Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali

Subrahmanya Swamy Ashtottara Sata Namavali Visit www.stotraveda.com
Subrahmanya Swamy Ashtottara Sata Namavali

Subrahmanya Swamy Ashtottara Sata Namavali

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali in English:

Subrahmanya Ashtottara Shatanamavali is the 108 names mantra of Lord Skanda or Muruga. Below are the 108 names Subramanya Ashtothram

Subrahmanya Ashtothram:

1. Om Skandaya Namaha
2. Om Guhaya Namaha
3. Om Shanmugaya Namaha
4. Om Phalanetrasutaya Namaha
5. Om Prabhave Namaha
6. Om Pingalaya Namaha
7. Om Kritikasunave Namaha
8. Om Sikivahaya Namaha
9. Om Dvisadbhujaya Namaha
10. Om Dvisannetraya Namaha
11. Om Saktidharaya Namaha
12. Om Pisitasaprabhamjanaya Namaha
13. Om Tarakasurasamharine Namaha
14. Om Raksobalavimardhanaya Namaha
15. Om Mattaya Namaha
16. Om Pramattaya Namaha
17. Om Unmattaya Namaha
18. Om Surasainyasuraksakaya Namaha
19. Om Devasenapataye Namaha
20. Om Prajnaya Namaha
21. Om Krpalave Namaha
22. Om Bhaktavatsalaya Namaha
23. Om Umasutaya Namaha
24. Om Saktidharaya Namaha
25. Om Kumaraya Namaha
26. Om Kraunchadharanaya Namaha
27. Om Senanyai Namaha
28. Om Agnijanmane Namaha
29. Om Visakhaya Namaha
30. Om Sankaratmajaya Namaha
31. Om Sivasvamine Namaha
32. Om Svaminathaya Namaha
33. Om Sarvasvamine Namaha
34. Om Sanatanaya Namaha
35. Om Anantasaktaye Namaha
36. Om Aksobhyaya Namaha
37. Om Parvatipriyanandanaya Namaha
38. Om Gangasutaya Namaha
39. Om Sarodbhutaya Namaha
40. Om Pavakatmajaya Namaha
41. Om Ganasvamine Namaha
42. Om Atmabhuve Namaha
43. Om Jrmbhaya Namaha
44. Om Prajrmbhaya Namaha
45. Om Ujjrmbhaya Namaha
46. Om Kamalasanasamstutaya Namaha
47. Om Ekavarnaya Namaha
48. Om Dvivarnaya Namaha
49. Om Trivarnaya Namaha
50. Om Sumanoharaya Namaha
51. Om Chaturvarnaya Namaha
52. Om Panchavarnaya Namaha
53. Om Prajapataye Namaha
54. Om Aharpataye Namaha
55. Om Agnigarbhaya Namaha
56. Om Samigarbhaya Namaha
57. Om Visvaretase Namaha
58. Om Surarighnaya Namaha
59. Om Harodvarnaya Namaha
60. Om Subhakaraya namah
61. Om Vasavaya Namaha
62. Om Vatuvesabhrte Namaha
63. Om Pusne Namaha
64. Om Gabhastine Namaha
65. Om Gahanaya Namaha
66. Om Chandravarnaya Namaha
67. Om Kaladharaya Namaha
68. Om Mayadharaya Namaha
69. Om Mahamayine Namaha
70. Om Kaivalyaya Namaha
71. Om Sakalatmakaya Namaha
72. Om Visvayonaye Namaha
73. Om Ameyatmane Namaha
74. Om Tejonidhaye Namaha
75. Om Anamayaya Namaha
76. Om Paramesthine Namaha
77. Om Parabrahmane Namaha
78. Om Vedagharbaya namah
79. Om Viradvapuse namah
80. Om Pulindakanyabharte Namaha
81. Om Mahasarasvatavrtaya Namaha
82. Om Asritakhiladatre Namaha
83. Om Choraghnaya Namaha
84. Om Roganasanaya Namaha
85. Om Anantamurtaye Namaha
86. Om Anandaya Namaha
87. Om Sikhandikrtaketanaya Namaha
88. Om Dhambhaya Namaha
89. Om Paramadhambhaya Namaha
90. Om Mahadhambaya Namaha
91. Om Vrsakapaye Namaha
92. Om Karanopattadehaya Namaha
93. Om Karanatitavigrahaya Namaha
94. Om Anisvaraya Namaha
95. Om Amrtaya Namaha
96. Om Pranaya Namaha
97. Om Pranayamaparayanaya Namaha
98. Om Viruddhahantre Namaha
99. Om Viraghnaya Namaha
100. Om Raktasyamagalaya Namaha
101. Om Mahate Namaha
102. Om Subrahmanyaya Namaha
103. Om Guhaya Namaha
104. Om Brahmanyaya Namaha
105. Om Vamsavrddhikaraya Namaha
106. Om Brahmanapriyaya Namaha
107. Om Aksayaphalapradaya Namaha
108. Om Vedavedhyaya Namaha

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali in Telugu:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం స్కందాయ నమః
ఓం గుహాయ నమః
ఓం షణ్ముఖాయ నమః
ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం పింగళాయ నమః
ఓం కృత్తికాసూనవే నమః
ఓం శిఖివాహాయ నమః
ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః
ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః (10)

ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం పిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః
ఓం తారకాసుర సంహారిణే నమః
ఓం రక్షోబలవిమర్దనాయ నమః
ఓం మత్తాయ నమః
ఓం ప్రమత్తాయ నమః
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః
ఓం సురసైన్య సురక్షకాయ నమః
ఓం దేవసేనాపతయే నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః (20)

ఓం కృపాళవే నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం ఉమాసుతాయ నమః
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం కుమారాయ నమః
ఓం క్రౌంచదారణాయ నమః
ఓం సేనాన్యే నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః
ఓం విశాఖాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః (30)

ఓం శివస్వామినే నమః
ఓం గణ స్వామినే నమః
ఓం సర్వస్వామినే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం అనంతశక్తయే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం పార్వతీప్రియనందనాయ నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం శరోద్భూతాయ నమః
ఓం ఆహూతాయ నమః (40)

ఓం పావకాత్మజాయ నమః
ఓం జృంభాయ నమః
ఓం ప్రజృంభాయ నమః
ఓం ఉజ్జృంభాయ నమః
ఓం కమలాసన సంస్తుతాయ నమః
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః
ఓం త్రివర్ణాయ నమః
ఓం సుమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్వర్ణాయ నమః (50)

ఓం పంచవర్ణాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం అహస్పతయే నమః
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః
ఓం శమీగర్భాయ నమః
ఓం విశ్వరేతసే నమః
ఓం సురారిఘ్నే నమః
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః
ఓం శుభకరాయ నమః
ఓం పటవే నమః (60)

ఓం వటువేషభృతే నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం గభస్తయే నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం మాయాధరాయ నమః
ఓం మహామాయినే నమః
ఓం కైవల్యాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః (70)

ఓం విశ్వయోనయే నమః
ఓం అమేయాత్మనే నమః
ఓం తేజోనిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం పరమేష్ఠినే నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం వేదగర్భాయ నమః
ఓం విరాట్సుతాయ నమః
ఓం పుళిందకన్యాభర్త్రే నమః
ఓం మహాసారస్వతావృతాయ నమః (80)

ఓం ఆశ్రితాఖిలదాత్రే నమః
ఓం చోరఘ్నాయ నమః
ఓం రోగనాశనాయ నమః
ఓం అనంతమూర్తయే నమః
ఓం ఆనందాయ నమః
ఓం శిఖిండికృత కేతనాయ నమః
ఓం డంభాయ నమః
ఓం పరమడంభాయ నమః
ఓం మహాడంభాయ నమః
ఓం వృషాకపయే నమః (90)

ఓం కారణోపాత్తదేహాయ నమః
ఓం కారణాతీతవిగ్రహాయ నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం ప్రాణాయ నమః
ఓం ప్రాణాయామపరాయణాయ నమః
ఓం విరుద్ధహంత్రే నమః
ఓం వీరఘ్నాయ నమః
ఓం రక్తశ్యామగళాయ నమః
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః (100)

ఓం గుహాయ నమః
ఓం ప్రీతాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః
ఓం వంశవృద్ధికరాయ నమః
ఓం వేదాయ నమః
ఓం వేద్యాయ నమః
ఓం అక్షయఫలప్రదాయ నమః (108)

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యాష్టోత్తరశతనామావళిః సమాప్తా

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali/ Subrahmanya Ashtothram 108 Names Muruga in Sanskrit/Devanagari:

सुब्रह्मण्य अष्टोत्तर शत नामावलि

ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ फालनेत्रसुताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ पिङ्गलाय नमः
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः
ॐ शिखिवाहाय नमः
ॐ द्विषड्भुजाय नमः
ॐ द्विषण्णेत्राय नमः (10)

ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ पिशिताश प्रभञ्जनाय नमः
ॐ तारकासुर संहारिणे नमः
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः
ॐ मत्ताय नमः
ॐ प्रमत्ताय नमः
ॐ उन्मत्ताय नमः
ॐ सुरसैन्य सुरक्षकाय नमः
ॐ देवसेनापतये नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः (20)

ॐ कृपालवे नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ उमासुताय नमः
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ कुमाराय नमः
ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः
ॐ सेनान्ये नमः
ॐ अग्निजन्मने नमः
ॐ विशाखाय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः (30)

ॐ शिवस्वामिने नमः
ॐ गण स्वामिने नमः
ॐ सर्वस्वामिने नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ अनन्तशक्तये नमः
ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः
ॐ गङ्गासुताय नमः
ॐ शरोद्भूताय नमः
ॐ आहूताय नमः (40)

ॐ पावकात्मजाय नमः
ॐ जृम्भाय नमः
ॐ प्रजृम्भाय नमः
ॐ उज्जृम्भाय नमः
ॐ कमलासन संस्तुताय नमः
ॐ एकवर्णाय नमः
ॐ द्विवर्णाय नमः
ॐ त्रिवर्णाय नमः
ॐ सुमनोहराय नमः
ॐ चतुर्वर्णाय नमः (50)

ॐ पञ्चवर्णाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ अहस्पतये नमः
ॐ अग्निगर्भाय नमः
ॐ शमीगर्भाय नमः
ॐ विश्वरेतसे नमः
ॐ सुरारिघ्ने नमः
ॐ हरिद्वर्णाय नमः
ॐ शुभकराय नमः
ॐ पटवे नमः (60)

ॐ वटुवेषभृते नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ गभस्तये नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः
ॐ कलाधराय नमः
ॐ मायाधराय नमः
ॐ महामायिने नमः
ॐ कैवल्याय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः (70)

ॐ विश्वयोनये नमः
ॐ अमेयात्मने नमः
ॐ तेजोनिधये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ परमेष्ठिने नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
ॐ वेदगर्भाय नमः
ॐ विराट्सुताय नमः
ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः
ॐ महासारस्वतावृताय नमः (80)

ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः
ॐ चोरघ्नाय नमः
ॐ रोगनाशनाय नमः
ॐ अनन्तमूर्तये नमः
ॐ आनन्दाय नमः
ॐ शिखिण्डिकृत केतनाय नमः
ॐ डम्भाय नमः
ॐ परमडम्भाय नमः
ॐ महाडम्भाय नमः
ॐ वृषाकपये नमः (90)

ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः
ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणायामपरायणाय नमः
ॐ विरुद्धहन्त्रे नमः
ॐ वीरघ्नाय नमः
ॐ रक्तश्यामगलाय नमः
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः (100)

ॐ गुहाय नमः
ॐ प्रीताय नमः
ॐ ब्राह्मण्याय नमः
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
ॐ वंशवृद्धिकराय नमः
ॐ वेदाय नमः
ॐ वेद्याय नमः
ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः (108)

इति श्रीसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali in Tamil:

ஸ்ரீ சுப்ரமண்ய அஷ்டோத்ர சதநாமாவளி

ஓம் ஸ்கந்தாய நமஹ
ஓம் குஹாய நமஹ
ஓம் ஷண்முகாய நமஹ
ஓம் பால நேத்ரஸுதாய நமஹ
ஓம் ப்ரபவே நமஹ
ஓம் பிங்களாய நமஹ
ஓம் க்ருத்திகா ஸூனவே நமஹ
ஓம் சிகிவாஹனாய நமஹ
ஓம் த்விஷட் புஜாய நமஹ
ஓம் த்விஷண் நேத்ராய நமஹ ( 10 )
ஓம் சக்திதராய நமஹ
ஓம் பிஸிதாஸ ப்ரபஞ்சனாய நமஹ
ஓம் தாரகாஸுர ஸம்ஹாரிணே நமஹ
ஓம் ரஷோபல விமர்த்தனாய நமஹ
ஓம் மத்தாய நமஹ
ஓம் ப்ரமத்தாய நமஹ
ஓம் உன்மத்தாய நமஹ
ஓம் ஸுரஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ
ஓம் தேவசேனாபதயே நமஹ
ஓம் ப்ராக்ஞாய நமஹ ( 20 )
ஓம் க்ருபாளவே நமஹ
ஓம் பக்த வத்ஸலாய நமஹ
ஓம் உமா ஸுதாய நமஹ
ஓம் சக்தி தராய நமஹ
ஓம் குமாராய நமஹ
ஓம் க்ரௌஞ்சதாரணாய நமஹ
ஓம் ஸேனான்யே நமஹ
ஓம் அக்னிஜன்மனே நமஹ
ஓம் விசாகாய நமஹ
ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ ( 30 )
ஓம் சிவஸ்வாமினே நமஹ
ஓம் கணஸ்வாமினே நமஹ
ஓம் ஸர்வஸ்வாமினே நமஹ
ஓம் ஸநாதனாய நமஹ
ஓம் அனந்த சக்தயே நமஹ
ஓம் அக்ஷோப்யாய நமஹ
ஓம் பார்வதிப்ரிய நந்தனாய நமஹ
ஓம் கங்கா ஸுதாய நமஹ
ஓம் சரோத் பூதாய நமஹ
ஓம் ஆஹுதாய நமஹ ( 40 )
ஓம் பாவகாத்மஜாய நமஹ
ஓம் ஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் ப்ரஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் உஜ்ரும்பாய நமஹ
ஓம் கமலாஸன ஸம்ஸ்துதாய நமஹ
ஓம் ஏகவர்ணாய நமஹ
ஓம் த்விவர்ணாய நமஹ
ஓம் திரிவர்ணாய நமஹ
ஓம் ஸுமனோகராய நமஹ
ஓம் சதுர்வர்ணாய நமஹ ( 50 )
ஓம் பஞ்சவர்ணாய நமஹ
ஓம் ப்ரஜாபதயே நமஹ
ஓம் அஹர்பதயே நமஹ
ஓம் அக்னிகர்ப்பாய நமஹ
ஓம் சமீகர்ப்பாய நமஹ
ஓம் விச்வரேதஸே நமஹ
ஓம் ஸுராரிக்னே நமஹ
ஓம் ஹரித்வர்ணாய நமஹ
ஓம் சுபகராய நமஹ
ஓம் வடவே நமஹ ( 60 )
ஓம் வடுவேஷப்ருதே நமஹ
ஓம் பூஷ்ணே நமஹ
ஓம் கபஸ்தயே நமஹ
ஓம் கஹனாய நமஹ
ஓம் சந்த்ரவர்ணாய நமஹ
ஓம் களாதராய நமஹ
ஓம் மாயாதராய நமஹ
ஓம் மஹாமாயினே நமஹ
ஓம் கைவல்யாய நமஹ
ஓம் சங்கராத்மஜாய நமஹ ( 70 )
ஓம் விச்வயோனயே நமஹ
ஓம் அமேயாத்மனே நமஹ
ஓம் தேஜோநிதயே நமஹ
ஓம் அனாமயாய நமஹ
ஓம் பரமேஷ்டினே நமஹ
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நமஹ
ஓம் வேதகர்ப்பாய நமஹ
ஓம் விராட்ஸுதாய நமஹ
ஓம் புளிந்தகன்யாபர்த்ரே நமஹ
ஓம் மஹாஸாரஸ்வத வ்ரதாய நமஹ ( 80 )
ஓம் ஆச்ரிதாகிலதாத்ரே நமஹ
ஓம் ரோகக்னாய நமஹ
ஓம் ரோக நாசனாய நமஹ
ஓம் அனந்தமூர்த்தயே நமஹ
ஓம் ஆனந்தாய நமஹ
ஓம் சிகண்டிக்ருத கேதனாய நமஹ
ஓம் டம்பாய நமஹ
ஓம் பரமடம்பாய நமஹ
ஓம் மஹாடம்பாய நமஹ
ஓம் வ்ருஷாகபயே நமஹ ( 90 )
ஓம் காரணோபாத்ததேஹாய நமஹ
ஓம் காரணாதீத விக்ரஹாய நமஹ
ஓம் அனீச்வராய நமஹ
ஓம் அம்ருதாய நமஹ
ஓம் ப்ராணாய நமஹ
ஓம் ப்ராணாயாமபராயணாய நமஹ
ஓம் விருத்தஹந்த்ரே நமஹ
ஓம் வீரக்னாய நமஹ
ஓம் ரக்தச்யாமகளாய நமஹ
ஓம் குஹாய நமஹ ( 100 )
ஓம் குண்யாய நமஹ
ஓம் ப்ரீதாய நமஹ
ஓம் ப்ராஹ்மண்யாய நமஹ
ஓம் ப்ராஹ்மணப்ரியாய நமஹ
ஓம் வம்ச விருத்திகராய நமஹ
ஓம் வேத வேத்யாய நமஹ
ஓம் அக்ஷய பலப்ரதாய நமஹ
ஓம் பாலஸுப்ரமண்யாய நமஹ ( 108 )நாநாவித பரிமள பத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி

Subrahmanya Ashtottara Sata Namavali in 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಷಣ್ಣೇತ್ರಾಯ ನಮಃ (10)

ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶ ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತಾರಕಾಸುರ ಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಸೈನ್ಯ ಸುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ (20)

ಓಂ ಕೃಪಾಳವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೇನಾನ್ಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಜನ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ (30)

ಓಂ ಶಿವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶರೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಹೂತಾಯ ನಮಃ (40)

ಓಂ ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಉಜ್ಜೃಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಮಲಾಸನ ಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ (50)

ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಮೀಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಭಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ (60)

ಓಂ ವಟುವೇಷಭೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾಯಾಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ (70)

ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ತೇಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಾಮಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಳಿಂದಕನ್ಯಾಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಾವೃತಾಯ ನಮಃ (80)

ಓಂ ಆಶ್ರಿತಾಖಿಲದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚೋರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರೋಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆನಂದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿಖಿಂಡಿಕೃತ ಕೇತನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಡಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ (90)

ಓಂ ಕಾರಣೋಪಾತ್ತದೇಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರುದ್ಧಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವೀರಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ತಶ್ಯಾಮಗಳಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ (100)

ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ (108)

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ