Venkateshwara Swamy Suprabhatam in Hindi

Sri Venkateshwara Swamy Suprabhatam lyrics in Hindi /Sanskrit/Devanagari Visit www.stotraveda.com
Sri Venkateshwara Swamy Suprabhatam lyrics in Hindi /Sanskrit/Devanagari

Sri Venkateshwara Swamy Suprabhatam lyrics in Hindi /Sanskrit/Devanagari

Venkateshwara Swamy Suprabhatam

॥ श्री वेंकटेश्वर सुप्रभातम्॥ 

कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वासन्ध्या प्रवर्तते ।
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् ॥ 1 ॥

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ 2 ॥

मातस्समस्त जगतां मधुकैटभारेः
वक्षोविहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते ।
श्रीस्वामिनि श्रितजनप्रिय दानशीले
श्री वेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् ॥ 3 ॥

तव सुप्रभातमरविन्द लोचने
भवतु प्रसन्नमुख चन्द्रमण्डले ।
विधि शङ्करेन्द्र वनिताभिरर्चिते
वृश शैलनाथ दयिते दयानिधे ॥ 4 ॥

अत्र्यादि सप्त ऋषयस्समुपास्य सन्ध्यां
आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि ।
आदाय पादयुग मर्चयितुं प्रपन्नाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 5 ॥

पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः
त्रैविक्रमादि चरितं विबुधाः स्तुवन्ति ।
भाषापतिः पठति वासर शुद्धि मारात्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 6 ॥

ईशत्-प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल
पूगद्रुमादि सुमनोहर पालिकानाम् ।
आवाति मन्दमनिलः सहदिव्य गन्धैः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 7 ॥

उन्मील्यनेत्र युगमुत्तम पञ्जरस्थाः
पात्रावसिष्ट कदली फल पायसानि ।
भुक्त्वाः सलील मथकेलि शुकाः पठन्ति
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 8 ॥

तन्त्री प्रकर्ष मधुर स्वनया विपञ्च्या
गायत्यनन्त चरितं तव नारदो‌உपि ।
भाषा समग्र मसत्-कृतचारु रम्यं
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 9 ॥

भृङ्गावली च मकरन्द रसानु विद्ध
झुङ्कारगीत निनदैः सहसेवनाय ।
निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 10 ॥

योषागणेन वरदध्नि विमथ्यमाने
घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः ।
रोषात्कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 11 ॥

पद्मेशमित्र शतपत्र गतालिवर्गाः
हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्याः ।
भेरी निनादमिव भिभ्रति तीव्रनादम्
शेषाद्रि शेखर विभो तव सुप्रभातम् ॥ 12 ॥

श्रीमन्नभीष्ट वरदाखिल लोक बन्धो
श्री श्रीनिवास जगदेक दयैक सिन्धो ।
श्री देवता गृह भुजान्तर दिव्यमूर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 13 ॥

श्री स्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः
श्रेयार्थिनो हरविरिञ्चि सनन्दनाद्याः ।
द्वारे वसन्ति वरनेत्र हतोत्त माङ्गाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 14 ॥

श्री शेषशैल गरुडाचल वेङ्कटाद्रि
नारायणाद्रि वृषभाद्रि वृषाद्रि मुख्याम् ।
आख्यां त्वदीय वसते रनिशं वदन्ति
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 15 ॥

सेवापराः शिव सुरेश कृशानुधर्म
रक्षोम्बुनाथ पवमान धनाधि नाथाः ।
बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 16 ॥

धाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज
नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः ।
स्वस्वाधिकार महिमाधिक मर्थयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 17 ॥

सूर्येन्दु भौम बुधवाक्पति काव्यशौरि
स्वर्भानुकेतु दिविशत्-परिशत्-प्रधानाः ।
त्वद्दासदास चरमावधि दासदासाः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 18 ॥

तत्-पादधूलि भरित स्फुरितोत्तमाङ्गाः
स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गाः ।
कल्पागमा कलनया‌உ‌உकुलतां लभन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 19 ॥

त्वद्गोपुराग्र शिखराणि निरीक्षमाणाः
स्वर्गापवर्ग पदवीं परमां श्रयन्तः ।
मर्त्या मनुष्य भुवने मतिमाश्रयन्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 20 ॥

श्री भूमिनायक दयादि गुणामृताब्दे
देवादिदेव जगदेक शरण्यमूर्ते ।
श्रीमन्ननन्त गरुडादिभि रर्चिताङ्घ्रे
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 21 ॥

श्री पद्मनाभ पुरुषोत्तम वासुदेव
वैकुण्ठ माधव जनार्धन चक्रपाणे ।
श्री वत्स चिह्न शरणागत पारिजात
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 22 ॥

कन्दर्प दर्प हर सुन्दर दिव्य मूर्ते
कान्ता कुचाम्बुरुह कुट्मल लोलदृष्टे ।
कल्याण निर्मल गुणाकर दिव्यकीर्ते
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 23 ॥

मीनाकृते कमठकोल नृसिंह वर्णिन्
स्वामिन् परश्वथ तपोधन रामचन्द्र ।
शेषांशराम यदुनन्दन कल्किरूप
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 24 ॥

एलालवङ्ग घनसार सुगन्धि तीर्थं
दिव्यं वियत्सरितु हेमघटेषु पूर्णम् ।
धृत्वाद्य वैदिक शिखामणयः प्रहृष्टाः
तिष्ठन्ति वेङ्कटपते तव सुप्रभातम् ॥ 25 ॥

भास्वानुदेति विकचानि सरोरुहाणि
सम्पूरयन्ति निनदैः ककुभो विहङ्गाः ।
श्रीवैष्णवाः सतत मर्थित मङ्गलास्ते
धामाश्रयन्ति तव वेङ्कट सुप्रभातम् ॥ 26 ॥

ब्रह्मादया स्सुरवरा स्समहर्षयस्ते
सन्तस्सनन्दन मुखास्त्वथ योगिवर्याः ।
धामान्तिके तव हि मङ्गल वस्तु हस्ताः
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 27 ॥

लक्श्मीनिवास निरवद्य गुणैक सिन्धो
संसारसागर समुत्तरणैक सेतो ।
वेदान्त वेद्य निजवैभव भक्त भोग्य
श्री वेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् ॥ 28 ॥

इत्थं वृषाचलपतेरिह सुप्रभातं
ये मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः ।
तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजां
प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूते ॥ 29 ॥

Venkateshwara Swamy Suprabhatam Meaning:

Meaning1:

O Rama! Great Son of Kausalya, the Sun is about to rise in the Eastern skies; please arise to offer the early morning oblations

Meaning2:

Awake! O Govinda! The holder of flag mast with the King of Aves-Garuda emblem; Cast aside your sleep to bestow your protection and solace to the Universe.Meaning3:

Sri Lakshmi, Goddess of riches! You reside in the heart of Sri Maha Vishnu; O celestial beauty-one that captures the attention of the minds of humans, O bestower of all benefits to those who fall at His feet, O dear and the better half of Lord Venkateswara! I offer this morning Pranamams to you.

Meaning4:

O Devi! A fine morning to you whose eyes are like the petals of a lotus and the bright face of the full moon; the consorts of Brahma, Sankara and Indra pay their respects to you. The ocean of mercy! Dear to the Lord of the Vrishabadri!

Meaning5:

O resident of Seshadri! the seven holy rishis (saptharshis) headed by Atri, having performed their morning sandhya, are at your feet offering beautiful lotuses and the waters of heavenly rivers. Please receive their humble offerings

Meaning6:

All the deities Gods from Brahma, Shiva, Shanmukha and others are praising your TriVikrama avathara, Brhaspathi, the Saint Guru of Devas is reading out the Panchangam (almanac). O Lord! May this morning be glorious

Meaning7:

O the Mighty Lord who dwells in the Serpentine Hill of Seshadri! The morning scene is beautiful with the tossing of water lillies, coconut trees and transplanted young paddy fields. The morning breeze is blowing smoothly, carrying these pleasant fragrances, wishing a very good morning to you.

Meaning8:

O Venkateswara! The temple parrots are singing pleasantly after having tasted the fruits, payasa (a liquid Sweet offering) in your Pooja vessels and quenching their thirst; I pray for a good morning to you.

Meaning9:

With his melodious musical instruments Sage Narada is singing your endless stories, set to music and dancing to the enchanting music with lovely hand gestures, may this morning be beautiful.

Meaning10:

O Lord who dwells on the sacred mountain Seshagiri! The swarm of bees from the lotus flowers of the nearby tank has come out after tasting the honey and carrying makharanda (sweet honey filled) pollen, waiting for your Divine glimpse on this early morning

Meaning11:

O Universal Lord! The milkmaids are churning their curd pots and are singing; the two sounds are synchronizing with each other giving origin to a new morning raga. May this morning be glorious to you!

Meaning12:

The swarm of bees in the lotuses is friends of the sun and is making loud sounds with a view to surpassing the splendor of the lustrous blue lotuses. Lord of Seshachala! May it be an auspicious dawn to Thee.

Meaning13:

O Srinivasa! The bestowal of all desired boons, closest kith and kin of the universe, ocean of compassion, O Lord of charming! Let this morning bring glory to you.

Meaning14:

O Lord of Lords! Having taken their holy dip in the Swami pushkarini, Gods like Brahma and Siva and sages such as Sanandana are waiting at the door for your Dharsan with their hands raised holding the cane (for controlling the crowds). Good morning to you.

Meaning15:

Glory to you O Lord of Seven Hills! Whose abode is described incessantly in the Holy books, variously as Seshachala, Garudachala, Venkatadri, Narayanadri, Vrishabahadri and Vrishadri as the important seven hills in which You reside?

Meaning16:

O Lord! Desirous of serving you, Siva and Indra with their heads bowed and Kubera the lord of Wealth and the protectors of the eight directions (Dikpalakas) with their hands folded in front of you in reverence are waiting for your call to discharge their daily duties.

Meaning17:

O Venkatesa! Seeking your benevolent look of approval, the Lord of Aves- Garuda and other leaders of your retinue are jostling for your first look to enhance their supervisory authority. Good morning to you.

Meaning18:

O Lord! The overlords of the nine planets, (Surya, Chandra, Angaraka, Budha, Guru, Shukra, Sani, Rahu, Kethu) are ready waiting to offer you their service.

Meaning19:

Your devotees having been purified by the dust of your feet, are serving you with intense devotion forgetting their real interest in Moksha and doubting whether they could get this opportunity in their next birth or not.

Meaning20:

O Venkateswara! People who are interested to rest at Your divine feet seeking mukti, look at the Vimana (crown) of your temple and want to serve you in this earthly abode forgetting what they came for.

Meaning21:

Morning wishes to you O Srinivasa! You are the lord of the Mother Earth (Bhoomi). You possess innumerable qualities like compassion, Love etc. Lord of all Gods! The only refuge of the universe and waited on at your feet by Nityasuris (eternal companions) like Ananta and Garuda. Good morning.

Meaning22:

O Padmanabha, Purushottama, Vasudeva, Vaikunta Madhava, identified by your insignias of Srivatsa and the disc (Sudarshana chakra) in your hand, You are like the heavenly Parijata tree in granting the wishes of those who surrender at your feet. A fine morning to you my Lord!

Meaning23:

Your Divyamangala vigraha(Divine posture) is so beautiful as to vanquish the pride of Manmatha (Lord of celestial Beauty). You are renowned in the Worlds for your unblemished auspicious qualities and you cast your blossoming eyesight on the fine parts of Mahalakshmi. Good morning to you.

Meaning24:

O Venktesa! You have helped the world by your ten avatars like Matsya, Kurma, Narasimha, Vamana, Parasu, Rama etc. Good morning to you.

Meaning25:

O Venkatachalapati, brahmins with Vedic chants are waiting upon you with pots of Akasa Ganga water scented with cardamom, clove and other spices. May this be a glorious morning to You.

Meaning26:

The sun has raised and flowers have opened their petals; the chirping of birds is echoed from all directions. Sri Vaishnavas are waiting to sing your praise. Let this morning be glorious to you.

Meaning27:

O Venkatesa! Gods like Brahma, sadhus and yogeswaras like Sanaka and Sanatana, are waiting at your gates bearing auspicious Pooja materials. Morning glory to you.

Meaning28:

O Lord the abode of Lakhmi, the ocean of good qualities, the only boat to cross the ocean of Samsara, the true knowledge sought by Vedanta(Upanishads), the lord of true glory enjoyed by devotees, glory to you.