Varahi Sahasranamam 1000 Names of Goddess Varahi

Varahi Sahasranamam| 1000 Names of Goddess Varahi

Varahi Sahasranamam 1000 Names of Goddess Varahi www.StotraVeda.com
Varahi Sahasranamam 1000 Names of Goddess Varahi
 
 
Chant these very powerful 12 names of varahi devi Varahi Dwadasa Nama Stotram 12 Names of Varahi
 

Varahi Sahasra Namavali Lyrics in English:

Varahi Sahasranamam:

॥ varahi gayatri ॥

varahamukhyai vidmahe । dandanathayai dhimahi ।
tanno arghri pracodayat ॥

॥ atha sri varahi sahasranamam ॥

atha dhyanam
vande varahavaktram varamanimakutam vidrumasrotrabhusam
haragraiveyatumgastanabharanamitam pitakaiseyavastram ।
devim daksodhvahaste musalamathaparam laṅgalam va kapalam
vamabhyam dharayantim kuvalayakalitam syamalam suprasannam ॥

aim glaum aim namo bhagavati vartali vartali varahi varahi varahamukhi
varahamukhi andhe andhini namah rundhe rundhini namah jambhe jambhini namah
mohe mohini namah stambhe stambhini namah sarvadustapradustanam sarvesam
sarvavak-cittacaksurmukhagatijihvam stambhanam kuru kuru sighram vasyam
kuru kuru । aim glaum thah thah thah thah hum phat svaha ।
mahavarahyam va sripadukam pujayami namah ॥

Om aim glaum varahyai namah ।
Om aim glaum vamanyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum bagalayai namah ।
Om aim glaum vasavyai namah ।
Om aim glaum vasave namah ।
Om aim glaum vaidehyai namah ।
Om aim glaum virasuve namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum varadayai namah । 10

Om aim glaum visnuvallabhayai namah ।
Om aim glaum vanditayai namah ।
Om aim glaum vasudhayai namah ।
Om aim glaum vasyayai namah ।
Om aim glaum vyattasyayai namah ।
Om aim glaum vancinyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum vasundharayai namah ।
Om aim glaum vithihotrayai namah ।
Om aim glaum vithirajayai namah । 20

Om aim glaum vihayasyai namah ।
Om aim glaum garvayai namah ।
Om aim glaum khanipriyayai namah ।
Om aim glaum kamyayai namah ।
Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum kancanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum dhumrayai namah ।
Om aim glaum kapalinyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah । 30

Om aim glaum kurukullayai namah ।
Om aim glaum kalavatyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum dhanyayai namah ।
Om aim glaum dayinyai namah ।
Om aim glaum dhyaninyai namah ।
Om aim glaum dhruvayai namah ।
Om aim glaum dhṛtyai namah । 40

Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum tustyai namah ।
Om aim glaum saktyai namah ।
Om aim glaum medhayai namah ।
Om aim glaum tapasvinyai namah ।
Om aim glaum vedhayai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum kṛtyai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 50

Om aim glaum svahayai namah ।
Om aim glaum santyai namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum ratyai namah ।
Om aim glaum lajjayai namah ।
Om aim glaum matyai namah ।
Om aim glaum smṛtyai namah ।
Om aim glaum nidrayai namah ।
Om aim glaum tantrayai namah ।
Om aim glaum gauryai namah । 60

Om aim glaum sivayai namah ।
Om aim glaum svadhayai namah ।
Om aim glaum candyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum bhimayai namah ।
Om aim glaum bhasayai namah ।
Om aim glaum bhamayai namah ।
Om aim glaum bhayanakayai namah ।
Om aim glaum bhudharayai namah । 70

Om aim glaum bhayapahayai namah ।
Om aim glaum bhirave namah ।
Om aim glaum bhairavyai namah ।
Om aim glaum paṅkarayai namah ।
Om aim glaum patyai namah ।
Om aim glaum gurgurayai namah ।
Om aim glaum ghosanayai namah ।
Om aim glaum ghorayai namah ।
Om aim glaum ghosinyai namah ।
Om aim glaum ghonasamyuktayai namah । 80

Om aim glaum ghanayai namah ।
Om aim glaum aghnayai namah ।
Om aim glaum ghargharayai namah ।
Om aim glaum ghonayuktayai namah ।
Om aim glaum aghanasinyai namah ।
Om aim glaum purvayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum naiṛtyai namah ।
Om aim glaum vayavyai namah । 90

Om aim glaum uttarayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum aisanyai namah ।
Om aim glaum urdhvayai namah ।
Om aim glaum adhahsthitayai namah ।
Om aim glaum pṛstayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah ।
Om aim glaum vamagayai namah ।
Om aim glaum hṛṅkayai namah । 100

 

Om aim glaum nabhikayai namah ।
Om aim glaum brahmarandhrayai namah ।
Om aim glaum arkkayai namah ।
Om aim glaum svargayai namah ।
Om aim glaum patalagayai namah ।
Om aim glaum bhumikayai namah ।
Om aim glaum aimyai namah ।
Om aim glaum hriyai namah ।
Om aim glaum sriyai namah ।
Om aim glaum klimyai namah । 110

Om aim glaum tirthayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum prityai namah ।
Om aim glaum triyai namah ।
Om aim glaum gire namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum avyayayai namah ।
Om aim glaum ṛgrupayai namah ।
Om aim glaum yajurrupayai namah ।
Om aim glaum samarupayai namah । 120

Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum yatrinyai namah ।
Om aim glaum udumbarayai namah ।
Om aim glaum gadadharinyai namah ।
Om aim glaum asidharinyai namah ।
Om aim glaum saktidharinyai namah ।
Om aim glaum capakarinyai namah ।
Om aim glaum iksudharinyai namah ।
Om aim glaum suladharinyai namah ।
Om aim glaum cakradharinyai namah । 130

Om aim glaum sṛstidharinyai namah ।
Om aim glaum jharatyai namah ।
Om aim glaum yuvatyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum caturamgabalotkatayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum aksarayai namah ।
Om aim glaum adibhetryai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum bhaktyai namah । 140 

Om aim glaum bharayai namah ।
Om aim glaum bhatave namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum kampinyai namah ।
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum duradarsayai namah ।
Om aim glaum dhurandharayai namah ।
Om aim glaum malinyai namah ।
Om aim glaum maninyai namah ।
Om aim glaum matre namah । 150

Om aim glaum mananiyayai namah ।
Om aim glaum manasvinyai namah ।
Om aim glaum mahodghatayai namah ।
Om aim glaum manyukayai namah ।
Om aim glaum manurupayai namah ।
Om aim glaum manojavayai namah ।
Om aim glaum medhasvinyai namah ।
Om aim glaum madhyavadhayai namah ।
Om aim glaum madhupayai namah ।
Om aim glaum maṅgalayai namah । 160

Om aim glaum amarayai namah ।
Om aim glaum mayayai namah ।
Om aim glaum matre namah ।
Om aim glaum amyaharayai namah ।
Om aim glaum mṛdanyai namah ।
Om aim glaum mahilayai namah ।
Om aim glaum mṛtyai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah ।
Om aim glaum mohakaryai namah ।
Om aim glaum manjave namah । 170

Om aim glaum mṛtyunjayayai namah ।
Om aim glaum amalayai namah ।
Om aim glaum mamsalayai namah ।
Om aim glaum manavayai namah ।
Om aim glaum mulayai namah ।
Om aim glaum mahalasayai namah ।
Om aim glaum mṛgaṅkakaryai namah ।
Om aim glaum markalasayai namah ।
Om aim glaum minakayai namah ।
Om aim glaum syamamahisyai namah । 180

Om aim glaum matandikayai namah ।
Om aim glaum murcapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum mṛsapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum madapahayai namah ।
Om aim glaum mṛtyapahayai namah ।
Om aim glaum malapahayai namah ।
Om aim glaum simhananayai namah ।
Om aim glaum vyaghrananayai namah । 190

Om aim glaum kuksananayai namah ।
Om aim glaum mahisananayai namah ।
Om aim glaum mṛgananayai namah ।
Om aim glaum krodhananayai namah ।
Om aim glaum dhunyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum ketave namah ।
Om aim glaum daridryai namah ।
Om aim glaum dhavatyai namah । 200

 

Om aim glaum dhavayai namah ।
Om aim glaum dharmadhvanayai namah ।
Om aim glaum dhyanaparayai namah ।
Om aim glaum dhanapradayai namah ।
Om aim glaum dhanyapradayai namah ।
Om aim glaum dharapradayai namah ।
Om aim glaum papanasinyai namah ।
Om aim glaum dosanasinyai namah ।
Om aim glaum ripunasinyai namah ।
Om aim glaum vyadhinasinyai namah । 210

Om aim glaum siddhidayinyai namah ।
Om aim glaum kalarupinyai namah ।
Om aim glaum kastharupinyai namah ।
Om aim glaum ksamarupinyai namah ।
Om aim glaum paksarupinyai namah ।
Om aim glaum ahorupinyai namah ।
Om aim glaum trutirupinyai namah ।
Om aim glaum svasarupinyai namah ।
Om aim glaum samṛddharupinyai namah ।
Om aim glaum subhujayai namah । 220

Om aim glaum raudryai namah ।
Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum ragayai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum saranyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum ratipriyayai namah ।
Om aim glaum rustayai namah ।
Om aim glaum raksinyai namah ।
Om aim glaum ravimadhyagayai namah । 230

Om aim glaum rajanyai namah ।
Om aim glaum ramanyai namah ।
Om aim glaum revayai namah ।
Om aim glaum raṅganyai namah । 
Om aim glaum ranjanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum rosayai namah ।
Om aim glaum rosavatyai namah ।
Om aim glaum garvijayapradayai namah ।
Om aim glaum rathayai namah । 240

Om aim glaum ruksayai namah ।
Om aim glaum rupavatyai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum rudranyai namah ।
Om aim glaum ranapanditayai namah ।
Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum yamunayai namah ।
Om aim glaum sarasvatyai namah ।
Om aim glaum svasave namah ।
Om aim glaum madhvai namah । 250

Om aim glaum kantakyai namah ।
Om aim glaum tuṅgabhadrayai namah ।
Om aim glaum kaveryai namah ।
Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum patave namah ।
Om aim glaum khatvayai namah । 
Om aim glaum uragavatyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum sahasraksayai namah ।
Om aim glaum pratardanayai namah । 260 

Om aim glaum sarvajnayai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum sastrryai namah ।
Om aim glaum jatadharinyai namah ।
Om aim glaum ayodhasayai namah । 
Om aim glaum yavatyai namah ।
Om aim glaum saurabhyai namah ।
Om aim glaum kubjayai namah ।
Om aim glaum vakratundayai namah ।
Om aim glaum vadhodyatayai namah । 270

Om aim glaum candrapidayai namah । 
Om aim glaum vedavedyayai namah ।
Om aim glaum saṅginyai namah ।
Om aim glaum nilocitayai namah । 
Om aim glaum dhyanatitayai namah ।
Om aim glaum aparicchedyayai namah ।
Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum trivargadayai namah ।
Om aim glaum arupayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 280

Om aim glaum nanarupayai namah ।
Om aim glaum natananayai namah ।
Om aim glaum vṛsakapaye namah । 
Om aim glaum vṛsarudhayai namah ।
Om aim glaum vṛsesyai namah ।
Om aim glaum vṛsavahanayai namah ।
Om aim glaum vṛsapriyayai namah ।
Om aim glaum vṛsavartayai namah ।
Om aim glaum vṛsaparvayai namah ।
Om aim glaum vṛsakrutyai namah । 290

Om aim glaum kodandinyai namah ।
Om aim glaum nagacudayai namah ।
Om aim glaum caksuvyakhyayai namah ।
Om aim glaum paramarthikayai namah ।
Om aim glaum durvasayai namah ।
Om aim glaum durgahayai namah ।
Om aim glaum devyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum durarihayai namah ।
Om aim glaum durgayai namah । 300

 

Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum duhkhahantryai namah ।
Om aim glaum duraradhyai namah । 
Om aim glaum daviyasyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum duprahastayai namah ।
Om aim glaum duhkampayai namah ।
Om aim glaum druhinyai namah ।
Om aim glaum suvenyai namah ।
Om aim glaum smaranyai namah । 310 

Om aim glaum syamayai namah ।
Om aim glaum mṛgatapinyai namah ।
Om aim glaum vyatatapinyai namah ।
Om aim glaum arkkatapinyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum tarksyai namah । 
Om aim glaum pasupatyai namah ।
Om aim glaum gaunabhyai namah । 
Om aim glaum gunapasanayai namah ।
Om aim glaum kapardinyai namah । 320

Om aim glaum kamakamayai namah ।
Om aim glaum kamaniyayai namah ।
Om aim glaum kalojvalayai namah ।
Om aim glaum kasavahṛde namah ।
Om aim glaum karakanyai namah ।
Om aim glaum kambukanthyai namah ।
Om aim glaum kṛtagamayai namah ।
Om aim glaum karkasayai namah ।
Om aim glaum karanayai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 330

Om aim glaum kalpayai namah ।
Om aim glaum akalpayai namah ।
Om aim glaum katamkatayai namah ।
Om aim glaum smasananilayayai namah ।
Om aim glaum bindayai namah ।
Om aim glaum gajarudhayai namah ।
Om aim glaum gajapahayai namah ।
Om aim glaum tatpriyayai namah ।
Om aim glaum tatparayai namah ।
Om aim glaum rayayai namah । 340

Om aim glaum svarbhanave namah ।
Om aim glaum kalavancinyai namah ।
Om aim glaum sakhayai namah ।
Om aim glaum visikhayai namah ।
Om aim glaum kosayai namah ।
Om aim glaum susakhayai namah ।
Om aim glaum kesapasinyai namah ।
Om aim glaum vyaṅgyayai namah ।
Om aim glaum susaṅkayai namah ।
Om aim glaum vamaṅgayai namah । 350

Om aim glaum nilaṅgayai namah ।
Om aim glaum anaṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum saṅgopaṅgayai namah ।
Om aim glaum saraṅgayai namah ।
Om aim glaum subhaṅgayai namah ।
Om aim glaum raṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum bhadrayai namah ।
Om aim glaum subhadrayai namah ।
Om aim glaum bhadraksyai namah ।
Om aim glaum simhikayai namah । 360

Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum adityayai namah । 
Om aim glaum hṛdayayai namah ।
Om aim glaum avadyayai namah ।
Om aim glaum suvadyayai namah । 
Om aim glaum gadyapriyayai namah ।
Om aim glaum padyapriyayai namah ।
Om aim glaum prasave namah ।
Om aim glaum carcikayai namah ।
Om aim glaum bhogavatyai namah । 370

Om aim glaum ambayai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum savayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yoginyai namah ।
Om aim glaum puskalayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum sacyai namah । 380

Om aim glaum satyai namah ।
Om aim glaum nimnagayai namah ।
Om aim glaum nimnanabhayai namah ।
Om aim glaum sahisnyai namah ।
Om aim glaum jagṛtyai namah ।
Om aim glaum lipyai namah ।
Om aim glaum damayantyai namah ।
Om aim glaum damayai namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum uddandinyai namah । 390

Om aim glaum daradayikayai namah ।
Om aim glaum dipinyai namah ।
Om aim glaum dhavinyai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum daksakanyayai namah ।
Om aim glaum dharade namah । 
Om aim glaum dahinyai namah ।
Om aim glaum dravinyai namah ।
Om aim glaum darvyai namah ।
Om aim glaum dandinyai namah । 400

 

Om aim glaum dandanayikayai namah ।
Om aim glaum danapriyayai namah ।
Om aim glaum dosahantryai namah ।
Om aim glaum duhkhanasinyai namah ।
Om aim glaum daridryanasinyai namah ।
Om aim glaum dosadayai namah ।
Om aim glaum dosakṛtaye namah ।
Om aim glaum dogdhre namah । 
Om aim glaum dohatyai namah ।
Om aim glaum devikayai namah । 410

Om aim glaum adhanayai namah ।
Om aim glaum darvikaryai namah ।
Om aim glaum durvalitayai namah ।
Om aim glaum duryukayai namah ।
Om aim glaum advayavadinyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum asvayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum vṛstyai namah ।
Om aim glaum unmattayai namah । 420

Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum alasayai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum tarakantarayai namah । 
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum kubjalocanayai namah ।
Om aim glaum indave namah ।
Om aim glaum hiranyakavacayai namah ।
Om aim glaum vyavasthayai namah ।
Om aim glaum vyavasayikayai namah । 430

Om aim glaum isanandayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yaksinyai namah ।
Om aim glaum sarpinyai namah ।
Om aim glaum varyai namah ।
Om aim glaum sudhayai namah ।
Om aim glaum visvasakhayai namah ।
Om aim glaum suddhayai namah ।
Om aim glaum suvarnayai namah । 440

Om aim glaum aṅgadharinyai namah ।
Om aim glaum jananyai namah ।
Om aim glaum pratibhagherave namah ।
Om aim glaum samrajnyai namah ।
Om aim glaum samvide namah ।
Om aim glaum uttamayai namah ।
Om aim glaum ameyayai namah ।
Om aim glaum aristadamanyai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum liṅgavarunyai namah । 450

Om aim glaum camundayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum halayai namah ।
Om aim glaum bṛhate namah ।
Om aim glaum jyotisyai namah ।
Om aim glaum urukramayai namah ।
Om aim glaum supratikayai namah ।
Om aim glaum surayai namah ।
Om aim glaum havyavahyai namah ।
Om aim glaum pralapinyai namah । 460

Om aim glaum sapasyai namah ।
Om aim glaum madhvinyai namah । 
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum sisirayai namah ।
Om aim glaum jvalinyai namah ।
Om aim glaum rucyai namah ।
Om aim glaum suklayai namah ।
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum sucayai namah ।
Om aim glaum sokayai namah । 470

Om aim glaum sukyai namah ।
Om aim glaum bheryai namah ।
Om aim glaum bhidyai namah ।
Om aim glaum bhagyai namah ।
Om aim glaum vṛksatasvayai namah ।
Om aim glaum nabhoyonyai namah ।
Om aim glaum suprathitayai namah ।
Om aim glaum vibhavaryai namah ।
Om aim glaum garvitayai namah ।
Om aim glaum gurvinyai namah । 480

Om aim glaum ganyayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum gurutaryai namah ।
Om aim glaum gayayai namah ।
Om aim glaum gandharvyai namah ।
Om aim glaum ganikayai namah ।
Om aim glaum kundarayai namah ।
Om aim glaum karunyai namah ।
Om aim glaum gopikayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah । 490

Om aim glaum ganesyai namah ।
Om aim glaum kaminyai namah ।
Om aim glaum kandayai namah ।
Om aim glaum gopataye namah ।
Om aim glaum gandhinyai namah ।
Om aim glaum gavyai namah ।
Om aim glaum garjitayai namah ।
Om aim glaum kananyai namah ।
Om aim glaum ghonayai namah ।
Om aim glaum goraksayai namah । 500

 

Om aim glaum kovidayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum gostyai namah ।
Om aim glaum garbharupayai namah ।
Om aim glaum gunesinyai namah ।
Om aim glaum paraskaryai namah ।
Om aim glaum pancanatayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 510

Om aim glaum virupikayai namah ।
Om aim glaum uhayai namah ।
Om aim glaum duruhayai namah ।
Om aim glaum sammohayai namah ।
Om aim glaum mohaharinyai namah ।
Om aim glaum yajnavigrahinyai namah ।
Om aim glaum yajnayai namah ।
Om aim glaum yayajudayai namah ।
Om aim glaum yasasvinyai namah ।
Om aim glaum saṅketayai namah । 520

Om aim glaum agnisthomayai namah ।
Om aim glaum atyagnistomayai namah ।
Om aim glaum vajapeyayai namah ।
Om aim glaum sodasyai namah ।
Om aim glaum pundarikayai namah ।
Om aim glaum asvamedhayai namah ।
Om aim glaum rajasuyayai namah ।
Om aim glaum tapasayai namah ।
Om aim glaum sistakṛte namah ।
Om aim glaum bahvyai namah । 530 

Om aim glaum sauvarnayai namah ।
Om aim glaum kosalayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum visvajityai namah ।
Om aim glaum brahmayajnayai namah ।
Om aim glaum prajapatyayai namah ।
Om aim glaum silavayavayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah ।
Om aim glaum arighnyai namah ।
Om aim glaum ajnacakresvaryai namah । 540

Om aim glaum vibhavase namah । 
Om aim glaum suryakrantayai namah ।
Om aim glaum gajakrantayai namah ।
Om aim glaum balibidyai namah ।
Om aim glaum nagayajnakayai namah ।
Om aim glaum savitryai namah ।
Om aim glaum arddhasavitryai namah ।
Om aim glaum sarvatobhadravarinyai namah ।
Om aim glaum adityamayai namah । 
Om aim glaum godohayai namah । 550

Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum mṛgamayayai namah ।
Om aim glaum sarpamayayai namah ।
Om aim glaum kalapinjayai namah ।
Om aim glaum kaundinyayai namah ।
Om aim glaum upanagahalayai namah । 
Om aim glaum agnivide namah ।
Om aim glaum dvadasahasvayai namah ।
Om aim glaum pamsave namah ।
Om aim glaum somayai namah । 560

Om aim glaum asvapratigrahayai namah ।
Om aim glaum bhagirathyai namah ।
Om aim glaum abhyudayai namah ।
Om aim glaum ṛddhyai namah ।
Om aim glaum raje namah ।
Om aim glaum sarvasvadaksinayai namah ।
Om aim glaum diksayai namah ।
Om aim glaum somakhyayai namah ।
Om aim glaum samidahvayai namah ।
Om aim glaum kadayanayai namah । 570

Om aim glaum godohayai namah ।
Om aim glaum svahakarayai namah ।
Om aim glaum tanunapate namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum purusayai namah ।
Om aim glaum syenayai namah ।
Om aim glaum vajrayai namah ।
Om aim glaum isave namah ।
Om aim glaum umayai namah ।
Om aim glaum aṅgirase namah । 580

Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum bherundayai namah । 
Om aim glaum candrayanaparayanayai namah ।
Om aim glaum jyotisthomayai namah ।
Om aim glaum gudayai namah । 
Om aim glaum darsayai namah ।
Om aim glaum nandikhyayai namah ।
Om aim glaum paurnamasikayai namah ।
Om aim glaum gajapratigrahayai namah ।
Om aim glaum ratryai namah । 590

Om aim glaum saurabhayai namah ।
Om aim glaum saṅkalayanayai namah ।
Om aim glaum saubhagyakṛte namah ।
Om aim glaum karisayai namah । 
Om aim glaum vaitalayanayai namah ।
Om aim glaum ramapayai namah ।
Om aim glaum sociskaryai namah ।
Om aim glaum potrinyai namah ।
Om aim glaum naciketayai namah ।
Om aim glaum santikṛte namah । 600

 

Om aim glaum pustikṛtyai namah ।
Om aim glaum vainateyayai namah ।
Om aim glaum uccatanayai namah ।
Om aim glaum vasikaranayai namah ।
Om aim glaum maranayai namah ।
Om aim glaum trailokyamohanayai namah ।
Om aim glaum virayai namah ।
Om aim glaum kandarpabalasadanayai namah । 
Om aim glaum saṅkhacudayai namah ।
Om aim glaum gajacayayai namah । 610 

Om aim glaum raudrakhyayai namah ।
Om aim glaum visnuvikramayai namah ।
Om aim glaum bhairavayai namah ।
Om aim glaum kavahakhyayai namah ।
Om aim glaum avabhṛtayai namah ।
Om aim glaum astapalakayai namah ।
Om aim glaum sraustyai namah ।
Om aim glaum vaustyai namah ।
Om aim glaum vasatkarayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah । 620

Om aim glaum parisrutyai namah ।
Om aim glaum samanayai namah ।
Om aim glaum naramedhayai namah ।
Om aim glaum kariryai namah ।
Om aim glaum ratnadanakayai namah ।
Om aim glaum saudamanyai namah ।
Om aim glaum varaṅgayai namah ।
Om aim glaum bhargaspatyayai namah ।
Om aim glaum plavamgamayai namah ।
Om aim glaum pracetase namah । 630

Om aim glaum sarvasvadharayai namah ।
Om aim glaum gajamedhayai namah ।
Om aim glaum karambakayai namah ।
Om aim glaum havissamsthayai namah ।
Om aim glaum somasamsthayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah ।
Om aim glaum kṛtimatyai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum suryayai namah ।
Om aim glaum camase namah । 640

Om aim glaum sruce namah ।
Om aim glaum sruvayai namah ।
Om aim glaum ulukhalayai namah ।
Om aim glaum moksinyai namah ।
Om aim glaum capalayai namah ।
Om aim glaum manthinyai namah ।
Om aim glaum medinyai namah ।
Om aim glaum yupayai namah ।
Om aim glaum pragvamsayai namah ।
Om aim glaum kunjikayai namah । 650

Om aim glaum rasmaye namah ।
Om aim glaum amsave namah ।
Om aim glaum dobhyayai namah । 
Om aim glaum varunayai namah ।
Om aim glaum uddhaye namah । 
Om aim glaum bhavaye namah ।
Om aim glaum rudrayai namah ।
Om aim glaum abdoryamayai namah ।
Om aim glaum dronakalasayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah । 660

Om aim glaum asvinayai namah ।
Om aim glaum patnivadhayai namah ।
Om aim glaum manthyai namah ।
Om aim glaum hariyojanayai namah ।
Om aim glaum pratiparasthanayai namah । 
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum samidhenyai namah ।
Om aim glaum samidhe namah ।
Om aim glaum samayai namah ।
Om aim glaum hotre namah । 670

Om aim glaum adhvaryave namah ।
Om aim glaum udghatre namah ।
Om aim glaum netre namah ।
Om aim glaum tvastre namah ।
Om aim glaum potrikayai namah ।
Om aim glaum agnidrayai namah । 
Om aim glaum accavasayai namah ।
Om aim glaum astavasave namah ।
Om aim glaum nabhastute namah ।
Om aim glaum prarthakayai namah । 680

Om aim glaum subrahmanyayai namah ।
Om aim glaum brahmanayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum prastatre namah ।
Om aim glaum pratiprastatre namah ।
Om aim glaum yajamanayai namah ।
Om aim glaum dhruvantrikayai namah । 
Om aim glaum amiksayai namah । 
Om aim glaum isatajyayai namah । 690

Om aim glaum havyayai namah ।
Om aim glaum gavyayai namah ।
Om aim glaum carave namah ।
Om aim glaum payase namah ।
Om aim glaum juhotyai namah ।
Om aim glaum tṛnobhṛte namah । 
Om aim glaum brahmane namah ।
Om aim glaum trayyai namah ।
Om aim glaum tretayai namah ।
Om aim glaum dasvinyai namah । 700

 

Om aim glaum purodasayai namah ।
Om aim glaum pasukarsayai namah । 
Om aim glaum preksanyai namah ।
Om aim glaum brahmayajninyai namah ।
Om aim glaum agnijihvayai namah ।
Om aim glaum darparomayai namah ।
Om aim glaum brahmasirsayai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum amṛtaprasikayai namah ।
Om aim glaum narayanyai namah । 710

Om aim glaum nagnayai namah ।
Om aim glaum digambarayai namah ।
Om aim glaum omkarinyai namah ।
Om aim glaum caturvedarupinyai namah ।
Om aim glaum srutyai namah ।
Om aim glaum anulbanayai namah ।
Om aim glaum astadasabhujayai namah ।
Om aim glaum ramyayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum gaganacarinyai namah । 720

Om aim glaum bhimavaktrayai namah ।
Om aim glaum mahavaktrayai namah ।
Om aim glaum kirtyai namah ।
Om aim glaum akarsanayai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum kṛsnamurtayai namah ।
Om aim glaum mahamurtayai namah ।
Om aim glaum ghoramurtayai namah ।
Om aim glaum bhayananayai namah ।
Om aim glaum ghorananayai namah । 730

Om aim glaum ghorajihvayai namah ।
Om aim glaum ghoraravayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum diptasyayai namah ।
Om aim glaum diptanetrayai namah ।
Om aim glaum candapraharanayai namah । 
Om aim glaum jatyai namah ।
Om aim glaum surabhyai namah ।
Om aim glaum saulabhyai namah ।
Om aim glaum vicyai namah । 740

Om aim glaum chayayai namah ।
Om aim glaum sandhyayai namah ।
Om aim glaum mamsayai namah ।
Om aim glaum kṛsnayai namah ।
Om aim glaum kṛsnambarayai namah ।
Om aim glaum kṛsnasaraṅginyai namah ।
Om aim glaum kṛsnavallabayai namah ।
Om aim glaum dharasinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum dvesyayai namah । 750

Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum bhayavahayai namah ।
Om aim glaum bhisanayai namah ।
Om aim glaum danavendragatyai namah ।
Om aim glaum kalpakartayai namah ।
Om aim glaum ksayamkaryai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum pṛthivyai namah ।
Om aim glaum sadhvai namah ।
Om aim glaum kesinyai namah । 760

Om aim glaum vyadhihayai namah ।
Om aim glaum janmahayai namah ।
Om aim glaum aksobhyayai namah ।
Om aim glaum ahladinyai namah ।
Om aim glaum kanyayai namah ।
Om aim glaum pavitrayai namah ।
Om aim glaum ksobhinyai namah ।
Om aim glaum subhayai namah ।
Om aim glaum kanyadevyai namah ।
Om aim glaum suradevyai namah । 770

Om aim glaum bhimadevyai namah ।
Om aim glaum madantikayai namah ।
Om aim glaum sakambaryai namah ।
Om aim glaum mahasvetayai namah ।
Om aim glaum dhumayai namah ।
Om aim glaum dhumresvaryai namah ।
Om aim glaum isvaryai namah ।
Om aim glaum virabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah । 780

Om aim glaum mahasukyai namah । 
Om aim glaum smasanavasinyai namah ।
Om aim glaum diptayai namah ।
Om aim glaum citisamsthayai namah ।
Om aim glaum citipriyayai namah ।
Om aim glaum kapalahastayai namah ।
Om aim glaum khatvaṅgyai namah ।
Om aim glaum khadginyai namah ।
Om aim glaum sulinyai namah ।
Om aim glaum halyai namah । 790

Om aim glaum gandharinyai namah ।
Om aim glaum mahayoginyai namah ।
Om aim glaum yogamargayai namah ।
Om aim glaum yugagrahayai namah ।
Om aim glaum dhumraketave namah ।
Om aim glaum mahasyayai namah ।
Om aim glaum ayuse namah ।
Om aim glaum yugarambhaparivartinyai namah ।
Om aim glaum aṅgarinyai namah ।
Om aim glaum aṅkusakarayai namah । 800

 

Om aim glaum ghantavarnayai namah ।
Om aim glaum cakrinyai namah ।
Om aim glaum vetalyai namah ।
Om aim glaum brahmavetalikayai namah ।
Om aim glaum mahavetalikayai namah ।
Om aim glaum vidyarajnai namah ।
Om aim glaum moharajnai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum bhutayai namah ।
Om aim glaum bhavyayai namah । 810

Om aim glaum bhavisyayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum yogayai namah ।
Om aim glaum tapase namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum adhyatmayai namah ।
Om aim glaum adhidaivatayai namah ।
Om aim glaum adhibhutayai namah ।
Om aim glaum amsayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah । 820

Om aim glaum ghantaravayai namah ।
Om aim glaum virupaksyai namah ।
Om aim glaum sikhivide namah ।
Om aim glaum srisailapriyayai namah ।
Om aim glaum khadgahastayai namah ।
Om aim glaum sulahastayai namah ।
Om aim glaum gadahastayai namah ।
Om aim glaum mahisasuramardinyai namah ।
Om aim glaum mataṅgyai namah ।
Om aim glaum mattamataṅgyai namah । 830

Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum brahmavadinyai namah ।
Om aim glaum ugratejase namah ।
Om aim glaum siddhasenayai namah ।
Om aim glaum jṛmbhinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum vijayayai namah ।
Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum katrave namah । 840

Om aim glaum datryai namah ।
Om aim glaum vidhatryai namah ।
Om aim glaum vikrantayai namah ।
Om aim glaum dhvastayai namah ।
Om aim glaum murcayai namah ।
Om aim glaum murcanyai namah ।
Om aim glaum damanyai namah ।
Om aim glaum daminyai namah ।
Om aim glaum damyayai namah ।
Om aim glaum cetinyai namah । 850 

Om aim glaum sapinyai namah ।
Om aim glaum tapyai namah ।
Om aim glaum bandhinyai namah ।
Om aim glaum badhinyai namah ।
Om aim glaum vandyayai namah । 
Om aim glaum bodhatitayai namah ।
Om aim glaum budhapriyayai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum hantayai namah । 860

Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum visadinyai namah ।
Om aim glaum sadhinyai namah ।
Om aim glaum samdhyayai namah ।
Om aim glaum santopantanyai namah । 
Om aim glaum priyayai namah ।
Om aim glaum revatyai namah ।
Om aim glaum dhumrakarinyai namah । 870

Om aim glaum cityai namah ।
Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum arundhatyai namah ।
Om aim glaum dharmapriyayai namah ।
Om aim glaum dharmadyai namah ।
Om aim glaum dharmisthayai namah ।
Om aim glaum dharmacarinyai namah ।
Om aim glaum vyustyai namah ।
Om aim glaum khyatyai namah ।
Om aim glaum sinivalyai namah । 880

Om aim glaum guhyai namah ।
Om aim glaum ṛtumatyai namah ।
Om aim glaum ṛtyai namah ।
Om aim glaum tvastryai namah ।
Om aim glaum vairocanyai namah ।
Om aim glaum maitryai namah ।
Om aim glaum nirajayai namah ।
Om aim glaum kaitakesvaryai namah ।
Om aim glaum brahmanyai namah ।
Om aim glaum brahminyai namah । 890

Om aim glaum brahmayai namah ।
Om aim glaum bhramaryai namah ।
Om aim glaum bhramayai namah ।
Om aim glaum niskalayai namah ।
Om aim glaum kalahayai namah ।
Om aim glaum nitayai namah ।
Om aim glaum kaulakarayai namah ।
Om aim glaum kalebarayai namah ।
Om aim glaum vidyujjihvayai namah ।
Om aim glaum varsinyai namah । 900

 

Om aim glaum hiranyaksanipatinyai namah ।
Om aim glaum jitakamayai namah ।
Om aim glaum kamṛgayai namah ।
Om aim glaum kolayai namah ।
Om aim glaum kalpaṅginyai namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum pradanayai namah ।
Om aim glaum tarakayai namah ।
Om aim glaum tarayai namah ।
Om aim glaum hitatmane namah । 910

Om aim glaum hitavedinyai namah ।
Om aim glaum duraksarayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum mahadanayai namah ।
Om aim glaum mahahavayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum vyarunyai namah ।
Om aim glaum vanyai namah ।
Om aim glaum vinayai namah ।
Om aim glaum venyai namah । 920

Om aim glaum vihaṅgamayai namah ।
Om aim glaum modapriyayai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum plavanayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum plutyai namah ।
Om aim glaum ajarayai namah ।
Om aim glaum lohitayai namah ।
Om aim glaum laksayai namah ।
Om aim glaum prataptayai namah । 930

Om aim glaum visvajananyai namah ।
Om aim glaum manase namah ।
Om aim glaum buddhaye namah ।
Om aim glaum ahaṅkarayai namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum ksetrapalikayai namah ।
Om aim glaum caturvedayai namah ।
Om aim glaum caturparayai namah ।
Om aim glaum caturantayai namah ।
Om aim glaum carupriyayai namah । 940

Om aim glaum carvinyai namah ।
Om aim glaum corinyai namah ।
Om aim glaum saryai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum caramabheravyai namah ।
Om aim glaum nirlepayai namah ।
Om aim glaum nisprapancayai namah ।
Om aim glaum prasantayai namah ।
Om aim glaum nityavigrahayai namah ।
Om aim glaum stavyayai namah । 950

Om aim glaum stavapriyayai namah ।
Om aim glaum vyalayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum asritavatsalayai namah ।
Om aim glaum niskalaṅkayai namah ।
Om aim glaum niralambayai namah ।
Om aim glaum nirdvaitayai namah ।
Om aim glaum nisparigrahayai namah ।
Om aim glaum nirgunayai namah ।
Om aim glaum nirmalayai namah । 960

Om aim glaum nityayai namah ।
Om aim glaum nirihayai namah ।
Om aim glaum nirahayai namah । 
Om aim glaum navayai namah ।
Om aim glaum nirindriyayai namah ।
Om aim glaum nirabhasayai namah ।
Om aim glaum nirmohayai namah ।
Om aim glaum nitinayikayai namah ।
Om aim glaum nirantarayai namah ।
Om aim glaum niscalayai namah । 970

Om aim glaum lilayai namah ।
Om aim glaum niramayayai namah ।
Om aim glaum mundayai namah ।
Om aim glaum virupayai namah ।
Om aim glaum vikṛtayai namah ।
Om aim glaum piṅgalaksyai namah ।
Om aim glaum gunottarayai namah ।
Om aim glaum padmagarbhayai namah ।
Om aim glaum mahagarbhayai namah ।
Om aim glaum visvagarbhayai namah । 980

Om aim glaum vilaksanayai namah ।
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum paresanyai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parantapayai namah ।
Om aim glaum samsarasevyai namah ।
Om aim glaum kruraksyai namah ।
Om aim glaum murcchayai namah ।
Om aim glaum mattayai namah । 990

Om aim glaum manupriyayai namah ।
Om aim glaum vismayayai namah ।
Om aim glaum durjayayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum tanuhantryai namah ।
Om aim glaum dayalayayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum anandarupayai namah ।
Om aim glaum sarvasiddhyai namah ।
Om aim glaum vidhayinyai namah । 1000

 

॥ iti sri varahi sahasranamam sampurnam ॥

 
After chanting these sahasranamavali chant these also for getting goddess blessings.

 

Sri Varahi Devi kavacham

Ashadha Gupta Navratri Mantra

Varahi Sahasranamam in Devanagari:
वाराहीसहस्रनामम्

॥ वाराही गायत्री ॥

वराहमुख्यै विद्महे । दण्डनाथायै धीमही ।
तन्नो अर्घ्रि प्रचोदयात् ॥

॥ अथ श्री वाराही सहस्रनामम् ॥

अथ ध्यानम्
वन्दे वाराहवक्त्रां वरमणिमकुटां विद्रुमश्रोत्रभूषाम्
हाराग्रैवेयतुंगस्तनभरनमितां पीतकौशेयवस्त्राम् ।
देवीं दक्षोध्वहस्ते मुसलमथपरं लाङ्गलं वा कपालम्
वामाभ्यां धारयन्तीं कुवलयकलितां श्यामलां सुप्रसन्नाम् ॥

ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि
वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः
मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंभिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां
सर्ववाक्-चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वां स्तंभनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं
कुरु कुरु । ऐं ग्लौं ठः ठः ठः ठः हुं फट् स्वाहा ।
महावाराह्यं वा श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥

ॐ ऐं ग्लौं वाराह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बगळायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वासव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैदेह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरसुवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वरदायै नमः । १०
ॐ ऐं ग्लौं विष्णुवल्लभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वन्दितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसुधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वश्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यात्तास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वञ्चिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसुन्धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीथिहोत्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीथिराजायै नमः । २०
ॐ ऐं ग्लौं विहायस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खनिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काञ्चन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः । ३०
ॐ ऐं ग्लौं कुरुकुल्लायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलावत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं याम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नेय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दायिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्रुवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धृत्यै नमः । ४०
ॐ ऐं ग्लौं लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तुष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शक्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तपस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कान्तायै नमः । ५०
ॐ ऐं ग्लौं स्वाहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शान्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लज्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्मृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तन्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गौर्यै नमः । ६०
ॐ ऐं ग्लौं शिवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चण्ड्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भाषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयानकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूधरायै नमः । ७०
ॐ ऐं ग्लौं भयापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भैरव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पङ्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुर्गुरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोषिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणसंयुक्तायै नमः । ८०
ॐ ऐं ग्लौं घनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अघ्नायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घर्घरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणयुक्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अघनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पूर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नेय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं याम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नैरृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वायव्यै नमः । ९०
ॐ ऐं ग्लौं उत्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऐशान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऊर्ध्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधःस्थितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पृष्टायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्रगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हृङ्कायै नमः । १०० 
ॐ ऐं ग्लौं नाभिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मरन्ध्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्क्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पातालगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूमिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऐम्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ह्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्लीम्यै नमः । ११०
ॐ ऐं ग्लौं तीर्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रीत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गिरे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अव्ययायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋग्रूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यजुर्रूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामरूपायै नमः । १२०
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यात्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उदुम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गदाधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं असिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शक्तिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चापकारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इक्षुधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्रधारिण्यै नमः । १३०
ॐ ऐं ग्लौं सृष्टिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं झरत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुरंगबलोत्कटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अक्षरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आदिभेत्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भक्त्यै नमः । १४० 
ॐ ऐं ग्लौं भरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भटवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कम्पिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दूरदर्शायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धुरन्धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मानिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मात्रे नमः । १५०
ॐ ऐं ग्लौं माननीयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोद्घटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्युकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनुरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनोजवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेधस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मध्यावधायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं मधुपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मङ्गलायै नमः । १६०
ॐ ऐं ग्लौं अमरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मायायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आम्यहरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृडान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मञ्जवे नमः । १७०
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युञ्जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मांसलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मानवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महालसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगाङ्ककार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मर्कालसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मीनकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्याममहिष्यै नमः । १८०
ॐ ऐं ग्लौं मतन्दिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृषापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मदापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्यपहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मलापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिंहाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याघ्राननायै नमः । १९०
ॐ ऐं ग्लौं कुक्षाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिषाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रोढाननायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं धुन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केतवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दरिद्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धावत्यै नमः । २००
ॐ ऐं ग्लौं धवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मध्वनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानपरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धनप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धान्यप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धराप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रिपुनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याधिनाशिन्यै नमः । २१०
ॐ ऐं ग्लौं सिद्धिदायिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काष्ठारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षमारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पक्षरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अहोरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रुटिरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्वासरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समृद्धारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुभुजायै नमः । २२०
ॐ ऐं ग्लौं रौद्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रागायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शरण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रतिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुष्टायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रविमध्यगायै नमः । २३०
ॐ ऐं ग्लौं रजन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रेवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रङ्गण्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं रञ्जन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रोषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रोषवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्विजयप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रथायै नमः । २४०
ॐ ऐं ग्लौं रूक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रूपवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शरास्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुद्राण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रणपण्डितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यमुनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मध्वै नमः । २५०
ॐ ऐं ग्लौं कण्टक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कावेर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौशिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पटवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खट्वायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं उरगवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सहस्राक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतर्दनायै नमः । २६० 
ॐ ऐं ग्लौं सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शास्त्र्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जटाधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अयोधसायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं यावत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौरभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुब्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वक्रतुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वधोद्यतायै नमः । २७०
ॐ ऐं ग्लौं चन्द्रपीडायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सङ्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीलोचितायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानातीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रिवर्गदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बहुरूपायै नमः । २८०
ॐ ऐं ग्लौं नानारूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नताननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषाकपये नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वृषारूढायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषेश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषवाहनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषावर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषपर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषाक्रुत्यै नमः । २९०
ॐ ऐं ग्लौं कोदण्डिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नागचूडायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्षुव्याख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परमार्थिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्वासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं देव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरावासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरारिहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः । ३००
ॐ ऐं ग्लौं राधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुराराध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दवीयस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरावासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुप्रहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःकम्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रुहिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवेण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्मरण्यै नमः । ३१० 
ॐ ऐं ग्लौं श्यामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगतापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याततापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्क्कतापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तार्क्ष्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं पाशुपत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गौणभ्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गुणपाषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपर्दिन्यै नमः । ३२०
ॐ ऐं ग्लौं कामकामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कमनीयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलोज्वलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कासावहृदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारकाण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कम्बुकण्ठ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृतागमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कर्कशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कान्तायै नमः । ३३०
ॐ ऐं ग्लौं कल्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अकल्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कटंकटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्मशाननिलयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बिन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजारुढायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तत्प्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तत्परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रायायै नमः । ३४०
ॐ ऐं ग्लौं स्वर्भानवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कालवञ्चिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विशिखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कोशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुशाखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केशपाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यङ्ग्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुशाङ्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामाङ्गायै नमः । ३५०
ॐ ऐं ग्लौं नीलाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनङ्गरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साङ्गोपाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सारङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुभाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रङ्गरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भद्राक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिंहिकायै नमः । ३६०
ॐ ऐं ग्लौं विनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अदित्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हृदयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अवद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवद्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गद्यप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पद्यप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चर्चिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भोगवत्यै नमः । ३७०
ॐ ऐं ग्लौं अम्बायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सारस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुष्कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सांख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शच्यै नमः । ३८०
ॐ ऐं ग्लौं सत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निम्नगायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं निम्ननाभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सहिष्ण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जागृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लिप्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमयन्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्दण्डिन्यै नमः । ३९०
ॐ ऐं ग्लौं दारदायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीपिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षकन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरदे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दाहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रविण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्व्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डिन्यै नमः । ४००
ॐ ऐं ग्लौं दण्डनायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दानप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःखनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषकृतये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोग्ध्रे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दोहत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं देविकायै नमः । ४१०
ॐ ऐं ग्लौं अधनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्विकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्वलितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्युकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अद्वयवादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उन्मत्तायै नमः । ४२०
ॐ ऐं ग्लौं कमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अलसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारकान्तरायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं परमात्मने नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुब्जलोचनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इन्दवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हिरण्यकवचायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यवस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यवसायिकायै नमः । ४३०
ॐ ऐं ग्लौं ईशनन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्पिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वसखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुद्धायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवर्णायै नमः । ४४०
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जनन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिभाघेरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साम्राज्ञ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उत्तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरिष्टदमन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लिङ्गवारुण्यै नमः । ४५०
ॐ ऐं ग्लौं चामुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बृहते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्योतिष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उरुक्रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुप्रतीकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हव्यवाह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रलापिन्यै नमः । ४६०
ॐ ऐं ग्लौं सपस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं माध्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिशिरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुच्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुक्लायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुक्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुचायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शोकायै नमः । ४७०
ॐ ऐं ग्लौं शुक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भेर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भिद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृक्षतस्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नभोयोन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुप्रथितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विभावर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्वितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुर्विण्यै नमः । ४८०
ॐ ऐं ग्लौं गण्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरुतर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गन्धर्व्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गणिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुन्दरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोपिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्रगायै नमः । ४९०
ॐ ऐं ग्लौं गणेश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कामिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोपतये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गन्धिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्जितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कानन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोरक्षायै नमः । ५००
ॐ ऐं ग्लौं कोविदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रातिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रतिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्भरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुणेशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पारस्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाञ्चनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बहुरूपायै नमः । ५१०
ॐ ऐं ग्लौं विरूपिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऊहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरूहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सम्मोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहहारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यज्ञविग्रहिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यायजुदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यशस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सङ्केतायै नमः । ५२०
ॐ ऐं ग्लौं अग्निष्ठोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अत्यग्निष्टोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वाजपेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं षोडश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुण्डरीकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राजसूयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तापसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिष्टकृते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बह्व्यै नमः । ५३० 
ॐ ऐं ग्लौं सौवर्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कोशलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाव्रतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वजित्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मयज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्राजापत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिलावयवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरिघ्न्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः । ५४०
ॐ ऐं ग्लौं विभावसे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं सूर्यक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बलिबिद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नागयज्ञकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सावित्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्द्धसावित्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वतोभद्रवारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आदित्यमायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गोदोहायै नमः । ५५०
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगमयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्पमयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कालपिञ्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौण्डिन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उपनागाहलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्निविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्वादशाहस्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पांसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमायै नमः । ५६०
ॐ ऐं ग्लौं अश्वप्रतिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भागीरथ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभ्युदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋद्ध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राजे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वस्वदक्षिणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमाख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समिदाह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कडायनायै नमः । ५७०
ॐ ऐं ग्लौं गोदोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वाहाकारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तनूनपाते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुरुषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्येनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वज्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इषवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गिरसे नमः । ५८०
ॐ ऐं ग्लौं गङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भेरुण्डायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं चान्द्रायणपरायणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्योतिष्ठोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुदायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दर्शायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नन्दिख्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं पौर्णमासिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजप्रतिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रात्र्यै नमः । ५९०
ॐ ऐं ग्लौं सौरभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कलायनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौभाग्यकृते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारीषायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वैतलायनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रामपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोचिष्कार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पोत्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाचिकेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शान्तिकृते नमः । ६००
ॐ ऐं ग्लौं पुष्टिकृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैनतेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उच्चाटनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वशीकरणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मारणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रैलोक्यमोहनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्दर्पबलशादनायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं शङ्खचूडायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजाचायायै नमः । ६१० 
ॐ ऐं ग्लौं रौद्राख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विष्णुविक्रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भैरवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कवहाख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अवभृतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टपालकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्रौष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वौष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वषट्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाकसंस्थायै नमः । ६२०
ॐ ऐं ग्लौं परिश्रुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शमनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नरमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारीर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रत्नदानकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौदामन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भार्गस्पत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लवंगमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रचेतसे नमः । ६३०
ॐ ऐं ग्लौं सर्वस्वधरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं करम्बकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हविस्संस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाकसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृतिमत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सूर्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चमसे नमः । ६४०
ॐ ऐं ग्लौं स्रुचे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्रुवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उलूखलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चपलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्थिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेदिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्राग्वंशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुञ्जिकायै नमः । ६५०
ॐ ऐं ग्लौं रश्मये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अंशवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोभ्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वारुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्धये नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं भवये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अब्दोर्यामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रोणकलशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्रावरुणायै नमः । ६६०
ॐ ऐं ग्लौं आश्विनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पात्नीवधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्थ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हारियोजनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिपरस्थानायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं शुक्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामिधेन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समिधे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं होत्रे नमः । ६७०
ॐ ऐं ग्लौं अध्वर्यवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्घात्रे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं नेत्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पोत्रिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नीद्रायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं अच्चवासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टावसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाभस्तुते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रार्थकायै नमः । ६८०
ॐ ऐं ग्लौं सुब्रह्मण्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्रावरुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रस्तात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिप्रस्तात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यजमानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्रुवन्त्रिकायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं आमिक्षायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ईशताज्यायै नमः । ६९०
ॐ ऐं ग्लौं हव्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गव्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पयसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जुहोत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तृणोभृते नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दास्विन्यै नमः । ७००
ॐ ऐं ग्लौं पुरोडशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पशुकर्शायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं प्रेक्षण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मयज्ञिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्निजिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्परोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मशीर्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोदर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमृतप्राशिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नारायण्यै नमः । ७१०
ॐ ऐं ग्लौं नग्नायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दिगम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ओंकारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्वेदरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनुल्बणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टादशभुजायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गगनचारिण्यै नमः । ७२०
ॐ ऐं ग्लौं भीमवक्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महावक्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कीर्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आकर्षणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णमूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महामूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोरमूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोराननायै नमः । ७३०
ॐ ऐं ग्लौं घोरजिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोररवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाव्रतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तनेत्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चण्डप्रहरणायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं जट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौलभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीच्यै नमः । ७४०
ॐ ऐं ग्लौं छायायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सन्ध्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मांसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णाम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णसारङ्गिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णवल्लबायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरासिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्वेष्यायै नमः । ७५०
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयावहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दानवेन्द्रगत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कल्पकर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षयंकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पृथिव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साध्वै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केशिन्यै नमः । ७६०
ॐ ऐं ग्लौं व्याधिहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जन्महायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अक्षोभ्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आह्लादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पवित्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्यादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरादेव्यै नमः । ७७०
ॐ ऐं ग्लौं भीमादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मदन्तिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाकम्बर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाश्वेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ईश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीरभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादेव्यै नमः । ७८०
ॐ ऐं ग्लौं महाशुक्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं श्मशानवासिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चितिसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चितिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपालहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खट्वाङ्ग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खड्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हल्यै नमः । ७९०
ॐ ऐं ग्लौं गान्धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महायोगिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगमार्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युगग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रकेतवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आयुषे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युगारम्भपरिवर्तिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्कुशकरायै नमः । ८००
ॐ ऐं ग्लौं घण्टावर्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेताल्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मवेतालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महावेतालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विद्याराज्ञै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहाराज्ञै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोदर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भव्यायै नमः । ८१०
ॐ ऐं ग्लौं भविष्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सांख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तपसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अध्यात्मायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधिदैवतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधिभूतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अंशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वक्रान्तायै नमः । ८२०
ॐ ऐं ग्लौं घण्टारवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिखिविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रीशैलप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खड्गहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गदाहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मातङ्ग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्तमातङ्ग्यै नमः । ८३०
ॐ ऐं ग्लौं कौशिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उग्रतेजसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिद्धसेनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जृंभिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विजयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कत्रवे नमः । ८४०
ॐ ऐं ग्लौं दात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विधात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्वस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दामिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चेतिन्यै नमः । ८५० 
ॐ ऐं ग्लौं शापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तप्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बन्धिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बाधिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वन्द्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं बोधातीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बुधप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हन्तायै नमः । ८६०
ॐ ऐं ग्लौं धरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विषादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साधिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संध्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सन्तोपन्तन्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं प्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रेवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रकारिण्यै नमः । ८७०
ॐ ऐं ग्लौं चित्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरुन्धत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्माद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मिष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मचारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्युष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ख्यात्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिनीवाल्यै नमः । ८८०
ॐ ऐं ग्लौं गुह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋतुमत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्वष्ट्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैरोचन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरजायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कैतकेश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मिण्यै नमः । ८९०
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भ्रमर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भ्रामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौलकारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलेबरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वर्षिण्यै नमः । ९००
ॐ ऐं ग्लौं हिरण्याक्षनिपातिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जितकामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कामृगायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं कोलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कल्पाङ्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रदानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हितात्मने नमः । ९१०
ॐ ऐं ग्लौं हितवेदिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरक्षरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाहवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यरुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वाण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेण्यै नमः । ९२०
ॐ ऐं ग्लौं विहङ्गमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोदप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लवनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अजरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लोहितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लाक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतप्तायै नमः । ९३०
ॐ ऐं ग्लौं विश्वजनन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बुद्धये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अहङ्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रपालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्वेदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्पारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुरन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरुप्रियायै नमः । ९४०
ॐ ऐं ग्लौं चर्विण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चोरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरमभेरव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्लेपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्प्रपञ्चायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रशान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नित्यविग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्तव्यायै नमः । ९५०
ॐ ऐं ग्लौं स्तवप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आश्रितवत्सलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्कलङ्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरालम्बायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्द्वैतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्परिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्गुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्मलायै नमः । ९६०
ॐ ऐं ग्लौं नित्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरीहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरिन्द्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निराभासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्मोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीतिनायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरन्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निश्चलायै नमः । ९७०
ॐ ऐं ग्लौं लीलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरामयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विकृतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलाक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुणोत्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पद्मगर्भायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महागर्भायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वगर्भायै नमः । ९८०
ॐ ऐं ग्लौं विलक्षणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परमात्मने नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परेशान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परन्तपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संसरसेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रूराक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्च्छायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्तायै नमः । ९९०
ॐ ऐं ग्लौं मनुप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विस्मयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तनुहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दयालयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आनन्दरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वसिद्ध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विधायिन्यै नमः । १०००

॥ इति श्री वाराही सहस्रनामं सम्पूर्णम् ॥

Varahi Sahasranamavali in Telugu:

వారాహీ సహస్రనామం


వారాహీ గాయత్రీ
వరాహముఖ్యై విద్మహే । దణ్డనాథాయై ధీమహీ ।
తన్నో అర్ఘ్రి ప్రచోదయాత్ ॥

ధ్యానం
వన్దే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషామ్
హారాగ్రైవేయతుఙ్గస్తనభరనమితాం పీతకైశేయవస్త్రామ్ ।
దేవీం దక్షోధ్వహస్తే ముసలమథపరం లాఙ్గలం వా కపాలమ్
వామాభ్యాం ధారయన్తీం కువలయకలితాం శ్యామలాం సుప్రసన్నామ్ ॥

ఐం గ్లౌం ఐం నమో భగవతి వార్తాళి వార్తాళి వారాహి వారాహి వరాహముఖి
వరాహముఖి అన్ధే అన్ధిని నమః రున్ధే రున్ధిని నమః జమ్భే జమ్భిని నమః
మోహే మోహిని నమః స్తమ్భే స్తమ్భిని నమః సర్వదుష్టప్రదుష్టానాం సర్వేషాం
సర్వవాక్-చిత్తచక్షుర్ముఖగతిజిహ్వాం స్తమ్భనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం
కురు కురు । ఐం గ్లౌం ఠః ఠః ఠః ఠః హుం ఫట్ స్వాహా ।
మహావారాహ్యం వా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥

ఓం ఐం గ్లౌం వారాహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బగళాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాసవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైదేహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరసువే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వరదాయై నమః । ౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విష్ణువల్లభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వన్దితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసుధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వశ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాత్తాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వఞ్చిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసున్ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీథిహోత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీథిరాజాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విహాయస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖనిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాఞ్చన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కురుకుల్లాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలావత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నేయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్రువాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధృత్యై నమః । ౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తుష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శక్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తపస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాన్తాయై నమః । ౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్వాహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాన్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లజ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్మృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తన్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గౌర్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శివాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చణ్డ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భాషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయానకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూధరాయై నమః । ౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భయాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భైరవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పఙ్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుర్గురాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోషిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణసంయుక్తాయై నమః । ౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఘ్నాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘర్ఘరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణయుక్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఘనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పూర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నేయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నైఋత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాయవ్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఉత్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఐశాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఊర్ధ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధఃస్థితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పృష్టాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్రగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హృఙ్కాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నాభికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మరన్ధ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్క్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాతాలగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూమికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఐమ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హ్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్లీమ్యై నమః । ౧౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం తీర్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రీత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గిరే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవ్యయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋగ్రూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజుర్రూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామరూపాయై నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యాత్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉదుమ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గదాధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అసిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శక్తిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చాపకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇక్షుధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్రధారిణ్యై నమః । ౧౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సృష్టిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఝరత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యువత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతురఙ్గబలోత్కటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అక్షరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆదిభేత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భక్త్యై నమః । ౧౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భటవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమ్పిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దూరదర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధురన్ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మానిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాత్రే నమః । ౧౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మాననీయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోద్ఘటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్యుకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనోజవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేధస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధ్యావధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధుపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మఙ్గలాయై నమః । ౧౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అమరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆమ్యహరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృడాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహకర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మఞ్జవే నమః । ౧౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యుఞ్జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాంసలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మానవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగాఙ్కకార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మర్కాలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మీనకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్యామమహిష్యై నమః । ౧౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మతన్దికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృషాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మదాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మలాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సింహాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాఘ్రాననాయై నమః । ౧౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కుక్షాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిషాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రోఢాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధున్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేతవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దరిద్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధావత్యై నమః । ౨౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ధవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మధ్వనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానపరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధనప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాన్యప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రిపునాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాధినాశిన్యై నమః । ౨౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సిద్ధిదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాష్ఠారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షమారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పక్షరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అహోరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రుటిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్వాసరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమృద్ధారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుభుజాయై నమః । ౨౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రౌద్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శరణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రతిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుష్టాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రవిమధ్యగాయై నమః । ౨౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రజన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రేవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఙ్గణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఞ్జన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రోషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రోషవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్విజయప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రథాయై నమః । ౨౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రూక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రూపవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శరాస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుద్రాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రణపణ్డితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యమునాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధ్వై నమః । ౨౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కణ్టక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తుఙ్గభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కావేర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌశిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పటవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖట్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉరగవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సహస్రాక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతర్దనాయై నమః । ౨౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సర్వజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాస్త్ర్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జటాధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అయోధసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యావత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌరభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుబ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వక్రతుణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వధోద్యతాయై నమః । ౨౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చన్ద్రపీడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేదవేద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సఙ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీలోచితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానాతీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రివర్గదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహురూపాయై నమః । ౨౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నానారూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నతాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషాకపయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషారూఢాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషవాహనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషావర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషపర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషాక్రుత్యై నమః । ౨౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కోదణ్డిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాగచూడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్షువ్యాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమార్థికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్వాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురావాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురారిహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః । ౩౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రాధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃఖహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురారాధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దవీయస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురావాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుప్రహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃకమ్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రుహిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువేణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్మరణ్యై నమః । ౩౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శ్యామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాతతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్క్కతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తార్క్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాశుపత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గౌణభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణపాషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపర్దిన్యై నమః । ౩౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కామకామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమనీయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలోజ్వలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాసావహృదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారకాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమ్బుకణ్ఠ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృతాగమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కర్కశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాన్తాయై నమః । ౩౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కల్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అకల్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కటఙ్కటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్మశాననిలయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బిన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజారుఢాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తత్ప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తత్పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాయాయై నమః । ౩౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్వర్భానవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాలవఞ్చిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశిఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుశాఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేశపాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యఙ్గ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుశాఙ్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాఙ్గాయై నమః । ౩౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నీలాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనఙ్గరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్గోపాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సారఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఙ్గరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భద్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సింహికాయై నమః । ౩౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వినతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అదిత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హృదయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గద్యప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పద్యప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చర్చికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భోగవత్యై నమః । ౩౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అమ్బాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సారస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పుష్కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్ఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శచ్యై నమః । ౩౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిమ్నగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిమ్ననాభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సహిష్ణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జాగృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లిప్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమయన్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్దణ్డిన్యై నమః । ౩౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దారదాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షకన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రవిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్వ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డిన్యై నమః । ౪౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డనాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దానప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃఖనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషకృతయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోగ్ధ్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోహత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవికాయై నమః । ౪౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అధనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్వికర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్వలితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్యుకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అద్వయవాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉన్మత్తాయై నమః । ౪౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారకాన్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుబ్జలోచనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇన్దవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హిరణ్యకవచాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యవస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యవసాయికాయై నమః । ౪౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఈశనన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్పిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వసఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుద్ధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువర్ణాయై నమః । ౪౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జనన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిభాఘేరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామ్రాజ్ఞ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సంవిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉత్తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరిష్టదమన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లిఙ్గవారుణ్యై నమః । ౪౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చాముణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బృహతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యోతిష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉరుక్రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుప్రతీకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హవ్యవాహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రలాపిన్యై నమః । ౪౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సపస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాధ్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిశిరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్వాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుచ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్లాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుచాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శోకాయై నమః । ౪౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శుక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భేర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భిద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భగ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృక్షతస్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నభోయోన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుప్రథితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విభావర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్వితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుర్విణ్యై నమః । ౪౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గణ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురుతర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గన్ధర్వ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గణికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కున్దరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోపికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్రగాయై నమః । ౪౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గణేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోపతయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గన్ధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్జితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కానన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోరక్షాయై నమః । ౫౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కోవిదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రాతిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రతిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్భరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణేశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పారస్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాఞ్చనతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహురూపాయై నమః । ౫౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విరూపికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఊహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురూహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమ్మోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహహారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజ్ఞవిగ్రహిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యాయజుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యశస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సఙ్కేతాయై నమః । ౫౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నిష్ఠోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అత్యగ్నిష్టోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాజపేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం షోడశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పుణ్డరీకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాజసూయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తాపసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిష్టకృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహ్వ్యై నమః । ౫౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సౌవర్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోశలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావ్రతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వజిత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మయజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రాజాపత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిలావయవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరిఘ్న్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆజ్ఞాచక్రేశ్వర్యై నమః । ౫౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విభావసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సూర్యక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బలిబిద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాగయజ్ఞకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్ద్ధసావిత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వతోభద్రవారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆదిత్యమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోదోహాయై నమః । ౫౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగమయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్పమయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాలపిఞ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌణ్డిన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉపనాగాహలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నివిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్వాదశాహస్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాంసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమాయై నమః । ౫౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వప్రతిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భాగీరథ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభ్యుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋద్ధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాజే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వస్వదక్షిణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమిదాహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కడాయనాయై నమః । ౫౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గోదోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వాహాకారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తనూనపాతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పురుషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్యేనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వజ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇషవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గిరసే నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భేరుణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చాన్ద్రాయణపరాయణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యోతిష్ఠోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నన్దిఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పౌర్ణమాసికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజప్రతిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాత్ర్యై నమః । ౫౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సౌరభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కలాయనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌభాగ్యకృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారీషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైతలాయనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రామపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోచిష్కార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పోత్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాచికేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాన్తికృతే నమః । ౬౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పుష్టికృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైనతేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉచ్చాటనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వశీకరణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మారణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రైలోక్యమోహనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్దర్పబలశాదనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శఙ్ఖచూడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజాచాయాయై నమః । ౬౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రౌద్రాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విష్ణువిక్రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భైరవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కవహాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవభృతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టపాలకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్రౌష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వౌష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వషట్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాకసంస్థాయై నమః । ౬౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పరిశ్రుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శమనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నరమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారీర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రత్నదానకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌదామన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భార్గస్పత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లవఙ్గమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రచేతసే నమః । ౬౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సర్వస్వధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కరమ్బకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హవిస్సంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాకసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృతిమత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సూర్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చమసే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్రుచే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్రువాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉలూఖలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చపలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్థిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రాగ్వంశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుఞ్జికాయై నమః । ౬౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రశ్మయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అంశవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోభ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్ధయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భవయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అబ్దోర్యామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రోణకలశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్రావరుణాయై నమః । ౬౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఆశ్వినాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాత్నీవధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్థ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హారియోజనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిపరస్థానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామిధేన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమిధే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హోత్రే నమః । ౬౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అధ్వర్యవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్ఘాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నేత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్వష్ట్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పోత్రికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నీద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అచ్చవాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టావసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాభస్తుతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రార్థకాయై నమః । ౬౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సుబ్రహ్మణ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్రావరుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రస్తాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిప్రస్తాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజమానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్రువన్త్రికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆమిక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశతాజ్యాయై నమః । ౬౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హవ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గవ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పయసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జుహోత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తృణోభృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాస్విన్యై నమః । ౭౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పురోడశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పశుకర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రేక్షణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మయజ్ఞిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నిజిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్పరోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మశీర్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోదర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమృతప్రాశికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నారాయణ్యై నమః । ౭౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నగ్నాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దిగమ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఓఙ్కారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్వేదరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనుల్బణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టాదశభుజాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గగనచారిణ్యై నమః । ౭౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భీమవక్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావక్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కీర్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆకర్షణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణమూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహామూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరమూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరాననాయై నమః । ౭౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరజిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరరవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావ్రతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తనేత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చణ్డప్రహరణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌలభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీచ్యై నమః । ౭౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఛాయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్ధ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాంసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణామ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణసారఙ్గిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణవల్లబాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాసిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్వేష్యాయై నమః । ౭౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయావహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దానవేన్ద్రగత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కల్పకర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షయఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పృథివ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాధ్వై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేశిన్యై నమః । ౭౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాధిహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జన్మహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అక్షోభ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆహ్లాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పవిత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్యాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురాదేవ్యై నమః । ౭౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భీమాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మదన్తికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాకమ్బర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాశ్వేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీరభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదేవ్యై నమః । ౭౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మహాశుక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్మశానవాసిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చితిసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చితిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపాలహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖట్వాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖడ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హల్యై నమః । ౭౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గాన్ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాయోగిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగమార్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యుగగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రకేతవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆయుషే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యుగారమ్భపరివర్తిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్కుశకరాయై నమః । ౮౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘణ్టావర్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేతాల్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మవేతాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావేతాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విద్యారాజ్ఞై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహారాజ్ఞై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోదర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భవ్యాయై నమః । ౮౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భవిష్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్ఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తపసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధ్యాత్మాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధిదైవతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధిభూతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అంశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వక్రాన్తాయై నమః । ౮౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘణ్టారవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరూపాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిఖివిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రీశైలప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖడ్గహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గదాహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాతఙ్గ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్తమాతఙ్గ్యై నమః । ౮౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కౌశిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మవాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉగ్రతేజసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సిద్ధసేనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జృమ్భిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విజయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వినతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కత్రవే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్వస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దామిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చేతిన్యై నమః । ౮౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తప్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బన్ధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వన్ద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బోధాతీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బుధప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హన్తాయై నమః । ౮౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ధరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విషాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్ధ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్తోపన్తన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రేవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రకారిణ్యై నమః । ౮౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చిత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరున్ధత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మాద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మచారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యుష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖ్యాత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సినీవాల్యై నమః । ౮౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గుహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋతుమత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్వష్ట్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైరోచన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరజాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కైతకేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మిణ్యై నమః । ౮౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భ్రమర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భ్రామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌలకారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలేబరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విద్యుజ్జిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వర్షిణ్యై నమః । ౯౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హిరణ్యాక్షనిపాతిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జితకామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామృగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కల్పాఙ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రదానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హితాత్మనే నమః । ౯౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హితవేదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురక్షరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాహవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యరుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేణ్యై నమః । ౯౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విహఙ్గమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోదప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లవనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అజరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లోహితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లాక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతప్తాయై నమః । ౯౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వజనన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బుద్ధయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అహఙ్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రపాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్వేదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్పారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతురన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరుప్రియాయై నమః । ౯౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చర్విణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చోరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరమభేరవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్లేపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్ప్రపఞ్చాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రశాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిత్యవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్తవ్యాయై నమః । ౯౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్తవప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆశ్రితవత్సలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్కలఙ్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరాలమ్బాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్ద్వైతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్పరిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్గుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్మలాయై నమః । ౯౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరీహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరిన్ద్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరాభాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్మోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీతినాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరన్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిశ్చలాయై నమః । ౯౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం లీలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరామయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ముణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వికృతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణోత్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పద్మగర్భాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాగర్భాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వగర్భాయై నమః । ౯౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విలక్షణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరేశాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరన్తపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సంసరసేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రూరాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చ్ఛాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్తాయై నమః । ౯౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మనుప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విస్మయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తనుహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దయాలయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆనన్దరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వసిద్ధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విధాయిన్యై నమః । ౧౦౦౦ |

ఇతి శ్రీ వారాహీ దేవీ సహస్రనామావళీ సంపూర్ణం ||