచేతిని హృదయమునకు ఆనించాలి)

ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (అనుచు శిరమును కరాగ్రముతో తాకవలెను)

ఓం హరయే నమః (అనుచు బాహు మూలములను వేళ్ళను ముడుచుకొని తాకవలెను)

ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః.

ఉత్తిష్టంతు భూతపిశాచాః ఏతే భూమి భారకాః

ఏతేషా మవిరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే

శ్లోకము చదివి – అక్షతలు కొన్ని వాసన చూసి ఎడమచేతి ప్రక్కనుండి వెనుకకు వేసుకోవాలి.

అథః ప్రాణాయామః (కుడి చేతి బొటన వ్రేలు, మధ్య వ్రేలులతో రెండు నాసికాపుటములను బంధించి)

ప్రాణాయామము:

ఓం భూః, ఓం భువః , ఓగ్0 సువః, ఓం మహః ఓం జనః, ఓం తపః , ఓగ్0 సత్యం, ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం, భర్గో దేవస్య ధీమహి, ధీయోయనః ప్రచోదయాత్

ఓం ఆపో జ్యోతి రసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం, (మూడు సార్లు జపించవలెను)

అనంతరం అక్షతలు తీసుకుని సంకల్పం చెప్పుకొనవలెను

or

పూరకాం కాంభ్కాం చైవ రేచకాం తదన్ాంతరాం
ప్రాణాయామ మిదాం ప్రోకతాం సరవ దేవ న్మసకృతా

సంకల్పము:

ఓం మమోపాత్త దురితక్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్ధం శుభే శోభ్నే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాజ్ఞాయా ప్రవర్తమానస్య అద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే, భరతఖండే మేరోర్ధక్షిణదిగ్భాగే, శ్రీశైలశ్య ఈశాన్య (మీరు ఉన్న దిక్కును చప్పండి) ప్రదేశే కృష్ణ/గంగా/గోదావర్యోర్మద్యదేశే (మీరు ఉన్న ఊరికి ఉత్తర దక్షినములలొ ఉన్న నదుల పేర్లు చెప్పండి) అస్మిన్ వర్తమాన వ్యావహారిక చంద్రమాన (ప్రస్తుత సంవత్సరం) సంవత్సరే (ఉత్తర/దక్షిన) ఆయనే (ప్రస్తుత ఋతువు) ఋతౌ (ప్రస్తుత మాసము) మాసే (ప్రస్తుత పక్షము) పక్షే (ఈరోజు తిథి) తిథౌ (ఈరోజు వారము) వాసరే (ఈరోజు నక్షత్రము) శుభనక్షత్రే శుభయోగే, శుభకరణే. ఏవంగుణ విశేషణ విషిష్ఠాయాం, శుభతిథౌ,శ్రీమాన్ (మీ గొత్రము) గోత్రస్య (మీ పూర్తి పేరు) నామధేయస్య ధర్మపత్నీ సమేతస్య అస్మాకం సహకుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య దైర్య విజయ అభయ,ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్యర్థం ధర్మార్దకామమోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్ధ సిద్ద్యర్థం ధన,కనక,వస్తు వాహనాది సమృద్ద్యర్థం పుత్రపౌత్రాభి వృద్ద్యర్ధం,సర్వాపదా నివారణార్ధం,సకలకార్యవిఘ్ననివారణార్ధం,సత్సంతాన సిద్యర్ధం,పుత్రపుత్రికా నాంసర్వతో ముఖాభివృద్యర్దం,ఇష్టకామ్యార్ధ సిద్ధ్యర్ధం,సకల లోక కల్యాణర్థం, వేదసాంప్రదాయాభివృర్థం , అసమన్ దేశే గోవధ నిషేధ్యర్థం, గో సాంరక్షణార్థం ,సర్వదేవతా స్వరూప గురుపాదుకాఉద్దేశ్యం షోడశోపచార పూజాం కరిష్యే

ఘంటారావం:

ఆగమారాాంతు దేవానాాం గమనార్ధం తు రక్షాసామ్
కురు ఘాంటారవాం తత్ర దేవతాహ్వాన లాoచనమ్ ||

కలశపూజ

కలశం అంటే నీళ్ళు వుండే పాత్రకు గంధము, కుంకుమ అలంకరించి అక్షతలు, పుష్పము వేసి ఎడమ అరా చేతితో కింద పట్టుకొని కుడిఅరచేతితో పైన పట్టుకుని

శ్లో. కలశస్య ముఖే విష్ణుః కంఠే రుద్రస్సమాశ్రితః

మూలే తత్ర స్థితో బ్రహ్మా మధ్యే మాతృ గణాస్మృతాః

కుక్షౌతు సాగరాస్సర్వే సప్త ద్వీపా వసుంధరా

ఋగ్వేదోధ యజుర్వేదో స్సామవేదో హ్యధర్వణః

అంగైశ్చ సహితాస్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

గంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతీ

నర్మదా సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు

పూజాద్రవ్యాణి దేవం ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య.

కొంచెం కలశం లోని జలమును పూజా ద్రవ్యాల మీద చల్లుతూ) పూజాద్రవ్యాణి (దేవుడి మీద చల్లి ) దేవం (తమ మీద చల్లుకుని) ఆత్మానం సంప్రోక్ష్య.

గణపతి పూజ:
వక్రతుాండ మహ్యక్య కోటిసూరా సమప్రభ
నిరివఘనాం కర్భమే దేవ సరవ క్రేాష్ సరవదధ్యానం
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణామ్  ।
నిధయే సర్వవిద్యానాం  దక్షిణామూర్తయే నమః ॥

తాత్పర్యము:

దక్షిణామూర్తి విద్యలన్నింటికి నిధి. అందువలననే విద్యార్థులకు దక్షిణామూర్తి ఉపాసనము విహితము. సంసార నివృత్తియే కైవల్యము. జ్ఞానము వలననే కైవల్యము లభ్యమగును. ‘జ్ఞానాదేవ హి కైవల్యమ్’. జ్ఞానదాత దక్షిణామూర్తి. కావున సంసార రోగగ్రస్తులకు దక్షిణామూర్తి వైద్యుడు. మూడు లోకములకు గురువగు అట్టి దక్షిణామూర్తికి నమస్కారము.

దత్తాత్రేయం మహాత్మానం వరదం భక్తవత్సలం |

ప్రపన్నార్తిహరం వందే స్మర్తృగామి సనోవతు ||

తాత్పర్యము:

భక్తుల యందు పుత్రప్రేమను కలిగి అపార ప్రేమతో వరములు ఇచ్చి, పరబ్రహ్మ స్వరూపం అయి,    తలచిన వెంటనే ప్రత్యక్షం మయ్యే శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి నన్ను రక్షించు.

నారాయణ సమారభాాం వ్యాసశంకరమధ్యమామ్
అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః ధ్యాయామి

Meaning: salutation to the lineage starting with lord narayana, with Vyasa and Adi Sankara in the middle and continuing up to my immediate teacher.

ఆవాహనం:
వందేగురుపదద్వంద్వం వాఙ్మనసగోచరం

గురుర్విశ్వం న చాన్యోస్తి తస్మైశ్రీ గురవేనమః

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః ఆవాహయామి

ఆసనం:
నమామీ సద్గురుమ్ శాంతం ప్రత్యక్ష గురురూపిణం

శిరసా యోగపీఠస్తమ్ ముక్తి కామాఅర్థ సిద్ధిదం

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  నవరత్న ఖచిత  సింహాసనామ్ సమర్పయామి

పాద్యం/అర్ఘ్యం:

వ్యక్తఅవ్యక్త  స్వరూపాయ హృషికేషపతయే నమః
పాద్యం త్వ ప్రతి గృహ్ణష్వ గురు దేవ నమోస్తుతే
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి

ఆచమనీయం:
కసుమాక్షత సంమిశ్రమ్ ప్రసన్నాబు పరిప్లుతం

నిర్మల  జ్ఞానరూపాయ దత్తాన్మాచమనీయకమ్
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  ఆచమనీయాం సమర్పయామి

స్నానం:
గంగాది సర్వ తీర్థభ్య:, తోయమేతత్స నిర్మలం
స్నానం స్వీకురు దేవేశ మయా దత్తామ్ సురేశ్వర

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  సమరపయామి
స్నానాంతరం ఆచమనీయాం సమర్పయామి

వస్త్రం:
వ్యోమవత్ వ్యాప్త దేహాయ, నిర్గుణయ గుణాత్మనే
వస్త్రయుగ్మం మయా దత్తమ్ గృహణ మహతాం వర

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః వస్త్రయుగ్మమాం సమర్పయామి
వస్త్రయుగ్మం ధారణ అనంతరం ఆచమనీయాం సమర్పయామి

యజ్ఞో పవీతం:
వేదమంత్రై సమాయుక్తం బ్రహ్మవిష్ణుశివత్మికం
ఉపవీతాం ప్రయఛ్చచమి గృహణ సురనాయక
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః యజ్ఞాపవీతాం సమర్పయామి

గంధం:
దివ్య  సింధూర కర్పూర మృగనాభి సమన్వితమ్
సకుంకుమమ్ పీతగంధం లలాటే ధారయానఘ

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః గాంధ సమర్పయామి

పుష్పం:
మాల్యాధీని సుసాంధీని మాలత్యాదీవి వై ప్రభో
మాయా హృతాని పూజార్థం పుష్పాణి ప్రతిగృహ్యతాం
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః ‎పుష్పాణి సమర్పయామి

అంగ పూజ:
1.దివ్యపాదాయ నమః – పాదౌ పూజయామి
2.మహాబలాయ నమః – జాంఘే పూజయామి
3. బ్రహ్మవిధ్వరాయ నమః – జానునీ పూజయామి
4.సిద్ధాసనాయ నమః- ఊరూన్ పూజయామి
5. జితేంద్రియాయ నమః- గుహాాం పూజయామి
6. సర్వధారాయ నమః – కటిమ్ పూజయామి

7. బ్రహ్మాండోరాయ నమః – ఉదరాం పూజయామి

8. శిష్యవత్సలాయనమః – వక్షస్థలామ్ పూజయామి

9. కరుణా పూర్ణహృదయాయ నమః – హృదయాం పూజయామి
10. శివశక్తి స్వరూపాయ నమః- స్తనౌ పూజయామి
11. విశ్వఉద్దారకాయ నమః – బాహూన్ పూజయామి
12. వరదాభయహస్తయ నమః – హస్తత పూజయామి
13. గాంభీరకంఠాయ నమః – కంఠం పూజయామి
14.  స్మితవదనాయ నమః- ముఖాం పూజయామి
15. మధురసల్లపాయ నమః – జిహ్వమ్ పూజయామి

16. కృపాాంగవీక్షణాయ నమః – నేత్రే పూజయామి
17. శ్రుతిరహస్యభోదకాయ నమః – కర్ణణ పూజయామి

18. సహస్రారకమలవాసాయనమః – శిరః పూజయామి

19. సర్వేశ్వరాయ నమః- సర్వవపాాంగాని పూజయామి
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః – నానావిధ పత్ర పష్ప పూజామ్ సమర్పయామి

ధూపం:
వనస్పత్యుద్భవైర్ధివ్యై ర్నానా నాగందైః సుసంయుతః

ధూపమాఘ్రాణప భో స్వామిన్ తవ శిష్యసమర్పితాం

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  ధూపాం ఆఘ్రాపయామి

దీపం:
షా,బ పూ సాజ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా ద్యోతితం మయా
అజ్ఞాన నాశనం దేవ గృహాణ శ్రీమనోహర
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః దీపం దర్శయామి

నైవేద్యం:
నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ భక్తిర్మే హ్యచలాంకురు
ఫలంని చ సుపక్వని స్వీకురు జ్ఞాన్దాయక
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః నైవేద్యం సమర్పయామి

సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి (పగలు) / ఋతంత్వా సత్యేన పరిషించామి (రాత్రి)

1 ఓం ప్రాణాయ స్వాహా

2 ఓం అపానాయ స్వాహా

3 ఓం వ్యానాయ స్వాహా

4 ఓం ఉదానాయ స్వాహా

5 ఓం సమానాయ స్వాహా

మధ్యేమధ్యే పానీయాం సమర్పయామి – అమృతమస్తు అమృతా పిధానమసి

ఉత్తరా పోశనమ్ సమర్పయామి , హస్తౌ పక్షాళయామి సమర్పయామి

పాదౌ ప్రక్షాళయామి సమర్పయామి , శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి.

తాంబూలం:
పూగీఫలైశ్చ కర్పూరై ర్నాగవల్లీ దళైర్యుతం
కర్పూరచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  తాాంబూలాం సమర్పయామి

నీరాజనం:
నీరాజనం గృహ్యణేదాం పంచవర్తి సమన్వితమ్
తేజ్ఞర్వశి మయా దతతాం గృహ్యప తవాం సురేశ్వర
మాంగళా శసన్పరైర్ మదాచరా పురోగమః
సర్వశచ పూర్థవర్వచర్థాః సతకృతాయాసుత మాంగళమ్
గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామి
నీర్వజనానంతరం శుద్దాచమనీయం సమర్పయామి.

మంత్రపుష్పమ్:
యదాంఘ్రికమలదవాందవాం దవాందవతాపనివారకాం
తారకాం భ్వసాంధోశచ తాం గుర్భాం ప్రపమామాహాం
తవమేవ మాతా చ పితా తవమేవ, తవమేవ బాంధుశచ సఖా తవమేవ
తవమేవ విదాా ద్రవిపాం తవమేవ, తవమేవ సరవాం మమ దేవ దేవ

గురుపాదుకాభ్యామ్ నమః  సువరణ ద్దవా మాంత్రపుష్పాం సమర్పయామి
ఆతమ ప్రదక్షిప న్మస్కర్వన్ సమర్పయామిక్షమాపణ ప్రార్థనా:
ఛత్ర చామర గీత నృత్యం ఆందోళికాం అశ్వారోహణ గజారోహణా

సమస్తరాజోపచారన్ మనసా సమర్పయామి

యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్

తథ్సర్వం క్షమ్యతాం గురుదేవ నమోఽస్తు తే ।

విసర్గ బిన్దు మాత్రాణి పదపాదాక్షరాణి చ

న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పురుషోత్తమః ॥

అస్మత్గు గురు ప్రీయతాాం సుప్రీతో వరదో  భవతు

అజ్ఞానమూలా  హరణం జన్మ కర్మ నివారణమ్

గురోః పాదోదకాం పీత్వ శేషం శిరసీ ధారయాన్

స్వస్తి మంత్రాః

స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం

న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః ।

గోబ్రాహ్మణేభ్య-శ్శుభమస్తు నిత్యం

లోకా-స్సమస్తా-స్సుఖినో భవంతు ॥

కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ ।

దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః ॥

అపుత్రాః పుత్రిణనాః స్సంతు  పుత్రిణ స్సంతుపౌత్రిణనాః

అధనాః స్సధనాః సంతు జీవాంతు శరదాాం శతామ్

How to perform Guru Purnima?how to do guru pooja at home-how to do guru pooja on Thursday

Padapuja:

This day also sees the ritual of padapuja, the worships of the Guru’s sandals, which represent his holy feet and is seen as a way of rededicating to all that a Guru stands for. Disciples recommit themselves on this day, towards following their teacher’s guidance and teachings, for the coming year. A mantra that is particularly used on this day is:

“ఓం గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వరః

ōṁ guru brahmā guru viṣṇu guru dēvō mahēśvaraḥ

Guru is Brahma, Guru is Vishnu Guru is Lord Maheshwara

గురు సాక్షాత్ పర బ్రహ్మాం తస్మై శ్రీ గురవేన నమః

guru sākṣāt para brahmāṁ tasmai śrī guravēna namaha

Guru is verily the supreme reality Sublime prostrations to Him.”

Chant above గురుమంత్రములు also. or If you are not used to Sanskrit words, you can skip all, just say “asanam samaryapi”, argyam samarpayami etc.

Dhyaanam Samarpayami (Think or meditate on the Lord)

Aawaahanam Samarpayami (Offering invitation the Lord)

Aasanam Samarpayami (Offer a seat to the Lord)

Paadyam Samarpayami (Offer water to wash the feet)

Arghyam Samarpayami (Offer water to wash the hands)

Aachamaneeyam Samarpayami (Offer water to drink)

Snaanam Samarpayami (Give bath to the Lord)

Maha Abhishekam Samarpayami (Give main head bath to the Lord)

Pratishtaapayaami (Make him seated)

Vasthram Samarpayami (Offer clothes to the Lord)

Yajnopaveetham Samarpayami (Offer the Holy Thread)

Gandham Samarpayami (Offer sandalwood paste/powder)

Akshatham Samarpayami (Offer Akshatha/ Rice)

Pushpam Samarpayami (Offer Flowers to the Lord)

Ashthothtra Poojam Samarpayami (Offer the holy 108 names)

Dhoopam Aaghraapayaami (Offer Fragrance / Agarbatti)

Deepam Darshayaami (Offer light to the lord)

Neivedyam Samarpayami (Offer Food to the Lord)

Phalam Samarpayami (Offer Fruits to the Lord)

Taamboolam Samarpayami (Offer betel nut and leaves)

Dakshinam Samarpayami (Offer money to the Lord)

Maha Nirajanam Samarpayami (Offer aarti to the Lord)

Pradakshinam Samarpayami (Taking clockwise rounds of aarti)

Namaskaram Samarpayami (Offer Prostrations)

Mantra Pushpam Samarpayami (Offer incantations and flowers)

Praarthanaam Samarpayami (Offer prayers, request your desires)

Kshamaapanam Samarpayami (Offer apologies and ask for forgiveness)

When you perform this guru pooja:

It can also be performed on the below occasions also and on Thursdays also:

Datta jayanthi

Guru Poornima

Valmiki Jayanthi

Sankara charya Jayanthi

Ramanujacharya Jayanthi

Madhwacharya Jayanthi

Shiridi Saibaba Nithya Pooja

Daily pooja

Your Guru’s pooja on his birthday

Pooja when Guru visits your home etc etc

Mantra Sahit Puja in Sanskrit – मंत्रों से गुरु पूर्णिमा पूजा विधि:गुरु पूजन के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर, स्नानादि करके, पीले या सफ़ेद आसन पर पूर्वाभिमुखी होकर, दिन में पूर्व की तरफ और रात्रि में उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। पीला कपड़ा बिछाकर उसपर केसर से ‘ॐ’ लिखकर ताम्बे या स्टील की प्लेट रखें। उसपर पंचामृत छिड़कने के पश्चात गुरु का फोटो रखें और फिर अब पूजन प्रारंभ करें।

निम्न तीन मंत्रों से पृथक-पृथक द्वार देवता को प्रणाम करें:

दाहिने भाग पर – ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भद्रकाल्यै नमः
बाएं भाग पर – ॐ ऐं ह्रीं श्रीं भैरवाय नमः
उर्ध्व भाग पर – ॐ ऐं ह्रीं श्रीं लम्बोदराय नम:

पूजन शुरू करने के पूर्व पूजन सामग्री को विधिवत जमा लेना चाहिए। पूजन सामग्री को रखने का क्रम निश्चित होता है।

गुरु पूजन विधि:

पवित्रीकरण: आसन पर बैठकर बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की अंगुलियों से स्वयं पर छिड़कें
आचमन – मंत्रों को पढ़ आचमनी से तीन बार जल पिएं
सूर्य पूजन – कुमकुम और पुष्प से सूर्य पूजन करें

अब ध्यान लगाएं।
अब आह्वान करें।
स्थापन: गुरुदेव को अपने षट्चक्रों में स्थापित करें

गन्ध,पुष्प, बिल्व पत्र :

तमो स पूर्वां एतोस्मानं सकृते कल्याण त्वां कमलया सशुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध स चिन्त्य अचिन्त्य वैराग्यं नमितांपूर्ण त्वां गुरुपाद पूजनार्थंबिल्व पत्रं पुष्पहारं च समर्पयामि नमः
दीप, नीराजन : ताम्रपात्र में जल, कुंकुम, अक्षत अवं पुष्प लेकर यंत्रों पर समर्पित करें –

पंच पंचिका:

अपने दोनों हाथों में पुष्प लेकर निम्न पञ्च पंचिकाओं का उच्चारण करते हुए इन दिव्य महाविद्याओं की प्राप्ति हेतु गुरुदेव से निवेदन करें –
पंचलक्ष्मी:
पंचकोष
पंचकल्पलता
पंचकामदुघा
पंचरत्न विद्या

श्री मन्मालिनी : अंत में तीन बार श्री मन्मालिनी का उच्चारण करना चाहिए जिससे गुरुदेव की शक्ति, तेज और सम्पूर्ण साधनाओं की प्राप्ति हो सके:- सोऽहं गुरुदेवाय नमः |

मूल मंत्र:
‘ॐ निं निखिलेश्वरायै ब्रह्म ब्रह्माण्ड वै नमः’ इस मंत्र का मूंगा माला से १०१ माला जप करें |
अब प्रार्थना करें।

मंत्र का जाप

‘व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु रूपाय व्यासवे’

इस मंत्र का निरंतर स्मरण करने से ही मनुष्य को ज्ञानार्जन और ज्ञानवृद्धि उत्पन्न होती है।

‘बृहस्पति’ प्रसन्न करने के लिए मंत्र

ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:।

ॐ ऐं श्रीं बृहस्पतये नम:।

ॐ गुं गुरवे नम:।

ॐ बृं बृहस्पतये नम:।

ॐ क्लीं बृहस्पतये नम:।

शिव को प्रसन्न करने का जाप 

श्री शिवाय नम:

श्री शंकराय नम:

श्री महेशवराय नम:

श्री सांबसदाशिवाय नम:

श्री रुद्राय नम:

ॐ पार्वतीपतये नमः

ॐ नमो नीलकण्ठाय

समर्पण
ॐ सहनावतु सह नौ भुनत्तु सहवीर्यं करवावहै,तेजस्विनां धीतमस्तु मा विद्विषावहै |
ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतं |
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना |
ॐ शान्तिः | शान्तिः || शान्तिः |||