Sri Surya Satakam for All types of Eye Diseases

Sri Surya Satakam for All types of Eye Diseases

Sri Surya Satakam for All types of Eye Diseases www.StotraVeda.com
Surya Satakam for All types of Eye Diseases

Sri Surya Satakam is written by Mayoora Kavi with 100 slokas on the Sun God in long Meter. Once late Sri Swami Chandrasekharendra Saraswati (the Sankaracharya of Kanchi Kamakoti Peetham) found these stanzas inscribed on various stones around a temple tank called Bhanu Tirtham in Kachchapeswar Temple. He asked two of his devotees (1) Late Mr. Dunlop Krishnan and (2) Sri Pithukuli Muruga Das (Famous for his Bhajans and devotional songs) to hear daily all the stanzas of Surya Satakam for relieving their serious eye troubles declared as incurable by Eye Specialists. Both of them got cured.

All the slokas should be read or got read that means heard once a day. There were people with eye problems who got benefited within a couple of months. As per the last stanza is one who reads this Surya satakam will be bestowed with good health, good expertise in composing poems, good intelligence, enormous physical strength, brilliance, long life, learning, power and wealth as also a son. The Surya satakam also contains a small upanishad called AKSHYUPANISHAD reading of which also is supposed to help in all eye-ailments.

Benefits of Surya Satakam:

Surya Satakam is cures to All types of Eye Diseases  like Cataract, Glaucoma, Retina and many more(Any type of eye diseases) and to improve eye sight.This proven,Chant these mantras daily or listen at least once.

Surya Satakam is Vedic prayer mantra for requesting eye disease cure and good, healthy eyes.People with eye problems should chant this mantra as many times as possible.

Others should use it as a preventative measure and request well being of their eyes.All Diseases are a result of one’s karma. This should be kept in mind first as one requests the cure. our eyes get their shakti from Lord Soorya the spiritual power behind the Sun.

Suryashatakam in English-Chakshushopanishad Mantra to Cure Eyesight:

॥ suryasatakam ॥
mahakavisrimayurapranitam

॥ sri ganesaya namah ॥

jambharatibhakumbhodbhavamiva dadhatah sandrasindurarenum
raktah sikta ivaughairudayagiritatidhatudharadravasya । var saktaih
ayantya tulyakalam kamalavanarucevaruna vo vibhutyai
bhuyasurbhasayanto bhuvanamabhinava bhanavo bhanaviyah ॥ 1 ॥
bhaktiprahvaya datum mukulaputakutikotarakrodalinam
laksmimakrastukama iva kamalavanoddhatanam kurvate ye ।
kalakarandhakarananapatitajagatsadhvasadhvamsakalyah
kalyanam vah kriyasuh kisalayarucayaste kara bhaskarasya ॥ 2 ॥
garbhesvambhoruhanam sikharisu ca sitagresu tulyam patantah
prarambhe vasarasya vyuparatisamaye caikarupastathaiva ।
nisparyayam pravrttastribhuvanabhavanaprangane pantu yusma-
nusmanam samtatadhvasramajamiva bhrsam bibhrato bradhnapadah ॥ 3 ॥
prabhrasyatyuttariyatvisi tamasi samuddiksya vitavrtinpra-
gjantumstantunyatha yanatanu vitanute tigmarocirmaricin ।
te sandribhuya sadyah kramavisadadasasadasalivisalam
sasvatsampadayanto’mbaramamalamalam mangalam vo disantu ॥ 4 ॥
nyakkurvannosadhise musitaruci sucevausadhih prositabha
bhasvadgravodgatena prathamamiva krtabhyudgatih pavakena ।
paksacchedavranasrksruta iva drsado darsayanprataradre-
ratamrastivrabhanoranabhimatanude stadgabhastyudgamo vah ॥ 5 ॥
sirnaghrananghripaninvranibhirapaghanairghargharavyaktaghosan
dirghaghratanaghaughai punarapi ghatayatyeka ullaghayan yah ।
gharmamsostasya vo’ntardvigunaghanaghrnanighnanirvighnavrtte-
rdattarghah siddhasamghairvidadhatu ghrnayah sighramamhovidhatam ॥ 6 ॥
bibhrana vamanatvam prathamamatha tathaivamsavah pramsavo vah
krantakasantaralastadanu dasadisah purayantastato’pi ।
dhvantadacchidya devadvisa iva balito visvamasvasnuvanah var devadruha
krcchranyucchrayahelopahasitaharayo haridasva harantu ॥ 7 ॥
udgadhenarunimna vidadhati bahulam ye’runasyarunatvam
murdhoddhutau khalinaksatarudhiraruco ye rathasvananesu ।
sailanam sekharatvam sritasikharisikhastanvate ye disantu var sikharasikhah
prenkhantah khe kharamsoh khacitadinamukhaste mayukhah sukham vah ॥ 8 ॥
dattanandah prajanam samucitasamayakrstasrstaih payobhih var aklistasrstaih
purvahne viprakirna disi disi viramatyahni samharabhajah ।
diptamsordirghaduhkhaprabhavabhavabhayodanvaduttaranavo
gavo vah pavananam paramaparimitam pritimutpadayantu ॥ 9 ॥
bandhadhvamsaikahetum sirasi natirasabaddhasamdhyañjalinam
lokanam ye prabodham vidadhati vipulambhojakhandasayeva ।
yusmakam te svacittaprathitaprthutaraprarthanakalpavrksah var prathima
kalpantam nirvikalpam dinakarakiranah ketavah kalmasasya ॥ 10 ॥
dhara rayo dhanayapadi sapadi karalambabhutah prapate
tattvalokaikadipastridasapatipuraprasthitau vithya eva ।
nirvanodyogiyogipragamanijatanudvari vetrayamana-
strayantam tivrabhanordivasamukhasukha rasmayah kalmasadvah ॥ 11 ॥
var tivrabhasah var kasmaladvah
praci pragacarantyo’naticiramacale carucudamanitvam
muñcantyo rocanambhah pracuramiva disamuccakaiscarcanaya ।
catutkaiscakranamnam caturamavicalairlocanairarcyamana- var suciram
scestantam cintitanamucitamacaramascandarociruco vah ॥ 12 ॥
ekam jyotirdrsau dve trijagati gaditanyabjajasyaiscaturbhi-
rbhutanam pañcamam yanyalamrtusu tatha satsu nanavidhani ।
yusmakam tani saptatridasamuninutanyastadigbhañji bhano-
ryanti prahne navatvam dasa dadhatu sivam didhitinam satani ॥ 13 ॥ var dadatu
avrttibhrantavisvah sramamiva dadhatah sosinah svosmaneva
grisme davagnitapta iva rasamasakrdye dharitrya dhayanti ।
te pravrsyattapanatisayaruja ivodvantatoya himartau
martandasyapracandasciramasubhabhide’bhisavo vo bhavantu ॥ 14 ॥
tanvana digvadhunam samadhikamadhuralokaramyamavastha-
marudhapraudhilesotkalitakapilimalamkrtih kevalaiva ।
ujjrmbhambhojanetradyutini dinamukhe kimcidudbhidyamana
smasrusreniva bhasam disatu dasasati sarma gharmatviso vah ॥ 15 ॥
maulindormaisa mosiddyutimiti vrsabhankena yah sankineva
pratyagrodghatitambhoruhakuharaguhasusthiteneva dhatra ।
krsnena dhvantakrsnasvatanuparibhavatrasnuneva stuto’lam
tranaya stattaniyanapi timiraripoh sa tvisamudgamo vah ॥ 16 ॥
vistirnam vyoma dirghah sapadi dasa diso vyastavelambhaso’bdhin
kurvadbhirdrsyanananaganagaranagabhogaprthvim ca prthvim ।
padminyucchvasyate yairusasi jagadapi dhvamsayitva tamisra-
musra visramsayantu drutamanabhimatam te sahasratviso vah ॥ 17 ॥ var visravayantu
astavyastatvasunyo nijaruciranisanasvarah kartumiso
visvam vesmeva dipah pratihatatimiram yah pradesasthito’pi ।
dikkalapeksayasau tribhuvanamatatastigmabhanornavakhyam
yatah satakratavyam disi disatu sivam so’rcisamudgamo vah ॥ 18 ॥
maganmlanim mrnali mrduriti dayayevapravisto’hilokam
lokalokasya parsvam pratapati na param yastadakhyarthameva ।
urdhvam brahmandakhandasphutanabhayaparityaktadairghyo dyusimni
svechavasyavakasavadhiravatu sa vastapano rociroghah ॥ 19 ॥
asyamah kala eko na bhavati bhuvananto’pi vite’ndhakare var vitandhakarah
sadyah praleyapado na vilayamacalascandrama apyupaiti ।
bandhah siddhañjalinam na hi kumudavanasyapi yatrojjihane
tatpratah preksaniyam disatu dinapaterdhama kamadhikam vah ॥ 20 ॥
yatkantim pankajanam na harati kurute pratyutadhikyaramyam var pratyutativa ramyam
no dhatte tarakabham tirayati nitaramasu yannityameva । var nadhatte
kartum nalam nimesam divasamapi param yattadekam trilokya-
scaksuh samanyacaksurvisadrsamaghabhidbhasvatastanmaho vah ॥ 21 ॥
ksmam ksepiyah ksapambhahsisiratarajalasparsatarsadrteva
dragasa netumasadviradakarasarahpuskaraniva bodham ।
pratah prollanghya visnoh padamapi ghrnayevativegaddaviya-
syuddama dyotamana dahatu dinapaterdurnimittam dyutirvah ॥ 22 ॥
no kalpapayavayoradayarayadalatksmadharasyapi gamya var samya
gadhodgirnojjvalasrirahani na rahita no tamahkajjalena ।
praptotpattih patanganna punarupagata mosamusnatviso vo
vartih saivanyarupa sukhayatu nikhiladvipadipasya diptih ॥ 23 ॥
nihsesasavapurapravanagurugunaslaghaniyasvarupa
paryaptam nodayadau dinagamasamayopaplave’pyunnataiva ।
atyantam yanabhijña ksanamapi tamasa sakamekatra vastum
bradhnasyeddha rucirvo ruciriva rucitasyaptaye vastunostu ॥ 24 ॥ var cirurasya, rucirasya
vibhranah saktimasu prasamitabalavattarakaurjityagurvim
kurvano lilayadhah sikhinamapi lasaccandrakantavabhasam ।
adadhyadandhakare ratimatisayinimavahanviksananam var adeyadiksananam
balo laksmimaparamapara iva guho’harpateratapo vah ॥ 25 ॥
jyotsnamsakarsapandudyuti timiramasisesakalmasamisa-
jjrmbhodbhutena pingam sarasijarajasa samdhyaya sonasocih ।
pratahprarambhakale sakalamapi jagaccitramunmilayanti
kantistiksnatviso’ksnam mudamupanayatattulikevatulam vah ॥ 26 ॥
ayanti kim sumeroh saranirarunita padmaragaih paragai-
rahosvitsvasya maharajanaviracita vaijayanti rathasya ।
mañjisthi prasthavahavalividhutasirascamarali nu lokai- var camaraliva
rasankyalokitaivam savituraghanude statprabhataprabha vah ॥ 27 ॥
dhvantadhvamsam vidhatte na tapati rucimannatirupam vyanakti
nyaktvam nitvapi naktam na vitaratitaram tavadahnastvisam yah । var nyaktamahni
sa pratarma viramsidasakalapatima purayanyusmadasa-
masakasavakasavataranatarunaprakramo’rkaprakasah ॥ 28 ॥
tivram nirvanaheturyadapi ca vipulam yatprakarsena canu
pratyaksam yatparoksam yadiha yadaparam nasvaram sasvatam ca ।
yatsarvasya prasiddham jagati katipaye yogino yadvidanti
jyotistaddviprakaram savituravatu vo bahyamabhyantaram ca ॥ 29 ॥
ratnanam mandanaya prabhavati niyatoddesalabdhavakasam
vahnerdarvadi dagdhum nijajadimataya kartumanandamindoh ।
yacca trailokyabhusavidhiraghadahanam hladi vrstyasu tadvo var yattu
bahulyotpadyakaryadhikataramavatadekamevarkatejah ॥ 30 ॥
milaccaksurvijihmasruti jadarasanam nighnitaghranavrtti
svavyaparaksamatvakparimusitamanah svasamatravasesam ।
visrastangam patitva svapadapaharatadasriyam vo’rkajanma var apriyam
kalavyalavalidham jagadagada ivotthapayanprakpratapah ॥ 31 ॥
nihsesam naisamambhah prasabhamapanudannasrulesanukari
stokastokapanitarunaruciraciradastadosanusangah ।
data drstim prasannam tribhuvananayanasyasu yusmadviruddham
vadhyadbradhnasya siddhañjanavidhiraparah praktano’rcihpracarah ॥ 32 ॥
bhutva jambhasya bhettuh kakubhi paribhavarambhabhuh subhrabhano- var sthitva
rbibhrana babhrubhavam prasabhamabhinavambhojajrmbhapragalbha ।
bhusa bhuyisthasobha tribhuvanabhavanasyasya vaibhakari prag-
vibhranta bhrajamana vibhavatu vibhavodbhutaye sa vibha vah ॥ 33 ॥ var nirbhanti, vibhranti
samsaktam siktamuladabhinavabhuvanodyanakautuhalinya
yaminya kanyayevamrtakarakalasavarjitenamrtena ।
arkalokah kriyadvo mudamudayasirascakravalalavala-
dudyanbalapravalapratimarucirahahpadapaprakprarohah ॥ 34 ॥
bhinnam bhasarunasya kvacidabhinavaya vidrumanam tviseva
tvannnaksatraratnadyutinikarakaralantaralam kvacicca ।
nantarnihsesakrsnasriyamudadhimiva dhvantarasim pibansta-
daurvah purvo’pyapurvo’gniriva bhavadaghaplustaye’rkavabhasah ॥ 35 ॥
gandharvairgadyapadyavyatikaritavacohrdyamatodyavadyai-
radyairyo naradadyairmunibhirabhinuto vedavedyairvibhidya ।
var vitavedyairvividya, vedavidbhirvibhidya
asadyapadyate yam punarapi ca jagadyauvanam sadya udya-
nnuddyoto dyotitadyaurdyatu divasakrto’savavadyani vo’dya ॥ 36 ॥
avanaiscandrakantaiscyutatimirataya tanavattarakana- var avantaih
menankalokalopadupahatamahasamosadhinam layena ।
aradutpreksyamana ksanamudayatatantarhitasyahimamso-
rabha prabhatiki vo’vatu na tu nitaram tavadavirbhavanti ॥ 37 ॥
sanau sa naudaye narunitadalapunaryauvananam vanana- var lasadyauvananam
malimalidhapurva parihrtakuharopantanimna tanimna ।
bha vo’bhavopasantim disatu dinapaterbhasamana samana-
raji rajivarenoh samasamayamudetiva yasya vayasya ॥ 38 ॥
ujjrmbhambhoruhanam prabhavati payasam ya sriye nosnatayai
pusnatyalokamatram na tu disati drsam drsyamana vidhatam ।
purvadrereva purvam divamanu ca punah pavani dinmukhana- var tatah
menamsyaini vibhasau nudatu nutipadaikaspadam praktani vah ॥ 39 ॥
vacam vacaspaterapyacalabhiducitacaryakanam prapañcai-
rvairañcanam tathoccaritacaturarcam canananam caturnam । var rucira
ucyetarcasu vacyacyutisucicaritam yasya noccairvivicya var arcasvavacya
pracyam varcascakasacciramupacinutattasya candarciso vah ॥ 40 ॥ var sriyam
murdhnyadrerdhaturagastarusu kisalayo vidrumaughah samudre
var – kisalayadvidrumaughatsamudre
dinmatangottamangesvabhinavanihitah sandrasindurarenuh ।
var vihitah, nihitatsandrasindurarEnoh
simni vyomnasca hemnah surasikharibhuvo jayate yah prakasah
sonimnasau kharamsorusasi disatu vah sarma sobhaikadesah ॥ 41 ॥
astadrisottamange sritasasini tamahkalakute nipite
yati vyaktim purastadarunakisalaye pratyusahparijate ।
udyantyaraktapitambaravisadatarodviksita tiksnabhano-
var ruciratarodviksita var tivrabhasah
rlaksmirlaksmirivastu sphutakamalaputapasraya sreyase vah ॥ 42 ॥ var putopasraya
nodanvañjanmabhumirna tadudarabhuvo bandhavah kaustubhadya
yasyah padmam na panau na ca narakaripurahsthali vasavesma ।
tejorupaparaiva trisu bhuvanatalesvadadhana vyavastham var tribhuvanabhavane
sa srih sreyamsi disyadasisiramahaso mandalagrodgata vah ॥ 43 ॥
 
॥ iti dyutivarnanam ॥ tejovarnanam

॥ atha asvavarnanam ॥

raksantvaksunnahemopalapatalamalam laghavadutpatantah
patangah pangvavajñajitapavanajava vajinaste jaganti ।
yesam vitanyacihnonnayamapi vahatam margamakhyati mera-
vudyannuddamadiptirdyumanimanisilavedikajatavedah ॥ 44 ॥
plustah prsthem’supatairatinikatataya dattadahatirekai-
rekahakrantakrtsnatridivapathaprthusvasasosah sramena ।
tivrodanyastvarantamahitavihataye saptayah saptasapte-
rabhyasakasagangajalasaralagalavannatagranana vah ॥ 45 ॥ var galavarjitagrananah
matvanyanparsvato’svan sphatikatatadrsaddrstadeha dravanti
vyaste’hanyastasamdhyeyamiti mrdupada padmaragopalesu ।
sadrsyadrsyamurtirmarakatakatake klistasuta sumero-
rmurdhanyavrttilabdhadhruvagatiravatu bradhnavahavalirvah ॥ 46 ॥ var druta
helalolam vahanti visadharadamanasyagrajenavakrsta
svarvahinyah suduram janitajavajaya syandanasya syadena ।
nirvyajam tayamane haritimani nije sphitaphenahitasri- var sphitaphenasmitasrih
rasreyamsyasvapanktih samayatu yamunevapara tapani vah ॥ 47 ॥
margopante sumerornuvati krtanatau nakadhamnam nikaye
viksya vridanatanam pratikuharamukham kimnarinam mukhani ।
sute’suyatyapisajjadagati vahatam kamdharardhairvaladbhi- var kamdharagraih
rvahanam vyasyatadvah samamasamaharerhesitam kalmasani ॥ 48 ॥
dhunvanto niradalirnijaruciharitah parsvayoh paksatulya-
staluttanaih khalinaih khacitamukharucascyotata lohitena ।
uddiyeva vrajanto viyati gativasadarkavahah kriyasuh
ksemam hemadrihrdyadrumasikharasirahsrenisakhasuka vah ॥ 49 ॥
॥ ityasvavarnanam ॥

॥ atha arunavarnanam ॥

pratah sailagrarange rajanijavanikapayasamlaksyalaksmi-
rviksiptapurvapuspañjalimudunikaram sutradharayamanah ।
yamesvankesvivahnah krtarucisu catursveva jatapratistha- var yatah pratistham
mavyatprastavayanvo jagadatanamahanatikam suryasutah ॥ 50 ॥
akrantya vahyamanam pasumiva harina vahako’gryo harinam
bhramyantam paksapatajjagati samarucih sarvakarmaikasaksi ।
satrum netrasrutinamavajayati vayojyesthabhave same’pi
sthamnam dhamnam nidhiryah sa bhavadaghanude nutanah stadanuruh ॥ 51 ॥
dattarghairduranamrairviyati vinayato viksitah siddhasarthaih var siddhasadhyaih
sanathyam sarathirvah sa dasasataruceh satirekam karotu ।
apiya pratareva pratatahimapayahsyandinirindubhaso
yah kasthadipano’gre jadita iva bhrsam sevate prsthato’rkam ॥ 52 ॥
muñcanrasmindinadau dinagamasamaye samharamsca svatantra-
stotraprakhyataviryo’virataharipadakrantibaddhabhiyogah । var vitata
kalotkarsallaghutvam prasabhamadhipatau yojayanyo dvijanam
sevapritena pusnatmasama iva krtastrayatam so’runo vah ॥ 53 ॥ var svasama
satah syamalatayah parasuriva tamo’ranyavahnerivarcih var dahe davabhah
pracyevagre grahitum grahakumudavanam pragudasto’grahastah ।
var pracivagre, grahakumudarucim
aikyam bhindandyubhumyoravadhiriva vidhateva visvaprabodhe
vahanam vo vineta vyapanayatu vipannama dhamadhipasya ॥ 54 ॥
paurastyastoyadartoh pavana iva patatpavakasyeva dhumo var patan
visvasyevadisargah pranava iva param pavano vedaraseh
samdhyanrtyotsavecchoriva madanaripornandinandininadah
saurasyagre sukham vo vitaratu vinatanandanah syandanasya ॥ 55 ॥ var syandano vah
paryaptam taptacamikarakatakatate slistasitetaramsa-
vasidatsyandanasvanukrtimarakate padmaragayamanah । var asvanukrtamarakate
yah sotkarsam vibhusam kuruta iva kulaksmabhrdisasya mero-
renamsyahnaya duram gamayatu sa guruh kadraveyadviso vah ॥ 56 ॥
nitvasvansapta kaksa iva niyamavasam vetrakalpapratoda- var kaksya
sturnam dhvantasya rasavitarajana ivotsarite durabhaji ।
purvam prastho rathasya ksitibhrdadhipatindarsayamstrayatam va-
strailokyasthanadanodyatadivasapateh prakpratiharapalah ॥ 57 ॥
vajriñjatam vikasiksanakamalavanam bhasi nabhasi vahne! var no bhasi
tatam natvasvaparsvannaya yama! mahisam raksasa viksitah stha ।
saptinsiñca pracetah! pavana! bhaja javam vittapaveditastvam
vande sarveti jalpanpratidisamadhipanpatu pusno’granirvah ॥ 58 ॥
pasanasantapaladaruna varunato ma grahih pragrahartham
trsnam krsnasya cakre jahihi nahi ratho yati me naikacakrah ।
yoktum yugyam kimuccaihsravasamabhilasasyastamam vrtrasatro- var tvastrasatroh
styaktanyapeksavisvopakrtiriva ravih sasti yam so’vatadvah ॥ 59 ॥
no murcchacchinnavañchah sramavivasavapurnaiva napyasyasosi
panthah pathyetarani ksapayatu bhavatam bhasvato’gresarah sah ।
yah samsritya trilokimatati patutaraistapyamano mayukhai-
raradaramalekhamiva haritamanisyamalamasvapanktim ॥ 60 ॥ var haritatrna
sidanto’ntarnimajjajjadakhuramusalah saikate nakanadyah
skandantah kandaralih kanakasikharino mekhalasu skhalantah ।
duram durvasthalotka marakatadrsadi sthasnavo yanna yatah
pusno’svah purayamstaistadavatu javanairhumkrtenagrago vah ॥ 61 ॥ var prerayan humkrtairagranih
 
॥ ityarunavarnanam ॥ var sutavarnanam

॥ atha rathavarnanam ॥

pinorahpreritabhraiscaramakhuraputagrasthitaih prataradra-
vadirghangairudasto haribhirapagatasanganihsabdacakrah ।
uttananurumurdhavanatihathabhavadvipratipapranamah
prahne sreyo vidhattam savituravataranvyomavithim ratho vah ॥ 62 ॥ var preyo
dhvantaughadhvamsadiksavidhipatu vahata praksahasram karana- var vidhiguru draksahasram
maryamna yo garimnah padamatulamupaniyatadhyasanena ।
sa srantanam nitantam bharamiva marutamaksamanam visodhum
skandhatskandham vrajanvo vrjinavijitaye bhasvatah syandano’stu ॥ 63 ॥
yoktribhutanyugasya grasitumiva puro dandasukandadhano
dvedhavyastambuvahavalivihitabrhatpaksaviksepasobhah ।
savitrah syandano’sau niratisayarayaprinitanururenah-
ksepiyo vo garutmaniva haratu haricchavidheyapracarah ॥ 64 ॥
ekahenaiva dirgham tribhuvanapadavim langhayan yo laghisthah var krstnam
prsthe merorgariyan dalitamanidrsattvimsi pimsañsiramsi ।
sarvasyaivoparistadatha ca punaradhastadivastadrimurndhi
bradhnasyavyatsa evam duradhigamaparispandanah syandano vah ॥ 65 ॥
dhurdhvastagryagrahani dhvajapatapavanandolitenduni duram var durat
rahau grasabhilasadanusarati punardattacakravyathani ।
srantasvasvasaheladhutavibudhadhuninirjharambhamsi bhadram
deyasurvo daviyo divi divasapateh syandanaprasthitani ॥ 66 ॥
akse raksam nibadhya pratisaravalayairyojayantyo yugagram
dhuhstambhe dagdhadhupah prahitasumanaso gocare kubarasya ।
carcascakre carantyo malayajapayasa siddhavadhvastrisamdhyam var carcam
vandante yam dyumarge sa nudatu duritanyamsumatsyandano vah ॥ 67 ॥
utkirnasvarnarenudrutakhuradalita parsvayoh sasvadasvai- var renurdruta
rasrantabhrantacakrakramanikhilamilanneminimna bharena ।
merormurdhanyagham vo vighatayatu raverekavithi rathasya
svosmodaktamburiktaprakatitapulinoddhusara svardhuniva ॥ 68 ॥ var svosmodastambu
nantum nakalayanamanisamanuyatam paddhatih panktireva var upayatam
ksodo naksatraraseradayarayamilaccakrapistasya dhulih ।
hesahlado harinam surasikharidarih purayanneminado var nado
yasyavyattivrabhanoh sa divi bhuvi yatha vyaktacihno ratho vah ॥ 69 ॥
nihspandanam vimanavalivitatadivam devavrndarakanam var valitadisa
vrndairanandasandrodyamamapi vahatam vindatam vanditum no ।
mandakinyamamandah pulinabhrti mrdurmandare mandirabhe var mandarabhe
mandarairmanditaram dadhadari dinakrtsyandanah stanmude vah ॥ 70 ॥
cakri cakrarapanktim harirapi ca harin dhurjatirdhurdhvajanta-
naksam naksatranatho’runamapi varunah kubaragram kuberah ।
ramhah samghah suranam jagadupakrtaye nityayuktasya yasya
stauti pritiprasanno’nvahamahimaruceh so’vatatsyandano vah ॥ 71 ॥ var ruca
netrahinena mule vihitaparikarah siddhasadhyairmarudbhih
padopante stuto’lam baliharirabhasakarsanabaddhavegah ।
bhramyanvyomamburasavasisirakiranasyandanah samtatam vo
disyallaksmimaparamatulitamahimevaparo mandaradrih ॥ 72 ॥ var atulyam
॥ iti rathavarnanam ॥

॥ atha mandalavarnanam ॥

yajjyayo bijamahnamapahatatimiram caksusamañjanam ya- var jyayo yadbijamahnamapahrta
ddvaram yanmuktibhajam yadakhilabhuvanajyotisamekamokah ।
yadvrstyambhonidhanam dharanirasasudhapanapatram mahadya-
ddisyadisasya bhasam tadadhikalamalam mangalam mandalam vah ॥ 73 ॥ var devasya
bhanoh tadadhikamamalam mandalam mangalam
velavardhisnu sindhoh paya iva khamivardhodgatagyragrahodu
stokodbhinnasvacihnaprasavamiva madhorasyamasyanmanamsi । var mahamsi
pratah pusno’subhani prasamayatu sirahsekharibhutamadreh
paurastyasyodgabhastistimitatamatamahkhandanam mandalam vah ॥ 74 ॥
pratyuptastaptahemojjvalaruciracalah padmaragena yena
jyayah kimjalkapuñjo yadalikulasiterambarendivarasya ।
kalavyalasya cihnam mahitatamamahomurndhi ratnam mahadya-
ddiptamsoh prataravyattadavikalajaganmandanam mandalam vah ॥ 75 ॥
kastrata tarakanam patati tanuravasyayabinduryathendu-
rvidrana drksmararerurasi muraripoh kaustubho nodgabhastih ।
vahneh sapahnaveva dyutirudayagate yatra tanmandalam vo
martandiyam punitaddivi bhuvi ca tamamsiva mrsnanmahamsi ॥ 76 ॥
yatpracyam prakcakasti prabhavati ca yatah pracyasavujjihana-
diddham madhye yadahno bhavati tataruca yena cotpadyate’hah ।
yatparyayena lokanavati ca jagatam jivitam yacca tadvo
visvanugrahi visvam srjadapi ca ravermandalam muktaye’stu ॥ 77 ॥
susyantyudhanukara makaravasatayo maravinam sthalinam
yenottaptah sphutantastaditi tilatulam yantyagendra yugante । var catiti
taccandamsorakandatribhuvanadahanasankaya dhama krcchat var krtsnam
samhrtyalokamatram pralaghu vidadhatah stanmude mandalam vah ॥ 78 ॥ var ahrtyalokamatram pratanu
udyaddyudyanavapyam bahulatamatamahpankapuram vidarya var bahala
prodbhinnam patraparsvesvaviralamarunacchayaya visphurantya ।
kalyanani kriyadvah kamalamiva mahanmandalam candabhano- var candarasmeh
ranvitam trptihetorasakrdalikulakarina rahuna yat ॥ 79 ॥
caksurdaksadviso yanna tu dahati purah purayatyeva kamam var na dahati nitaram punah
nastam justam marudbhiryadiha niyaminam yanapatram bhavabdhau ।
yadvitasranti sasvadbhramadapi jagatam bhrantimabhranti hanti
bradhnasyakhyadviruddhakriyamatha ca hitadhayi tanmandalam vah ॥ 80 ॥
 
॥ iti mandalavarnanam ॥

॥ atha suryavarnanam ।

siddhaih siddhantamisram sritavidhi vibudhaiscaranaiscatugarbham
gitya gandharvamukhyairmuhurahipatibhiryatudhanairyatatma ।
sardham sadhyairmunindrairmuditamatamano moksibhih paksapata- var moksubhih
tpratah prarabhyamanastutiravatu ravirvisvavandyodayo vah ॥ 81 ॥
bhasamasannabhavadadhikatarapatoscakravalasya tapa-
cchedadacchinnagacchatturagakhuraputanyasanihsankatankaih । var nyasta
nihsangasyandanangabhramananikasanatpatu vastriprakaram var triprakaraih
taptamsustatpariksapara iva paritah paryatanhatakadrim ॥ 82 ॥
no suskam nakanadya vikasitakanakambhojaya bhrajitam tu var kanakambhoruha
plusta naivopabhogya bhavati bhrsataram nandanodyanalaksmih ।
no srngani drutani drutamamaragireh kaladhautani dhauta-
niddham dhama dyumarge mradayati dayaya yatra so’rko’vatadvah ॥ 83 ॥
dhvantasyaivantaheturna bhavati malinaikatmanah papmano’pi
prakpadopantabhajam janayati na param pankajanam prabodham ।
karta nihsreyasanamapi na tu khalu yah kevalam vasaranam
so’vyadekodyamecchavihitabahubrhadvisvakaryo’ryama vah ॥ 84 ॥
lota~llostavicestah sritasayanatalo nihsahibhutadehah
samdehi pranitavye sapadi dasa disah preksamano’ndhakarah ।
nihsvasayasanisthah paramaparavaso jayate jivalokah var cirataravaso
sokenevanyalokanudayakrti gate yatra so’rko’vatadvah ॥ 85 ॥ var lokabhyudaya
krama~llolo’pi loka~stadupakrtikrtavasritah sthairyakotim
nṝnam drstim vijihmam vidadhadapi karotyantaratyantabhadram ।
yastapasyapi heturbhavati niyaminamekanirvanadayi
bhuyatsa pragavasthadhikataraparinamodayo’rkah sriye vah ॥ 86 ॥
vyapannarturna kalo vyabhicarati phalam nausadhirvrstirista
naistaistrpyanti deva na hi vahati marunnirmalabhani bhani ।
asah santa na bhindantyavadhimudadhayo bibhrati ksmabhrtah ksmam
yasmimstrailokyamevam na calati tapati statsa suryah sriye vah ॥ 87 ॥
kailase krttivasa viharati virahatrasadehodhakantah
srantah sete mahahavadhijaladhi vina chadmana padmanabhah ।
yogodyogaikatano gamayati sakalam vasaram svam svayambhu-
rbhuritrailokyacintabhrti bhuvanavibhau yatra bhasvansa vo’vyat ॥ 88 ॥
etadyanmandalam khe tapati dinakrtasta rco’rcimsi yani
dyotante tani samanyayamapi puruso mandale’nuryajumsi ।
evam yam veda vedatritayamayamayam vedavedi samagro
vargah svargapavargaprakrtiravikrtih so’stu suryah sriye vah ॥ 89 ॥
nakaukahpratyanikaksatipatumahasam vasavagresaranam
sarvesam sadhu patam jagadidamaditeratmajatve same’pi ।
yenadityabhidhanam niratisayagunairatmani nyastamastu var gunenatmani
stutyastrailokyavandyaistridasamuniganaih som’suman sreyase vah ॥ 90 ॥
bhumim dhamno’bhivrstya jagati jalamayim pavanim samsmrtava- var dhamno’tha
pyagneyim dahasaktya muhurapi yajamanam yathaprarthitarthaih । var yajamanatmikam
linamakasa evamrtakaraghatitam dhvantapaksasya parva-
nvevam suryo’stabhedam bhava iva bhavatah patu bibhratsvamurtim ॥ 91 ॥
prakkalonnidrapadmakaraparimalanavirbhavatpadasobho
bhaktya tyaktorukhedodgati divi vinatasununa niyamanah ।
saptasvaptaparantanyadhikamadharayanyo jaganti stuto’lam
devairdevah sa payadapara iva muraratirahnam patirvah ॥ 92 ॥
yah srasta’pam purastadacalavarasamabhyunnaterhetureko
lokanam yastrayanam sthita upari param durvilanghyena dhamna । var ca trayanam
sadyah siddhyai prasannadyutisubhacaturasamukhah stadvibhakto var suci
dvedha vedha ivaviskrtakamalarucih so’rcisamakaro vah ॥ 93 ॥
sadridyurvinadisa disati dasa diso darsayanpragdrso yah var drak drso
sadrsyam drsyate no sadasasatadrsi traidase yasya dese ।
diptamsurvah sa disyadasivayugadasadarsitadvadasatma
sam sastyasvamsca yasyasayavidatisayaddandasukasanadyah ॥ 94 ॥
tirthani vyarthakani hrdanadasarasinirjharambhojininam
nodanvanto nudanti pratibhayamasubhasvabhrapatanubandhi ।
apo nakapagaya api kalusamuso majjatam naiva yatra var svargapagayah
tratum yate’nyalokan sa disatu divasasyaikaheturhitam vah ॥ 95 ॥ var lokam
etatpatalapankaplutamiva tamasaivaikamudgadhamasi-
daprajñatapratarkyam niravagati tathalaksanam suptamantah ।
yadrksrsteh purastannisi nisi sakalam jayate tadrgeva
trailokyam yadviyogadavatu ravirasau sargatulyodayo vah ॥ 96 ॥
dvipe yo’stacalo’sminbhavati khalu sa evaparatrodayadri-
rya yaminyujjvalendudyutiriha divaso’nyatra tivratapah sa ।
yadvasyau desakalaviti niyamayato no tu yam desakala- var nu
vavyatsa svaprabhutvahitabhuvanahito heturahnamino vah ॥ 97 ॥
vyagrairagryagrahendugrasanaguru bharairno samagrairudagraih var gurutaraih
pratyagrairisadugrairudayagirigato goganairgaurayan gam ।
udgadharcirvilinamaranagaranagagravagarbhamivahna-
magre sreyo vidhatte glapayatu gahanam sa grahagramanirvah ॥ 98 ॥
yonih samnam vidhata madhuripurajito dhurjatih samkaro’sau
mrtyuh kalo’lakayah patirapi dhanadah pavako jatavedah ।
ittham samjña davitthadivadamrtabhujam ya yadrcchapravrtta-
stasameko’bhidheyastadanugunagunairyah sa suryo’vatadvah ॥ 99 ॥ var ganaih
devah kim bandhavah syatpriyasuhrdathava”carya ahosvidaryo var aryah
raksa caksurnu dipo gururuta janako jivitam bijamojah ।
evam nirniyate yah ka iva na jagatam sarvatha sarvada’sau var sarvadah
sarvakaropakari disatu dasasatabhisurabhyarthitam vah ॥ 100 ॥
sloka lokasya bhutyai satamiti racitah srimayurena bhaktya
yuktascaitanpathedyah sakrdapi purusah sarvapapairvimuktah ।
arogyam satkavitvam matimatulabalam kantimayuhprakarsam
vidyamaisvaryamartham sutamapi labhate so’tra suryaprasadat ॥ 101 ॥
iti srimayurakavipranitam suryasatakam samaptam ।

Sri Surya Satakam in Telugu-Mayura Kavi Surya Satakam  Telugu :

॥ సూర్యశతకమ్ ॥
మహాకవిశ్రీమయూరప్రణీతమ్

॥ శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

జమ్భారాతీభకుమ్భోద్భవమివ దధతః సాన్ద్రసిన్దూరరేణుం
రక్తాః సిక్తా ఇవౌఘైరుదయగిరితటీధాతుధారాద్రవస్య । సక్తైః
ఆయాన్త్యా తుల్యకాలం కమలవనరుచేవారుణా వో విభూత్యై
భూయాసుర్భాసయన్తో భువనమభినవా భానవో భానవీయాః ॥ ౧ ॥

భక్తిప్రహ్వాయ దాతుం ముకులపుటకుటీకోటరక్రోడలీనాం
లక్ష్మీమాక్రష్టుకామా ఇవ కమలవనోద్ధాటనం కుర్వతే యే ।
కాలాకారాన్ధకారాననపతితజగత్సాధ్వసధ్వంసకల్యాః
కల్యాణం వః క్రియాసుః కిసలయరుచయస్తే కరా భాస్కరస్య ॥ ౨ ॥

గర్భేష్వమ్భోరుహాణాం శిఖరిషు చ శితాగ్రేషు తుల్యం పతన్తః
ప్రారమ్భే వాసరస్య వ్యుపరతిసమయే చైకరూపాస్తథైవ ।
నిష్పర్యాయం ప్రవృత్తాస్త్రిభువనభవనప్రాఙ్గణే పాన్తు యుష్మా-
నూష్మాణం సంతతాధ్వశ్రమజమివ భృశం బిభ్రతో బ్రధ్నపాదాః ॥ ౩ ॥

ప్రభ్రశ్యత్యుత్తరీయత్విషి తమసి సముద్దీక్ష్య వీతావృతీన్ప్రా-
గ్జన్తూంస్తన్తూన్యథా యానతను వితనుతే తిగ్మరోచిర్మరీచీన్ ।
తే సాన్ద్రీభూయ సద్యః క్రమవిశదదశాశాదశాలీవిశాలం
శశ్వత్సమ్పాదయన్తోఽమ్బరమమలమలం మఙ్గలం వో దిశన్తు ॥ ౪ ॥

న్యక్కుర్వన్నోషధీశే ముషితరుచి శుచేవౌషధీః ప్రోషితాభా
భాస్వద్గ్రావోద్గతేన ప్రథమమివ కృతాభ్యుద్గతిః పావకేన ।
పక్షచ్ఛేదవ్రణాసృక్స్రుత ఇవ దృషదో దర్శయన్ప్రాతరద్రే-
రాతామ్రస్తీవ్రభానోరనభిమతనుదే స్తాద్గభస్త్యుద్గమో వః ॥ ౫ ॥

శీర్ణఘ్రాణాఙ్ఘ్రిపాణీన్వ్రణిభిరపఘనైర్ఘర్ఘరావ్యక్తఘోషాన్
దీర్ఘాఘ్రాతానఘౌఘై పునరపి ఘటయత్యేక ఉల్లాఘయన్ యః ।
ఘర్మాంశోస్తస్య వోఽన్తర్ద్విగుణఘనఘృణానిఘ్ననిర్విఘ్నవృత్తే-
ర్దత్తార్ఘాః సిద్ధసంఘైర్విదధతు ఘృణయః శీఘ్రమంహోవిధాతమ్ ॥ ౬ ॥

బిభ్రాణా వామనత్వం ప్రథమమథ తథైవాంశవః ప్రాంశవో వః
క్రాన్తాకాశాన్తరాలాస్తదను దశదిశః పూరయన్తస్తతోఽపి ।
ధ్వాన్తాదాచ్ఛిద్య దేవద్విష ఇవ బలితో విశ్వమాశ్వశ్నువానాః var దేవద్రుహ
కృచ్ఛ్రాణ్యుచ్ఛ్రాయహేలోపహసితహరయో హారిదశ్వా హరన్తు ॥ ౭ ॥

ఉద్గాఢేనారుణిమ్నా విదధతి బహులం యేఽరుణస్యారుణత్వం
మూర్ధోద్ధూతౌ ఖలీనక్షతరుధిరరుచో యే రథాశ్వాననేషు ।
శైలానాం శేఖరత్వం శ్రితశిఖరిశిఖాస్తన్వతే యే దిశన్తు శిఖరశిఖాః
ప్రేఙ్ఖన్తః ఖే ఖరాంశోః ఖచితదినముఖాస్తే మయూఖాః సుఖం వః ॥ ౮ ॥

దత్తానన్దాః ప్రజానాం సముచితసమయాకృష్టసృష్టైః పయోభిః var అక్లిష్టసృష్టైః
పూర్వాహ్ణే విప్రకీర్ణా దిశి దిశి విరమత్యహ్ని సంహారభాజః ।
దీప్తాంశోర్దీర్ఘదుఃఖప్రభవభవభయోదన్వదుత్తారనావో
గావో వః పావనానాం పరమపరిమితాం ప్రీతిముత్పాదయన్తు ॥ ౯ ॥

బన్ధధ్వంసైకహేతుం శిరసి నతిరసాబద్ధసంధ్యాఞ్జలీనాం
లోకానాం యే ప్రబోధం విదధతి విపులామ్భోజఖణ్డాశయేవ ।
యుష్మాకం తే స్వచిత్తప్రథితపృథుతరప్రార్థనాకల్పవృక్షాః ప్రథిమ
కల్పన్తాం నిర్వికల్పం దినకరకిరణాః కేతవః కల్మషస్య ॥ ౧౦ ॥

ధారా రాయో ధనాయాపది సపది కరాలమ్బభూతాః ప్రపాతే
తత్త్వాలోకైకదీపాస్త్రిదశపతిపురప్రస్థితౌ వీథ్య ఏవ ।
నిర్వాణోద్యోగియోగిప్రగమనిజతనుద్వారి వేత్రాయమాణా-
స్త్రాయన్తాం తీవ్రభానోర్దివసముఖసుఖా రశ్మయః కల్మషాద్వః ॥ ౧౧ ॥

తీవ్రభాసః కశ్మలాద్వః

ప్రాచి ప్రాగాచరన్త్యోఽనతిచిరమచలే చారుచూడామణిత్వం
ముఞ్చన్త్యో రోచనామ్భః ప్రచురమివ దిశాముచ్చకైశ్చర్చనాయ ।
చాటూత్కైశ్చక్రనామ్నాం చతురమవిచలైర్లోచనైరర్చ్యమానా- సుచిరం
శ్చేష్టన్తాం చిన్తితానాముచితమచరమాశ్చణ్డరోచీరుచో వః ॥ ౧౨ ॥

ఏకం జ్యోతిర్దృశౌ ద్వే త్రిజగతి గదితాన్యబ్జజాస్యైశ్చతుర్భి-
ర్భూతానాం పఞ్చమం యాన్యలమృతుషు తథా షట్సు నానావిధాని ।
యుష్మాకం తాని సప్తత్రిదశమునినుతాన్యష్టదిగ్భాఞ్జి భానో-
ర్యాన్తి ప్రాహ్ణే నవత్వం దశ దధతు శివం దీధితీనాం శతాని ॥ ౧౩ ॥  దదతు

ఆవృత్తిభ్రాన్తవిశ్వాః శ్రమమివ దధతః శోషిణః స్వోష్మణేవ
గ్రీష్మే దావాగ్నితప్తా ఇవ రసమసకృద్యే ధరిత్ర్యా ధయన్తి ।
తే ప్రావృష్యాత్తపానాతిశయరుజ ఇవోద్వాన్తతోయా హిమర్తౌ
మార్తణ్డస్యాప్రచణ్డాశ్చిరమశుభభిదేఽభీషవో వో భవన్తు ॥ ౧౪ ॥

తన్వానా దిగ్వధూనాం సమధికమధురాలోకరమ్యామవస్థా-
మారుఢప్రౌఢిలేశోత్కలితకపిలిమాలంకృతిః కేవలైవ ।
ఉజ్జృమ్భామ్భోజనేత్రద్యుతిని దినముఖే కించిదుద్భిద్యమానా
శ్మశ్రుశ్రేణీవ భాసాం దిశతు దశశతీ శర్మ ఘర్మత్విషో వః ॥ ౧౫ ॥

మౌలీన్దోర్మైష మోషీద్ద్యుతిమితి వృషభాఙ్కేన యః శఙ్కినేవ
ప్రత్యగ్రోద్ఘాటితామ్భోరుహకుహరగుహాసుస్థితేనేవ ధాత్రా ।
కృష్ణేన ధ్వాన్తకృష్ణస్వతనుపరిభవత్రస్నునేవ స్తుతోఽలం
త్రాణాయ స్తాత్తనీయానపి తిమిరరిపోః స త్విషాముద్గమో వః ॥ ౧౬ ॥

విస్తీర్ణం వ్యోమ దీర్ఘాః సపది దశ దిశో వ్యస్తవేలామ్భసోఽబ్ధీన్
కుర్వద్భిర్దృశ్యనానానగనగరనగాభోగపృథ్వీం చ పృథ్వీమ్ ।
పద్మిన్యుచ్ఛ్వాస్యతే యైరుషసి జగదపి ధ్వంసయిత్వా తమిస్రా-
ముస్రా విస్రంసయన్తు ద్రుతమనభిమతం తే సహస్రత్విషో వః ॥ ౧౭ ॥ విస్రావయన్తు

అస్తవ్యస్తత్వశూన్యో నిజరుచిరనిశానశ్వరః కర్తుమీశో
విశ్వం వేశ్మేవ దీపః ప్రతిహతతిమిరం యః ప్రదేశస్థితోఽపి ।
దిక్కాలాపేక్షయాసౌ త్రిభువనమటతస్తిగ్మభానోర్నవాఖ్యాం
యాతః శాతక్రతవ్యాం దిశి దిశతు శివం సోఽర్చిషాముద్గమో వః ॥ ౧౮ ॥

మాగాన్మ్లానిం మృణాలీ మృదురితి దయయేవాప్రవిష్టోఽహిలోకం
లోకాలోకస్య పార్శ్వం ప్రతపతి న పరం యస్తదాఖ్యార్థమేవ ।
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణ్డఖణ్డస్ఫుటనభయపరిత్యక్తదైర్ఘ్యో ద్యుసీమ్ని
స్వేఛావశ్యావకాశావధిరవతు స వస్తాపనో రోచిరోఘః ॥ ౧౯ ॥

అశ్యామః కాల ఏకో న భవతి భువనాన్తోఽపి వీతేఽన్ధకారే వీతాన్ధకారః
సద్యః ప్రాలేయపాదో న విలయమచలశ్చన్ద్రమా అప్యుపైతి ।
బన్ధః సిద్ధాఞ్జలీనాం న హి కుముదవనస్యాపి యత్రోజ్జిహానే
తత్ప్రాతః ప్రేక్షణీయం దిశతు దినపతేర్ధామ కామాధికం వః ॥ ౨౦ ॥

యత్కాన్తిం పఙ్కజానాం న హరతి కురుతే ప్రత్యుతాధిక్యరమ్యాం ప్రత్యుతాతీవ రమ్యాం
నో ధత్తే తారకాభాం తిరయతి నితరామాశు యన్నిత్యమేవ । నాధత్తే
కర్తుం నాలం నిమేషం దివసమపి పరం యత్తదేకం త్రిలోక్యా-
శ్చక్షుః సామాన్యచక్షుర్విసదృశమఘభిద్భాస్వతస్తాన్మహో వః ॥ ౨౧ ॥

క్ష్మాం క్షేపీయః క్షపామ్భఃశిశిరతరజలస్పర్శతర్షాదృతేవ
ద్రాగాశా నేతుమాశాద్విరదకరసరఃపుష్కరాణీవ బోధమ్ ।
ప్రాతః ప్రోల్లఙ్ఘ్య విష్ణోః పదమపి ఘృణయేవాతివేగాద్దవీయ-
స్యుద్దామ ద్యోతమానా దహతు దినపతేర్దుర్నిమిత్తం ద్యుతిర్వః ॥ ౨౨ ॥

నో కల్పాపాయవాయోరదయరయదలత్క్ష్మాధరస్యాపి గమ్యా శమ్యా
గాఢోద్గీర్ణోజ్జ్వలశ్రీరహని న రహితా నో తమఃకజ్జలేన ।
ప్రాప్తోత్పత్తిః పతఙ్గాన్న పునరుపగతా మోషముష్ణత్విషో వో
వర్తిః సైవాన్యరూపా సుఖయతు నిఖిలద్వీపదీపస్య దీప్తిః ॥ ౨౩ ॥

నిఃశేషాశావపూరప్రవణగురుగుణశ్లాఘనీయస్వరూపా
పర్యాప్తం నోదయాదౌ దినగమసమయోపప్లవేఽప్యున్నతైవ ।
అత్యన్తం యానభిజ్ఞా క్షణమపి తమసా సాకమేకత్ర వస్తుం
బ్రధ్నస్యేద్ధా రుచిర్వో రుచిరివ రుచితస్యాప్తయే వస్తునోస్తు ॥ ౨౪ ॥  చిరురస్య, రుచిరస్య

విభ్రాణః శక్తిమాశు ప్రశమితబలవత్తారకౌర్జిత్యగుర్వీం
కుర్వాణో లీలయాధః శిఖినమపి లసచ్చన్ద్రకాన్తావభాసమ్ ।
ఆదధ్యాదన్ధకారే రతిమతిశయినీమావహన్వీక్షణానాం ఆదేయాదీక్షణానాం
బాలో లక్ష్మీమపారామపర ఇవ గుహోఽహర్పతేరాతపో వః ॥ ౨౫ ॥

జ్యోత్స్నాంశాకర్షపాణ్డుద్యుతి తిమిరమషీశేషకల్మాషమీష-
జ్జృమ్భోద్భూతేన పిఙ్గం సరసిజరజసా సంధ్యయా శోణశోచిః ।
ప్రాతఃప్రారమ్భకాలే సకలమపి జగచ్చిత్రమున్మీలయన్తీ
కాన్తిస్తీక్ష్ణత్విషోఽక్ష్ణాం ముదముపనయతాత్తూలికేవాతులాం వః ॥ ౨౬ ॥

ఆయాన్తీ కిం సుమేరోః సరణిరరుణితా పాద్మరాగైః పరాగై-
రాహోస్విత్స్వస్య మాహారజనవిరచితా వైజయన్తీ రథస్య ।
మాఞ్జిష్ఠీ ప్రష్ఠవాహావలివిధుతశిరశ్చామరాలీ ను లోకై-  చామరాలీవ
రాశఙ్క్యాలోకితైవం సవితురఘనుదే స్తాత్ప్రభాతప్రభా వః ॥ ౨౭ ॥

ధ్వాన్తధ్వంసం విధత్తే న తపతి రుచిమన్నాతిరూపం వ్యనక్తి
న్యక్త్వం నీత్వాపి నక్తం న వితరతితరాం తావదహ్నస్త్విషం యః । న్యక్తామహ్ని
స ప్రాతర్మా విరంసీదసకలపటిమా పూరయన్యుష్మదాశా-
మాశాకాశావకాశావతరణతరుణప్రక్రమోఽర్కప్రకాశః ॥ ౨౮ ॥

తీవ్రం నిర్వాణహేతుర్యదపి చ విపులం యత్ప్రకర్షేణ చాణు
ప్రత్యక్షం యత్పరోక్షం యదిహ యదపరం నశ్వరం శాశ్వతం చ ।
యత్సర్వస్య ప్రసిద్ధం జగతి కతిపయే యోగినో యద్విదన్తి
జ్యోతిస్తద్ద్విప్రకారం సవితురవతు వో బాహ్యమాభ్యన్తరం చ ॥ ౨౯ ॥

రత్నానాం మణ్డనాయ ప్రభవతి నియతోద్దేశలబ్ధావకాశం
వహ్నేర్దార్వాది దగ్ధుం నిజజడిమతయా కర్తుమానన్దమిన్దోః ।
యచ్చ త్రైలోక్యభూషావిధిరఘదహనం హ్లాది వృష్ట్యాశు తద్వో యత్తు
బాహుల్యోత్పాద్యకార్యాధికతరమవతాదేకమేవార్కతేజః ॥ ౩౦ ॥

మీలచ్చక్షుర్విజిహ్మశ్రుతి జడరసనం నిఘ్నితఘ్రాణవృత్తి
స్వవ్యాపారాక్షమత్వక్పరిముషితమనః శ్వాసమాత్రావశేషమ్ ।
విస్రస్తాఙ్గం పతిత్వా స్వపదపహరతాదశ్రియం వోఽర్కజన్మా అప్రియం
కాలవ్యాలావలీఢం జగదగద ఇవోత్థాపయన్ప్రాక్ప్రతాపః ॥ ౩౧ ॥

నిఃశేషం నైశమమ్భః ప్రసభమపనుదన్నశ్రులేశానుకారి
స్తోకస్తోకాపనీతారుణరుచిరచిరాదస్తదోషానుషఙ్గః ।
దాతా దృష్టిం ప్రసన్నాం త్రిభువననయనస్యాశు యుష్మద్విరుద్ధం
వధ్యాద్బ్రధ్నస్య సిద్ధాఞ్జనవిధిరపరః ప్రాక్తనోఽర్చిఃప్రచారః ॥ ౩౨ ॥

భూత్వా జమ్భస్య భేత్తుః కకుభి పరిభవారమ్భభూః శుభ్రభానో- స్థిత్వా
ర్బిభ్రాణా బభ్రుభావం ప్రసభమభినవామ్భోజజృమ్భాప్రగల్భా ।
భూషా భూయిష్ఠశోభా త్రిభువనభవనస్యాస్య వైభాకరీ ప్రాగ్-
విభ్రాన్తా భ్రాజమానా విభవతు విభవోద్భూతయే సా విభా వః ॥ ౩౩ ॥

నిర్భాన్తి, విభ్రాన్తిసంసక్తం సిక్తమూలాదభినవభువనోద్యానకౌతూహలిన్యా
యామిన్యా కన్యయేవామృతకరకలశావర్జితేనామృతేన ।
అర్కాలోకః క్రియాద్వో ముదముదయశిరశ్చక్రవాలాలవాలా-
దుద్యన్బాలప్రవాలప్రతిమరుచిరహఃపాదపప్రాక్ప్రరోహః ॥ ౩౪ ॥

భిన్నం భాసారుణస్య క్వచిదభినవయా విద్రుమాణాం త్విషేవ
త్వఙ్న్నక్షత్రరత్నద్యుతినికరకరాలాన్తరాలం క్వచిచ్చ ।
నాన్తర్నిఃశేషకృష్ణశ్రియముదధిమివ ధ్వాన్తరాశిం పిబన్స్తా-
దౌర్వః పూర్వోఽప్యపూర్వోఽగ్నిరివ భవదఘప్లుష్టయేఽర్కావభాసః ॥ ౩౫ ॥

గన్ధర్వైర్గద్యపద్యవ్యతికరితవచోహృద్యమాతోద్యవాద్యై-
రాద్యైర్యో నారదాద్యైర్మునిభిరభినుతో వేదవేద్యైర్విభిద్య ।
వీతవేద్యైర్వివిద్య, వేదవిద్భిర్విభిద్య
ఆసాద్యాపద్యతే యం పునరపి చ జగద్యౌవనం సద్య ఉద్య-
న్నుద్ద్యోతో ద్యోతితద్యౌర్ద్యతు దివసకృతోఽసావవద్యాని వోఽద్య ॥ ౩౬ ॥

ఆవానైశ్చన్ద్రకాన్తైశ్చ్యుతతిమిరతయా తానవాత్తారకాణా-  ఆవాన్తైః
మేణాఙ్కాలోకలోపాదుపహతమహసామోషధీనాం లయేన ।
ఆరాదుత్ప్రేక్ష్యమాణా క్షణముదయతటాన్తర్హితస్యాహిమాంశో-
రాభా ప్రాభాతికీ వోఽవతు న తు నితరాం తావదావిర్భవన్తీ ॥ ౩౭ ॥

సానౌ సా నౌదయే నారుణితదలపునర్యౌవనానాం వనానా- లసద్యౌవనానాం
మాలీమాలీఢపూర్వా పరిహృతకుహరోపాన్తనిమ్నా తనిమ్నా ।
భా వోఽభావోపశాన్తిం దిశతు దినపతేర్భాసమానా సమానా-
రాజీ రాజీవరేణోః సమసమయముదేతీవ యస్యా వయస్యా ॥ ౩౮ ॥

ఉజ్జృమ్భామ్భోరుహాణాం ప్రభవతి పయసాం యా శ్రియే నోష్ణతాయై
పుష్ణాత్యాలోకమాత్రం న తు దిశతి దృశాం దృశ్యమానా విధాతమ్ ।
పూర్వాద్రేరేవ పూర్వం దివమను చ పునః పావనీ దిఙ్ముఖానా- తతః
మేనాంస్యైనీ విభాసౌ నుదతు నుతిపదైకాస్పదం ప్రాక్తనీ వః ॥ ౩౯ ॥

వాచాం వాచస్పతేరప్యచలభిదుచితాచార్యకాణాం ప్రపఞ్చై-
ర్వైరఞ్చానాం తథోచ్చారితచతురఋచాం చాననానాం చతుర్ణామ్ । రుచిర
ఉచ్యేతార్చాసు వాచ్యచ్యుతిశుచిచరితం యస్య నోచ్చైర్వివిచ్య అర్చాస్వవాచ్య
ప్రాచ్యం వర్చశ్చకాసచ్చిరముపచినుతాత్తస్య చణ్డార్చిషో వః ॥ ౪౦ ॥ శ్రియం

మూర్ధ్న్యద్రేర్ధాతురాగస్తరుషు కిసలయో విద్రుమౌఘః సముద్రే –

కిసలయాద్విద్రుమౌఘాత్సముద్రే
దిఙ్మాతఙ్గోత్తమాఙ్గేష్వభినవనిహితః సాన్ద్రసిన్దూరరేణుః ।
 విహితః, నిహితాత్సన్ద్రసిన్దూరర్Eణోః
సీమ్ని వ్యోమ్నశ్చ హేమ్నః సురశిఖరిభువో జాయతే యః ప్రకాశః
శోణిమ్నాసౌ ఖరాంశోరుషసి దిశతు వః శర్మ శోభైకదేశః ॥ ౪౧ ॥అస్తాద్రీశోత్తమాఙ్గే శ్రితశశిని తమఃకాలకూటే నిపీతే
యాతి వ్యక్తిం పురస్తాదరుణకిసలయే ప్రత్యుషఃపారిజాతే ।
ఉద్యన్త్యారక్తపీతామ్బరవిశదతరోద్వీక్షితా తీక్ష్ణభానో-
రుచిరతరోద్వీక్షితా తీవ్రభాసః
ర్లక్ష్మీర్లక్ష్మీరివాస్తు స్ఫుటకమలపుటాపాశ్రయా శ్రేయసే వః ॥ ౪౨ ॥

పుటోపాశ్రయ

నోదన్వాఞ్జన్మభూమిర్న తదుదరభువో బాన్ధవాః కౌస్తుభాద్యా
యస్యాః పద్మం న పాణౌ న చ నరకరిపూరఃస్థలీ వాసవేశ్మ ।
తేజోరూపాపరైవ త్రిషు భువనతలేష్వాదధానా వ్యవస్థాం త్రిభువనభవనే
సా శ్రీః శ్రేయాంసి దిశ్యాదశిశిరమహసో మణ్డలాగ్రోద్గతా వః ॥ ౪౩ ॥

॥ ఇతి ద్యుతివర్ణనమ్ ॥ తేజోవర్ణనమ్

॥ అథ అశ్వవర్ణనమ్ ॥

రక్షన్త్వక్షుణ్ణహేమోపలపటలమలం లాఘవాదుత్పతన్తః
పాతఙ్గాః పఙ్గ్వవజ్ఞాజితపవనజవా వాజినస్తే జగన్తి ।
యేషాం వీతాన్యచిహ్నోన్నయమపి వహతాం మార్గమాఖ్యాతి మేరా-
వుద్యన్నుద్దామదీప్తిర్ద్యుమణిమణిశిలావేదికాజాతవేదాః ॥ ౪౪ ॥

ప్లుష్టాః పృష్ఠేంఽశుపాతైరతినికటతయా దత్తదాహాతిరేకై-
రేకాహాక్రాన్తకృత్స్నత్రిదివపథపృథుశ్వాసశోషాః శ్రమేణ ।
తీవ్రోదన్యాస్త్వరన్తామహితవిహతయే సప్తయః సప్తసప్తే-
రభ్యాశాకాశగఙ్గాజలసరలగలావాఙ్నతాగ్రాననా వః ॥ ౪౫ ॥ గలవర్జితాగ్రాననాః

మత్వాన్యాన్పార్శ్వతోఽశ్వాన్ స్ఫటికతటదృషద్దృష్టదేహా ద్రవన్తీ
వ్యస్తేఽహన్యస్తసంధ్యేయమితి మృదుపదా పద్మరాగోపలేషు ।
సాదృశ్యాదృశ్యమూర్తిర్మరకతకటకే క్లిష్టసూతా సుమేరో-
ర్మూర్ధన్యావృత్తిలబ్ధధ్రువగతిరవతు బ్రధ్నవాహావలిర్వః ॥ ౪౬ ॥ ద్రుత

హేలాలోలం వహన్తీ విషధరదమనస్యాగ్రజేనావకృష్టా
స్వర్వాహిన్యాః సుదూరం జనితజవజయా స్యన్దనస్య స్యదేన ।
నిర్వ్యాజం తాయమానే హరితిమని నిజే స్ఫీతఫేనాహితశ్రీ-  స్ఫీతఫేనాస్మితశ్రీః
రశ్రేయాంస్యశ్వపఙ్క్తిః శమయతు యమునేవాపరా తాపనీ వః ॥ ౪౭ ॥

మార్గోపాన్తే సుమేరోర్నువతి కృతనతౌ నాకధామ్నాం నికాయే
వీక్ష్య వ్రీడానతానాం ప్రతికుహరముఖం కింనరీణాం ముఖాని ।
సూతేఽసూయత్యపీషజ్జడగతి వహతాం కంధరార్ధైర్వలద్భి-  కంధరాగ్రైః
ర్వాహానాం వ్యస్యతాద్వః సమమసమహరేర్హేషితం కల్మషాణి ॥ ౪౮ ॥

ధున్వన్తో నీరదాలీర్నిజరుచిహరితాః పార్శ్వయోః పక్షతుల్యా-
స్తాలూత్తానైః ఖలీనైః ఖచితముఖరుచశ్చ్యోతతా లోహితేన ।
ఉడ్డీయేవ వ్రజన్తో వియతి గతివశాదర్కవాహాః క్రియాసుః
క్షేమం హేమాద్రిహృద్యద్రుమశిఖరశిరఃశ్రేణిశాఖాశుకా వః ॥ ౪౯ ॥

॥ ఇత్యశ్వవర్ణనమ్ ॥

॥ అథ అరుణవర్ణనమ్ ॥

ప్రాతః శైలాగ్రరఙ్గే రజనిజవనికాపాయసంలక్ష్యలక్ష్మీ-
ర్విక్షిప్తాపూర్వపుష్పాఞ్జలిముడునికరం సూత్రధారాయమాణః ।
యామేష్వఙ్కేష్వివాహ్నః కృతరుచిషు చతుర్ష్వేవ జాతప్రతిష్ఠా-  యాతః ప్రతిష్ఠాం
మవ్యాత్ప్రస్తావయన్వో జగదటనమహానాటికాం సూర్యసూతః ॥ ౫౦ ॥

ఆక్రాన్త్యా వాహ్యమానం పశుమివ హరిణా వాహకోఽగ్ర్యో హరీణాం
భ్రామ్యన్తం పక్షపాతాజ్జగతి సమరుచిః సర్వకర్మైకసాక్షీ ।
శత్రుం నేత్రశ్రుతీనామవజయతి వయోజ్యేష్ఠభావే సమేఽపి
స్థామ్నాం ధామ్నాం నిధిర్యః స భవదఘనుదే నూతనః స్తాదనూరుః ॥ ౫౧ ॥

దత్తార్ఘైర్దూరనమ్రైర్వియతి వినయతో వీక్షితః సిద్ధసార్థైః  సిద్ధసాధ్యైః
సానాథ్యం సారథిర్వః స దశశతరుచేః సాతిరేకం కరోతు ।
ఆపీయ ప్రాతరేవ ప్రతతహిమపయఃస్యన్దినీరిన్దుభాసో
యః కాష్ఠాదీపనోఽగ్రే జడిత ఇవ భృశం సేవతే పృష్ఠతోఽర్కమ్ ॥ ౫౨ ॥

ముఞ్చన్రశ్మీన్దినాదౌ దినగమసమయే సంహరంశ్చ స్వతన్త్ర-
స్తోత్రప్రఖ్యాతవీర్యోఽవిరతహరిపదాక్రాన్తిబద్ధాభియోగః ।  వితత
కాలోత్కర్షాల్లఘుత్వం ప్రసభమధిపతౌ యోజయన్యో ద్విజానాం
సేవాప్రీతేన పూష్ణాత్మసమ ఇవ కృతస్త్రాయతాం సోఽరుణో వః ॥ ౫౩ ॥  స్వసమ

శాతః శ్యామాలతాయాః పరశురివ తమోఽరణ్యవహ్నేరివార్చిః  దాహే దవాభః
ప్రాచ్యేవాగ్రే గ్రహీతుం గ్రహకుముదవనం ప్రాగుదస్తోఽగ్రహస్తః ।
ప్రాచీవాగ్రే, గ్రహకుముదరుచిం
ఐక్యం భిన్దన్ద్యుభూమ్యోరవధిరివ విధాతేవ విశ్వప్రబోధే
వాహానాం వో వినేతా వ్యపనయతు విపన్నామ ధామాధిపస్య ॥ ౫౪ ॥

పౌరస్త్యస్తోయదర్తోః పవన ఇవ పతత్పావకస్యేవ ధూమో  పతన్
విశ్వస్యేవాదిసర్గః ప్రణవ ఇవ పరం పావనో వేదరాశేః
సంధ్యానృత్యోత్సవేచ్ఛోరివ మదనరిపోర్నన్దినాన్దీనినాదః
సౌరస్యాగ్రే సుఖం వో వితరతు వినతానన్దనః స్యన్దనస్య ॥ ౫౫ ॥  స్యన్దనో వః

పర్యాప్తం తప్తచామీకరకటకతటే శ్లిష్టశీతేతరాంశా-
వాసీదత్స్యన్దనాశ్వానుకృతిమరకతే పద్మరాగాయమాణః । అశ్వానుకృతమరకతే
యః సోత్కర్షాం విభూషాం కురుత ఇవ కులక్ష్మాభృదీశస్య మేరో-
రేనాంస్యహ్నాయ దూరం గమయతు స గురుః కాద్రవేయద్విషో వః ॥ ౫౬ ॥

నీత్వాశ్వాన్సప్త కక్షా ఇవ నియమవశం వేత్రకల్పప్రతోద-  కక్ష్యా
స్తూర్ణం ధ్వాన్తస్య రాశావితరజన ఇవోత్సారితే దూరభాజి ।
పూర్వం ప్రష్ఠో రథస్య క్షితిభృదధిపతీన్దర్శయంస్త్రాయతాం వ-
స్త్రైలోక్యాస్థానదానోద్యతదివసపతేః ప్రాక్ప్రతీహారపాలః ॥ ౫౭ ॥

వజ్రిఞ్జాతం వికాసీక్షణకమలవనం భాసి నాభాసి వహ్నే! నో భాసి
తాతం నత్వాశ్వపార్శ్వాన్నయ యమ! మహిషం రాక్షసా వీక్షితాః స్థ ।
సప్తీన్సిఞ్చ ప్రచేతః! పవన! భజ జవం విత్తపావేదితస్త్వం
వన్దే శర్వేతి జల్పన్ప్రతిదిశమధిపాన్పాతు పూష్ణోఽగ్రణీర్వః ॥ ౫౮ ॥

పాశానాశాన్తపాలాదరుణ వరుణతో మా గ్రహీః ప్రగ్రహార్థం
తృష్ణాం కృష్ణస్య చక్రే జహిహి నహి రథో యాతి మే నైకచక్రః ।
యోక్తుం యుగ్యం కిముచ్చైఃశ్రవసమభిలషస్యష్టమం వృత్రశత్రో- త్వాష్ట్రశత్రోః
స్త్యక్తాన్యాపేక్షవిశ్వోపకృతిరివ రవిః శాస్తి యం సోఽవతాద్వః ॥ ౫౯ ॥

నో మూర్చ్ఛాచ్ఛిన్నవాఞ్ఛః శ్రమవివశవపుర్నైవ నాప్యాస్యశోషీ
పాన్థః పథ్యేతరాణి క్షపయతు భవతాం భాస్వతోఽగ్రేసరః సః ।
యః సంశ్రిత్య త్రిలోకీమటతి పటుతరైస్తాప్యమానో మయూఖై-
రారాదారామలేఖామివ హరితమణిశ్యామలామశ్వపఙ్క్తిమ్ ॥ ౬౦ ॥  హరితతృణ

సీదన్తోఽన్తర్నిమజ్జజ్జడఖురముసలాః సైకతే నాకనద్యాః
స్కన్దన్తః కన్దరాలీః కనకశిఖరిణో మేఖలాసు స్ఖలన్తః ।
దూరం దూర్వాస్థలోత్కా మరకతదృషది స్థాస్నవో యన్న యాతాః
పూష్ణోఽశ్వాః పూరయంస్తైస్తదవతు జవనైర్హుంకృతేనాగ్రగో వః ॥ ౬౧ ॥  ప్రేరయన్ హుంకృతైరగ్రణీః

॥ ఇత్యరుణవర్ణనమ్ ॥  సూతవర్ణనమ్

॥ అథ రథవర్ణనమ్ ॥

పీనోరఃప్రేరితాభ్రైశ్చరమఖురపుటాగ్రస్థితైః ప్రాతరద్రా-
వాదీర్ఘాఙ్గైరుదస్తో హరిభిరపగతాసఙ్గనిఃశబ్దచక్రః ।
ఉత్తానానూరుమూర్ధావనతిహఠభవద్విప్రతీపప్రణామః
ప్రాహ్ణే శ్రేయో విధత్తాం సవితురవతరన్వ్యోమవీథీం రథో వః ॥ ౬౨ ॥  ప్రేయో

ధ్వాన్తౌఘధ్వంసదీక్షావిధిపటు వహతా ప్రాక్సహస్రం కరాణా- విధిగురు ద్రాక్సహస్రం
మర్యమ్ణా యో గరిమ్ణః పదమతులముపానీయతాధ్యాసనేన ।
స శ్రాన్తానాం నితాన్తం భరమివ మరుతామక్షమాణాం విసోఢుం
స్కన్ధాత్స్కన్ధం వ్రజన్వో వృజినవిజితయే భాస్వతః స్యన్దనోఽస్తు ॥ ౬౩ ॥

యోక్త్రీభూతాన్యుగస్య గ్రసితుమివ పురో దన్దశూకాన్దధానో
ద్వేధావ్యస్తామ్బువాహావలివిహితబృహత్పక్షవిక్షేపశోభః ।
సావిత్రః స్యన్దనోఽసౌ నిరతిశయరయప్రీణితానూరురేనః-
క్షేపీయో వో గరుత్మానివ హరతు హరీచ్ఛావిధేయప్రచారః ॥ ౬౪ ॥

ఏకాహేనైవ దీర్ఘాం త్రిభువనపదవీం లఙ్ఘయన్ యో లఘిష్ఠః  కృస్త్నాం
పృష్ఠే మేరోర్గరీయాన్ దలితమణిదృషత్త్వింషి పింషఞ్శిరాంసి ।
సర్వస్యైవోపరిష్టాదథ చ పునరధస్తాదివాస్తాద్రిమూర్న్ధి
బ్రధ్నస్యావ్యాత్స ఏవం దురధిగమపరిస్పన్దనః స్యన్దనో వః ॥ ౬౫ ॥

ధూర్ధ్వస్తాగ్ర్యగ్రహాణి ధ్వజపటపవనాన్దోలితేన్దూని దూరం  దూరాత్
రాహౌ గ్రాసాభిలాషాదనుసరతి పునర్దత్తచక్రవ్యథాని ।
శ్రాన్తాశ్వశ్వాసహేలాధుతవిబుధధునీనిర్ఝరామ్భాంసి భద్రం
దేయాసుర్వో దవీయో దివి దివసపతేః స్యన్దనప్రస్థితాని ॥ ౬౬ ॥

అక్షే రక్షాం నిబధ్య ప్రతిసరవలయైర్యోజయన్త్యో యుగాగ్రం
ధూఃస్తమ్భే దగ్ధధూపాః ప్రహితసుమనసో గోచరే కూబరస్య ।
చర్చాశ్చక్రే చరన్త్యో మలయజపయసా సిద్ధవధ్వస్త్రిసంధ్యం  చర్చాం
వన్దన్తే యం ద్యుమార్గే స నుదతు దురితాన్యంశుమత్స్యన్దనో వః ॥ ౬౭ ॥

ఉత్కీర్ణస్వర్ణరేణుద్రుతఖురదలితా పార్శ్వయోః శశ్వదశ్వై- రేణుర్ద్రుత
రశ్రాన్తభ్రాన్తచక్రక్రమనిఖిలమిలన్నేమినిమ్నా భరేణ ।
మేరోర్మూర్ధన్యఘం వో విఘటయతు రవేరేకవీథీ రథస్య
స్వోష్మోదక్తామ్బురిక్తప్రకటితపులినోద్ధూసరా స్వర్ధునీవ ॥ ౬౮ ॥ స్వోష్మోదస్తామ్బు

నన్తుం నాకాలయానామనిశమనుయతాం పద్ధతిః పఙ్క్తిరేవ  ఉపయతాం
క్షోదో నక్షత్రరాశేరదయరయమిలచ్చక్రపిష్టస్య ధూలిః ।
హేషహ్లాదో హరీణాం సురశిఖరిదరీః పూరయన్నేమినాదో  నాదో
యస్యావ్యాత్తీవ్రభానోః స దివి భువి యథా వ్యక్తచిహ్నో రథో వః ॥ ౬౯ ॥

నిఃస్పన్దానాం విమానావలివితతదివాం దేవవృన్దారకాణాం  వలితదిశా
వృన్దైరానన్దసాన్ద్రోద్యమమపి వహతాం విన్దతాం వన్దితుం నో ।
మన్దాకిన్యామమన్దః పులినభృతి మృదుర్మన్దరే మన్దిరాభే  మన్దరాభే
మన్దారైర్మణ్డితారం దధదరి దినకృత్స్యన్దనః స్తాన్ముదే వః ॥ ౭౦ ॥

చక్రీ చక్రారపఙ్క్తిం హరిరపి చ హరీన్ ధూర్జటిర్ధూర్ధ్వజాన్తా-
నక్షం నక్షత్రనాథోఽరుణమపి వరుణః కూబరాగ్రం కుబేరః ।
రంహః సంఘః సురాణాం జగదుపకృతయే నిత్యయుక్తస్య యస్య
స్తౌతి ప్రీతిప్రసన్నోఽన్వహమహిమరుచేః సోఽవతాత్స్యన్దనో వః ॥ ౭౧ ॥  రుచ

నేత్రాహీనేన మూలే విహితపరికరః సిద్ధసాధ్యైర్మరుద్భిః
పాదోపాన్తే స్తుతోఽలం బలిహరిరభసాకర్షణాబద్ధవేగః ।
భ్రామ్యన్వ్యోమామ్బురాశావశిశిరకిరణస్యన్దనః సంతతం వో
దిశ్యాల్లక్ష్మీమపారామతులితమహిమేవాపరో మన్దరాద్రిః ॥ ౭౨ ॥ var అతుల్యాం

॥ ఇతి రథవర్ణనమ్ ॥

॥ అథ మణ్డలవర్ణనమ్ ॥

యజ్జ్యాయో బీజమహ్నామపహతతిమిరం చక్షుషామఞ్జనం య- జ్యాయో యద్బీజమహ్నామపహృత
ద్ద్వారం యన్ముక్తిభాజాం యదఖిలభువనజ్యోతిషామేకమోకః ।
యద్వృష్ట్యమ్భోనిధానం ధరణిరససుధాపానపాత్రం మహద్య-
ద్దిశ్యాదీశస్య భాసాం తదధీకలమలం మఙ్గలం మణ్డలం వః ॥ ౭౩ ॥  దేవస్య
భానోః తదధికమమలం మణ్డలం మఙ్గలం

వేలావర్ధిష్ణు సిన్ధోః పయ ఇవ ఖమివార్ధోద్గతాగ్య్రగ్రహోడు
స్తోకోద్భిన్నస్వచిహ్నప్రసవమివ మధోరాస్యమస్యన్మనాంసి । మహాంసి
ప్రాతః పూష్ణోఽశుభాని ప్రశమయతు శిరఃశేఖరీభూతమద్రేః
పౌరస్త్యస్యోద్గభస్తిస్తిమితతమతమఃఖణ్డనం మణ్డలం వః ॥ ౭౪ ॥

ప్రత్యుప్తస్తప్తహేమోజ్జ్వలరుచిరచలః పద్మరాగేణ యేన
జ్యాయః కింజల్కపుఞ్జో యదలికులశితేరమ్బరేన్దీవరస్య ।
కాలవ్యాలస్య చిహ్నం మహితతమమహోమూర్న్ధి రత్నం మహద్య-
ద్దీప్తాంశోః ప్రాతరవ్యాత్తదవికలజగన్మణ్డనం మణ్డలం వః ॥ ౭౫ ॥

కస్త్రాతా తారకాణాం పతతి తనురవశ్యాయబిన్దుర్యథేన్దు-
ర్విద్రాణా దృక్స్మరారేరురసి మురరిపోః కౌస్తుభో నోద్గభస్తిః ।
వహ్నేః సాపహ్నవేవ ద్యుతిరుదయగతే యత్ర తన్మణ్డలం వో
మార్తణ్డీయం పునీతాద్దివి భువి చ తమాంసీవ మృష్ణన్మహాంసి ॥ ౭౬ ॥

యత్ప్రాచ్యాం ప్రాక్చకాస్తి ప్రభవతి చ యతః ప్రాచ్యసావుజ్జిహానా-
దిద్ధం మధ్యే యదహ్నో భవతి తతరుచా యేన చోత్పాద్యతేఽహః ।
యత్పర్యాయేణ లోకానవతి చ జగతాం జీవితం యచ్చ తద్వో
విశ్వానుగ్రాహి విశ్వం సృజదపి చ రవేర్మణ్డలం ముక్తయేఽస్తు ॥ ౭౭ ॥

శుష్యన్త్యూఢానుకారా మకరవసతయో మారవీణాం స్థలీనాం
యేనోత్తప్తాః స్ఫుటన్తస్తడితి తిలతులాం యాన్త్యగేన్ద్రా యుగాన్తే । చటితి
తచ్చణ్డాంశోరకాణ్డత్రిభువనదహనాశఙ్కయా ధామ కృచ్ఛాత్ కృత్స్నం
సంహృత్యాలోకమాత్రం ప్రలఘు విదధతః స్తాన్ముదే మణ్డలం వః ॥ ౭౮ ॥

ఆహృత్యాలోకమాత్రం ప్రతను

ఉద్యద్ద్యూద్యానవాప్యాం బహులతమతమఃపఙ్కపూరం విదార్య బహల
ప్రోద్భిన్నం పత్రపార్శ్వేష్వవిరలమరుణచ్ఛాయయా విస్ఫురన్త్యా ।
కల్యాణాని క్రియాద్వః కమలమివ మహన్మణ్డలం చణ్డభానో- చణ్డరశ్మేః
రన్వీతం తృప్తిహేతోరసకృదలికులాకారిణా రాహుణా యత్ ॥ ౭౯ ॥

చక్షుర్దక్షద్విషో యన్న తు దహతి పురః పూరయత్యేవ కామం న దహతి నితరాం పునః
నాస్తం జుష్టం మరుద్భిర్యదిహ నియమినాం యానపాత్రం భవాబ్ధౌ ।
యద్వీతశ్రాన్తి శశ్వద్భ్రమదపి జగతాం భ్రాన్తిమభ్రాన్తి హన్తి
బ్రధ్నస్యాఖ్యాద్విరుద్ధక్రియమథ చ హితాధాయి తన్మణ్డలం వః ॥ ౮౦ ॥

॥ ఇతి మణ్డలవర్ణనమ్ ॥

॥ అథ సూర్యవర్ణనమ్ ।

సిద్ధైః సిద్ధాన్తమిశ్రం శ్రితవిధి విబుధైశ్చారణైశ్చాటుగర్భం
గీత్యా గన్ధర్వముఖ్యైర్ముహురహిపతిభిర్యాతుధానైర్యతాత్మ ।
సార్ధం సాధ్యైర్మునీన్ద్రైర్ముదితమతమనో మోక్షిభిః పక్షపాతా-  మోక్షుభిః
త్ప్రాతః ప్రారభ్యమాణస్తుతిరవతు రవిర్విశ్వవన్ద్యోదయో వః ॥ ౮౧ ॥

భాసామాసన్నభావాదధికతరపటోశ్చక్రవాలస్య తాపా-
చ్ఛేదాదచ్ఛిన్నగచ్ఛత్తురగఖురపుటన్యాసనిఃశఙ్కటఙ్కైః । న్యస్త
నిఃసఙ్గస్యన్దనాఙ్గభ్రమణనికషణాత్పాతు వస్త్రిప్రకారం త్రిప్రకారైః
తప్తాంశుస్తత్పరీక్షాపర ఇవ పరితః పర్యటన్హాటకాద్రిమ్ ॥ ౮౨ ॥

నో శుష్కం నాకనద్యా వికసితకనకామ్భోజయా భ్రాజితం తు కనకామ్భోరుహా
ప్లుష్టా నైవోపభోగ్యా భవతి భృశతరం నన్దనోద్యానలక్ష్మీః ।
నో శృఙ్గాణి ద్రుతాని ద్రుతమమరగిరేః కాలధౌతాని ధౌతా-
నీద్ధం ధామ ద్యుమార్గే మ్రదయతి దయయా యత్ర సోఽర్కోఽవతాద్వః ॥ ౮౩ ॥

ధ్వాన్తస్యైవాన్తహేతుర్న భవతి మలినైకాత్మనః పాప్మనోఽపి
ప్రాక్పాదోపాన్తభాజాం జనయతి న పరం పఙ్కజానాం ప్రబోధమ్ ।
కర్తా నిఃశ్రేయసానామపి న తు ఖలు యః కేవలం వాసరాణాం
సోఽవ్యాదేకోద్యమేచ్ఛావిహితబహుబృహద్విశ్వకార్యోఽర్యమా వః ॥ ౮౪ ॥

లోటఁల్లోష్టావిచేష్టః శ్రితశయనతలో నిఃసహీభూతదేహః
సందేహీ ప్రాణితవ్యే సపది దశ దిశః ప్రేక్షమాణోఽన్ధకారాః ।
నిఃశ్వాసాయాసనిష్ఠః పరమపరవశో జాయతే జీవలోకః  చిరతరవశో
శోకేనేవాన్యలోకానుదయకృతి గతే యత్ర సోఽర్కోఽవతాద్వః ॥ ౮౫ ॥

లోకాభ్యుదయ

క్రామఁల్లోలోఽపి లోకాఁస్తదుపకృతికృతావాశ్రితః స్థైర్యకోటిం
నౄణాం దృష్టిం విజిహ్మాం విదధదపి కరోత్యన్తరత్యన్తభద్రామ్ ।
యస్తాపస్యాపి హేతుర్భవతి నియమినామేకనిర్వాణదాయీ
భూయాత్స ప్రాగవస్థాధికతరపరిణామోదయోఽర్కః శ్రియే వః ॥ ౮౬ ॥

వ్యాపన్నర్తుర్న కాలో వ్యభిచరతి ఫలం నౌషధీర్వృష్టిరిష్టా
నైష్టైస్తృప్యన్తి దేవా న హి వహతి మరున్నిర్మలాభాని భాని ।
ఆశాః శాన్తా న భిన్దన్త్యవధిముదధయో బిభ్రతి క్ష్మాభృతః క్ష్మాం
యస్మింస్త్రైలోక్యమేవం న చలతి తపతి స్తాత్స సూర్యః శ్రియే వః ॥ ౮౭ ॥

కైలాసే కృత్తివాసా విహరతి విరహత్రాసదేహోఢకాన్తః
శ్రాన్తః శేతే మహాహావధిజలధి వినా ఛద్మనా పద్మనాభః ।
యోగోద్యోగైకతానో గమయతి సకలం వాసరం స్వం స్వయమ్భూ-
ర్భూరిత్రైలోక్యాచిన్తాభృతి భువనవిభౌ యత్ర భాస్వాన్స వోఽవ్యాత్ ॥ ౮౮ ॥

ఏతద్యన్మణ్డలం ఖే తపతి దినకృతస్తా ఋచోఽర్చీంషి యాని
ద్యోతన్తే తాని సామాన్యయమపి పురుషో మణ్డలేఽణుర్యజూంషి ।
ఏవం యం వేద వేదత్రితయమయమయం వేదవేదీ సమగ్రో
వర్గః స్వర్గాపవర్గప్రకృతిరవికృతిః సోఽస్తు సూర్యః శ్రియే వః ॥ ౮౯ ॥

నాకౌకఃప్రత్యనీకక్షతిపటుమహసాం వాసవాగ్రేసరాణాం
సర్వేషాం సాధు పాతాం జగదిదమదితేరాత్మజత్వే సమేఽపి ।
యేనాదిత్యాభిధానం నిరతిశయగుణైరాత్మని న్యస్తమస్తు  గుణేనాత్మని
స్తుత్యస్త్రైలోక్యవన్ద్యైస్త్రిదశమునిగణైః సోంఽశుమాన్ శ్రేయసే వః ॥ ౯౦ ॥

భూమిం ధామ్నోఽభివృష్ట్యా జగతి జలమయీం పావనీం సంస్మృతావ-  ధామ్నోఽథ
ప్యాగ్నేయీం దాహశక్త్యా ముహురపి యజమానాం యథాప్రార్థితార్థైః ।  యజమానాత్మికాం
లీనామాకాశ ఏవామృతకరఘటితాం ధ్వాన్తపక్షస్య పర్వ-
ణ్వేవం సూర్యోఽష్టభేదాం భవ ఇవ భవతః పాతు బిభ్రత్స్వమూర్తిమ్ ॥ ౯౧ ॥

ప్రాక్కాలోన్నిద్రపద్మాకరపరిమలనావిర్భవత్పాదశోభో
భక్త్యా త్యక్తోరుఖేదోద్గతి దివి వినతాసూనునా నీయమానః ।
సప్తాశ్వాప్తాపరాన్తాన్యధికమధరయన్యో జగన్తి స్తుతోఽలం
దేవైర్దేవః స పాయాదపర ఇవ మురారాతిరహ్నాం పతిర్వః ॥ ౯౨ ॥

యః స్రష్టాఽపాం పురస్తాదచలవరసమభ్యున్నతేర్హేతురేకో
లోకానాం యస్త్రయాణాం స్థిత ఉపరి పరం దుర్విలఙ్ఘ్యేన ధామ్నా ।  చ త్రయాణాం
సద్యః సిద్ధ్యై ప్రసన్నద్యుతిశుభచతురాశాముఖః స్తాద్విభక్తో  శుచి
ద్వేధా వేధా ఇవావిష్కృతకమలరుచిః సోఽర్చిషామాకరో వః ॥ ౯౩ ॥

సాద్రిద్యూర్వీనదీశా దిశతి దశ దిశో దర్శయన్ప్రాగ్దృశో యః  ద్రాక్ దృశో
సాదృశ్యం దృశ్యతే నో సదశశతదృశి త్రైదశే యస్య దేశే ।
దీప్తాంశుర్వః స దిశ్యాదశివయుగదశాదర్శితద్వాదశాత్మా
శం శాస్త్యశ్వాంశ్చ యస్యాశయవిదతిశయాద్దన్దశూకాశనాద్యః ॥ ౯౪ ॥

తీర్థాని వ్యర్థకాని హృదనదసరసీనిర్ఝరామ్భోజినీనాం
నోదన్వన్తో నుదన్తి ప్రతిభయమశుభశ్వభ్రపాతానుబన్ధి ।
ఆపో నాకాపగాయా అపి కలుషముషో మజ్జతాం నైవ యత్ర  స్వర్గాపగాయాః
త్రాతుం యాతేఽన్యలోకాన్ స దిశతు దివసస్యైకహేతుర్హితం వః ॥ ౯౫ ॥ var లోకం

ఏతత్పాతాలపఙ్కప్లుతమివ తమసైవైకముద్గాఢమాసీ-
దప్రజ్ఞాతాప్రతర్క్యం నిరవగతి తథాలక్షణం సుప్తమన్తః ।
యాదృక్సృష్టేః పురస్తాన్నిశి నిశి సకలం జాయతే తాదృగేవ
త్రైలోక్యం యద్వియోగాదవతు రవిరసౌ సర్గతుల్యోదయో వః ॥ ౯౬ ॥

ద్వీపే యోఽస్తాచలోఽస్మిన్భవతి ఖలు స ఏవాపరత్రోదయాద్రి-
ర్యా యామిన్యుజ్జ్వలేన్దుద్యుతిరిహ దివసోఽన్యత్ర తీవ్రాతపః సా ।
యద్వశ్యౌ దేశకాలావితి నియమయతో నో తు యం దేశకాలా- ను
వవ్యాత్స స్వప్రభుత్వాహితభువనహితో హేతురహ్నామినో వః ॥ ౯౭ ॥

వ్యగ్రైరగ్ర్యగ్రహేన్దుగ్రసనగురు భరైర్నో సమగ్రైరుదగ్రైః  గురుతరైః
ప్రత్యగ్రైరీషదుగ్రైరుదయగిరిగతో గోగణైర్గౌరయన్ గామ్ ।
ఉద్గాఢార్చిర్విలీనామరనగరనగగ్రావగర్భామివాహ్నా-
మగ్రే శ్రేయో విధత్తే గ్లపయతు గహనం స గ్రహగ్రామణీర్వః ॥ ౯౮ ॥

యోనిః సామ్నాం విధాతా మధురిపురజితో ధూర్జటిః శంకరోఽసౌ
మృత్యుః కాలోఽలకాయాః పతిరపి ధనదః పావకో జాతవేదాః ।
ఇత్థం సంజ్ఞా డవిత్థాదివదమృతభుజాం యా యదృచ్ఛాప్రవృత్తా-
స్తాసామేకోఽభిధేయస్తదనుగుణగుణైర్యః స సూర్యోఽవతాద్వః ॥ ౯౯ ॥  గణైః

దేవః కిం బాన్ధవః స్యాత్ప్రియసుహృదథవాఽఽచార్య ఆహోస్విదర్యో ఆర్యః
రక్షా చక్షుర్ను దీపో గురురుత జనకో జీవితం బీజమోజః ।
ఏవం నిర్ణీయతే యః క ఇవ న జగతాం సర్వథా సర్వదాఽసౌ  సర్వదాః
సర్వాకారోపకారీ దిశతు దశశతాభీషురభ్యర్థితం

 వః ॥ ౧౦౦ ॥

॥ఫలశ్రుతి॥

Surya Satakam Benefits:

చత్వారింశత్ప్రభాయాస్త్ర యమథచ పునర్వాజినాం షట్కముక్తం
పశ్చాన్నేతుర్ద్విషట్కం పునరపి చ దశస్యందనస్యైకముక్తం
భూయోఽష్టౌ మండలస్య స్ఫుటమథ చ రవేర్వింశతిః శ్రీమయూరే
ణేత్థం ప్రాతఃపఠేద్యస్శతక మనుదినం సూర్యసాయుజ్య మేతి ॥ 101
శ్లోకాన్లోకస్య భూత్యై శతమితి రచితాః శ్రీమయూరేణ భక్త్యా
యుక్తశ్చైతాన్పఠేద్యః సకృదపి పురుషః సర్వపాపైర్విముక్తః
ఆరోగ్యం సత్కవిత్వం శ్రియమతులబలం కాంతిమాయుఃప్రకర్షం
విద్యామైశ్వర్యమర్థం సుతమపి లభతే సోఽత్ర సూర్యప్రసాదాత్‌ ॥ 102
ఇతి శ్రీమయూరకవిప్రణీతం సూర్యశతకం సమాప్తమ్ ।

Most asked FAQS:

When should we chant Surya mantra?
A)The best time to chant this most powerful Surya mantra is during an eclipse of the Sun and Sunday mornings at sunrise.
What is the importance of Surya Mantra?
A)Surya Mantra is a hymn or series of phrases recited to seek the blessings of Almighty Sun. It is the powerful mantra that gives positive energy, inner peace and strengthens the body. By chanting Surya mantras with full faith and devotion, helps us to get fame and success in life.And cures all types of Diseases.
How can I please Lord Surya?
A)Surya Bhagwaan remedies particularly done during the Morning time :
Worship Lord Surya or Sun God, every morning.It is advised to pray Lord Rama, every morning during sun rise.Recite Aditya Hridya Strota or Gayatri Ramayana . Fast for Surya; In order to get the blessings of Surya Bhagwan, it is advised to fast on Sundays.