Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali Visit www.stotraveda.com
Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali in English:

108 Names of Shri Gauri DeviSri Gowri Astottara Satanamavali


Om Shree gauryai namah
Om Ganesha jananyai namah
Om Guhambi kayai namah
Om Jaga nnetryai namah
Om Giritanu bhavayai namah
Om Veera bhadra prasuve namah
Om Vishva vyapinyai namah
Om Vishva rupinyai namah
Om Ashta murtyat mekayai namah
Om Ashta daridrya shamanyai namah
Om Shivayai namah
Om Shambha vayai namah
Om Shan karyai namah
Om Balaayai namah
Om Bhavanyai namah
Om Haima vatyai namah
Om Parvatyai namah
Om Papa nasinyai namah
Om Narayanam shajaayai namah
Om Nityayai namah
Om Nirma laayai namah
Om Ambi kayai namah
Om Hemadri jaayai namah
Om Vedanta lakshanayai namah
Om Karma bramha mayai namah
Om Ganga dhara kutumbinyai namah
Om Mrudanyai namah
Om Muni samsevyayai namah
Om Maninyai namah
Om Menakat majaayai namah
Om Kumaryai namah
Om Kanyakayai namah
Om Durgayai namah
Om Kalidosha vighatinyai namah
Om Katya yanyai namah
Om Bhadra daenyai namah
Om Mangalya daenyai namah
Om Sarva mangalayai namah
Om Manju bhashinyai namah
Om Mahe shvaryai namah
Om Maha mayayai namah
Om Mantra radhyayai namah
Om Maha balayai namah
Om Satyai namah
Om Sarva mayai namah
Om Soubhagya dayai namah
Om Kama kala nayai namah
Om Kamkshi tardha pradayai namah
Om Chandrarka yuta tatamkayai namah
Om Chidambara shareerinyai namah
Om Sree chakra vasinyai namah
Om Devyai namah
Om Kameshva rapatyai namah
Om Kamalayai namah
Om Murari priyardhamgyai namah
Om Putra poutra varapradayai namah
Om Punyayai namah
Om Krupa prurnayai namah
Om Kalyanyai namah
Om Anchit yayai namah
Om Tripurayai namah
Om Trigunam bikayai namah
Om Purushardha pradayai namah
Om Satya dharma ratayai namah
Om Sarva sakshinyai namah
Om Shashamka rupinyai namah
Om Sarasvatyai namah
Om Virajayai namah
Om Svahayai namah
Om Svadhayai namah
Om Pratyamgi rambikayai namah
Om Aaryayai namah
Om Dakshaenyai namah
Om Deekshayai namah
Om Sarvottamotta mayai namah
Om Shivabhinama deyayai namah
Om Sreevidyayai namah
Om Pranavardha svarupinyai namah
Om Hrinkaryai namah
Om Naada rupayai namah
Om Sundaryai namah
Om Shodashakshara devatayai namah
Om Mahagouryai namah
Om Shyamalayai namah
Om Chandyai namah
Om Bhaga malinyai namah
Om Bhagalayai namah
Om Matrukayai namah
Om Shulinyai namah
Om Amalayai namah
Om Annapurnayai namah
Om Akhilagama samstut yayai namah
Om Ambayai namah
Om Bhanukoti sandyatayai namah
Om Parayai namah
Om Seetamshu kruta shekha rayai namah
Om Sarvakala sumangalyai namah
Om Soma shekharyai namah
Om Amara samsev yayai namah
Om Amrutai shvaryai namah
Om Sukha sachi chudara sayai namah
Om Balyaradita bhutidayai namah
Om Hiranyayai namah
Om Sukshmayai namah
Om Haridra kumkuma radhyayai namah
Om Sarvabhoga pradayai namah
Om Markandeya varapradayai namah
Om Sree nityagouree devatayai namah

Ithi Shree Gauri Astottara Shatanamavali Samaptam

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit/Devanagari/Hindi:

माँ गौरी अष्टोत्तर शतनामावळि:

1 ॐ श्री गौर्यै नमः।
2 ॐ गणेशजनन्यै नमः।
3 ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः।।
4 ॐ गुहाम्बिकायै नमः।
5 ॐ जगन्मात्रे नमः।
6 ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः।
7 ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः।
8 ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः।
9 ॐ विश्वरूपिण्यै नमः।
10 ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः।।
11 ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः।
12 ॐ शिवायै नमः।
13 ॐ शांभव्यै नमः।
14 ॐ शंकर्यै नमः।
15 ॐ बालायै नमः।
16 ॐ भवान्यै नमः।
17 ॐ भद्रदायिन्यै नमः।
18 ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः।
19 ॐ सर्वमङ्गलायै नमः।
20 ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः।
21 ॐ महेश्वर्यै नमः।
22 ॐ महामायायै नमः।
23 ॐ मन्त्राराध्यायै नमः।
24 ॐ महाबलायै नमः।
25 ॐ हेमाद्रिजायै नमः।
26 ॐ हैमवत्यै नमः।
27 ॐ पार्वत्यै नमः।
28 ॐ पापनाशिन्यै नमः।
29 ॐ नारायणांशजायै नमः।
30 ॐ नित्यायै नमः।
31 ॐ निरीशायै नमः।
32 ॐ निर्मलायै नमः।
33 ॐ अम्बिकायै नमः।
34 ॐ मृडान्यै नमः।
35 ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः।
36 ॐ मानिन्यै नमः।
37 ॐ मेनकात्मजायै नमः।
38 ॐ कुमार्यै नमः।
39 ॐ कन्यकायै नमः।
40 ॐ दुर्गायै नमः।
41 ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः।
42 ॐ कात्यायिन्यै नमः।
43 ॐ कृपापूर्णायै नमः।
44 ॐ कल्याण्यै नमः।
45 ॐ कमलार्चितायै नमः।
46 ॐ सत्यै नमः।
47 ॐ सर्वमय्यै नमः।
48 ॐ सौभाग्यदायै नमः।
49 ॐ सरस्वत्यै नमः।
50 ॐ अमलायै नमः।
51 ॐ अमरसंसेव्यायै नमः।
52 ॐ अन्नपूर्णायै नमः।
53 ॐ अमृतेश्वर्यै नमः।
54 ॐ अखिलागमसंस्तुतायै नमः।
55 ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः।
56 ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः।
57 ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः।
58 ॐ हिरण्मय्यै नमः।
59 ॐ परायै नमः।
60 ॐ सूक्ष्मायै नमः।
61 ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः।
62 ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः।
63 ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः।
64 ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः।
65 ॐ सामशिखायै नमः।
66 ॐ वेदन्तलक्षणायै नमः।
67 ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः।
68 ॐ कामकलनायै नमः।
69 ॐ कांक्षितार्थदायै नमः।
70 ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः।
71 ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः।
72 ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः।
73 ॐ देव्यै नमः।
74 ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः।
75 ॐ कमलायै नमः।
76 ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः।
77 ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः।
78 ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः।
79 ॐ पुण्यायै नमः।
80 ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः।
81 ॐ सत्यधर्मरतायै नमः।
82 ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः।
83 ॐ शतशांगरूपिण्यै नमः।
84 ॐ श्यामलायै नमः।
85 ॐ बगलायै नमः।
86 ॐ चण्ड्यै नमः।
87 ॐ मातृकायै नमः।
88 ॐ भगमालिन्यै नमः।
89 ॐ शूलिन्यै नमः।
90 ॐ विरजायै नमः।
91 ॐ स्वाहायै नमः।
92 ॐ स्वधायै नमः।
93 ॐ प्रत्यंगिराम्बिकायै नमः।
94 ॐ आर्यायै नमः।
95 ॐ दाक्षायिण्यै नमः।
96 ॐ दीक्षायै नमः।
97 ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः।
98 ॐ शिवाभिधानायै नमः।
99 ॐ श्रीविद्यायै नमः।
100 ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः।
101 ॐ ह्र्रींकार्यै नमः।
102 ॐ नादरूपायै नमः।
103 ॐ त्रिपुरायै नमः।
104 ॐ त्रिगुणायै नमः।
105 ॐ ईश्वर्यै नमः।
106 ॐ सुन्दर्यै नमः।
107 ॐ स्वर्णगौर्यै नमः।
108 ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः।

॥ इति श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Sri Mangala Gauri Ashtottara Shatanamavali in Telugu:

మంగళ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి- శ్రీ గౌరీ అష్టోత్తర శతనామావళి 

ఓం గౌర్యై నమః
ఓం గణేశజనన్యై నమః
ఓం గుహాంబికాయై నమః
ఓం జగన్నేత్రే నమః
ఓం గిరితనూభవాయై నమః
ఓం వీరభధ్రప్రసవే నమః
ఓం విశ్వవ్యాపిణ్యై నమః
ఓం విశ్వరూపిణ్యై నమః
ఓం అష్టమూర్త్యాత్మికాయై నమః
ఓం అష్టదారిద్ర్యశమన్యై నమః 10

ఓం శివాయై నమః
ఓం శాంభవ్యై నమః
ఓం శాంకర్యై నమః
ఓం బాలాయై నమః
ఓం భవాన్యై నమః
ఓం హెమవత్యై నమః
ఓం పార్వత్యై నమః
ఓం కాత్యాయన్యై నమః
ఓం మాంగల్యధాయిన్యై నమః
ఓం సర్వమంగళాయై నమః 20

ఓం మంజుభాషిణ్యై నమః
ఓం మహేశ్వర్యై నమః
ఓం మహామాయాయై నమః
ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః
ఓం మహాబలాయై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం సర్వమయై నమః
ఓం సౌభాగ్యదాయై నమః
ఓం కామకలనాయై నమః
ఓం కాంక్షితార్ధప్రదాయై నమః 30

ఓం చంద్రార్కయుత తాటంకాయై నమః
ఓం చిదంబరశరీరిణ్యై నమః
ఓం శ్రీ చక్రవాసిన్యై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం కామేశ్వరపత్న్యై నమః
ఓం పాపనాశిన్యై నమః
ఓం నరాయణాంశజాయై నమః
ఓం నిత్యాయై నమః
ఓం నిర్మలాయై నమః
ఓం అంబికాయై నమః 40

ఓం హిమాద్రిజాయై నమః
ఓం వేదాంతలక్షణాయై నమః
ఓం కర్మబ్రహ్మామయై నమః
ఓం గంగాధరకుటుంబిన్యై నమః
ఓం మృడాయై నమః
ఓం మునిసంసేవ్యాయై నమః
ఓం మాలిన్యై నమః
ఓం మేనకాత్మజాయై నమః
ఓం కుమార్యై నమః
ఓం కన్యకాయై నమః 50

ఓం దుర్గాయై నమః
ఓం కలిదోషవిఘ్నాతిన్యై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం మురారిప్రియార్ధాంగ్యై నమః
ఓం పుత్రపౌత్రవరప్రదాయై నమః
ఓం పుణ్యాయై నమః
ఓం కృపాపూర్ణాయై నమః
ఓం కల్యాణ్యై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం అచింత్యాయై నమః 60

ఓం త్రిపురాయై నమః
ఓం త్రిగుణాంబికాయై నమః
ఓం పురుషార్ధప్రదాయై నమః
ఓం సత్యధర్మరతాయై నమః
ఓం సర్వరక్షిణ్యై నమః
ఓం శశాంకరూపిణ్యై నమః
ఓం సరస్వత్యై నమః
ఓం విరజాయై నమః
ఓం స్వాహాయ్యై నమః
ఓం స్వధాయై నమః 70

ఓం ప్రత్యంగిరాంబికాయైనమః
ఓం ఆర్యాయై నమః
ఓం దాక్షాయిణ్యై నమః
ఓం దీక్షాయై నమః
ఓం సర్వవస్తూత్తమోత్తమాయై నమః
ఓం శివాభినామధేయాయై నమః
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః
ఓం ప్రణవార్ధస్వరూపిణ్యై నమః
ఓం హ్రీంకార్త్యె నమః
ఓం నాదరూపాయై నమః 80

ఓం సుందర్యై నమః
ఓం షోడాశాక్షరదీపికాయై నమః
ఓం మహాగౌర్యై నమః
ఓం శ్యామలాయై నమః
ఓం చండ్యై నమః
ఓం భగమాళిన్యై నమః
ఓం భగళాయై నమః
ఓం మాతృకాయై నమః
ఓం శూలిన్యై నమః
ఓం అమలాయై నమః 90

ఓం అన్నపూర్ణాయై నమః
ఓం అఖిలాగమసంస్తుతాయై నమః
ఓం అంబాయై నమః
ఓం భానుకోటిసముద్యతాయై నమః
ఓం వరాయై నమః
ఓం శీతాంశుకృతశేఖరాయై నమః
ఓం సర్వకాలసుమంగళ్యై నమః
ఓం సోమశేఖర్యై నమః
ఓం సుఖసచ్చిత్పుధారసాయై నమః
ఓం బాలారాధిత భూతిదాయై నమః 100

ఓం హిరణ్యాయై నమః
ఓం హరిద్రాకుంకుమారాధ్యాయై నమః
ఓం సర్వభోగప్రదాయై నమః
ఓం మార్కండేయవర ప్రదాయై నమః
ఓం అమరసంసేవ్యాయై నమః
ఓం అమరైశ్వర్యై నమః
ఓం సూక్ష్మాయై నమః

ఓం భద్రదాయిన్యై నమః 108

ఇతి శ్రీ గౌరీ దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం