Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam

Vasavi Kanyaka Ashtakam Visit www.stotraveda.com
Vasavi Kanyaka Ashtakam

Vasavi Kanyaka Ashtakam

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam Lyrics in English:

Vasavi Kanyaka Ashtakam

namo devyai subhadrayai kanyakayai namo namah ।
subham kuru mahadevi vasavyaica namo namah ॥ 1 ॥

jayayai candrarūpayai candikayai namo namah ।
santimavahanodevi vasavyai te namo namah ॥ 2 ॥

nandayaite namaste’stu gauryai devyai namo namah ।
pahinah putradaramsca vasavyai te namo namah ॥ 3 ॥

aparnayai namaste’stu kausumbhyai te namo namah ।
namah kamalahastayai vasavyai te namo namah ॥ 4 ॥

caturbhujayai sarvanyai sukapanyai namo namah ।
sumukhayai namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 5 ॥

kamalayai namaste’stu visnunetra kulalaye ।
mrdanyaite namaste’stu vasavyai te namo namah ॥ 6 ॥

namassitalapadayai namaste paramesvari ।
sriyam nodehi matastvam vasavyai te namo namah ॥ 7 ॥

tvatpadapadmavinyasam candramandalasitalam ।
grhesu sarvada’smakam dehi sri paramesvari ॥ 8 ॥

Om balarūpini vidmahe paramesvari dhimahi । tannah kanya pracodayat ।

iti sri vasavikanyakastakam sampūrnam ।

Sri Vasavi Kanyaka Ashtakam Lyrics in Telugu:

శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అష్టకం

నమో దేవ్యై సుభద్రా యై కన్యకాయై నమో నమః
శుభం కురు మహా దేవి వాసవ్యైచ నమో నమః || 1 ||

జయయై చంద్ర రూపాయై చండికాయై నమో నమః
శాంతి మావహ మనో దేవి వాసవ్యై తే నమో నమః ||2 ||

నందాయైతే నమస్తే స్తు గౌర్యై దెవ్యై నమో నమః
పాహిణః పుత్రదారాంశ్చ వాసవ్యై తే నమో నమః ||3 ||

అపర్ణాయై నమస్తే స్తు గౌర్యై దెవ్యై నమో నమః
నమః కమల హస్తాయై వాసవ్యై తే నమో నమః ||4 ||

చతుర్భుజాయై శర్వాణ్యై శుకపాణ్యై నమో నమః
సుముఖాయై నమస్తే స్తు వాసవ్యై తే కులాలయే ||5||

కమలాలయే నమస్తే స్తు విష్ణు నేత్ర కులాలయే
మృడాన్యైతే నమస్తే స్తు వాసవ్యై తే నమో నమః ||6 ||


నమః శీతల పాదాయై నమస్తే పరమేశ్వరి
శ్రియం నోదేహి మాతస్వమ్ వాసవ్యై తే నమో నమః || 7 ||

త్వత్పాద పద్మ విన్యాసం చంద్ర మండల శీతలం
గృహేషు సర్వదాస్మాకం దేహి శ్రీ పరమేశ్వరి || 8 ||

ఓం బాలారూపిణి విద్మహే | పరమేశ్వరి ధీమహి తనః కన్యా ప్రచోదయాత్ ||