Varahi Sahasranamam 1000 Names of Varahi

Varahi Sahasranamam| 1000 Names of Goddess Varahi Visit www.stotraveda.com
Varahi Sahasranamam | 1000 Names of Goddess Varahi

Varahi Sahasranamam | 1000 Names of Goddess Varahi

Chant these very powerful 12 names of varahi devi Varahi Dwadasa Nama Stotram 12 Names of Varahi

Varahi Sahasra Namavali Lyrics in English:

Varahi Sahasranamam:

॥ varahi gayatri ॥

varahamukhyai vidmahe । dandanathayai dhimahi ।
tanno arghri pracodayat ॥

॥ atha sri varahi sahasranamam ॥

atha dhyanam
vande varahavaktram varamanimakutam vidrumasrotrabhusam
haragraiveyatumgastanabharanamitam pitakaiseyavastram ।
devim daksodhvahaste musalamathaparam laṅgalam va kapalam
vamabhyam dharayantim kuvalayakalitam syamalam suprasannam ॥

aim glaum aim namo bhagavati vartali vartali varahi varahi varahamukhi
varahamukhi andhe andhini namah rundhe rundhini namah jambhe jambhini namah
mohe mohini namah stambhe stambhini namah sarvadustapradustanam sarvesam
sarvavak-cittacaksurmukhagatijihvam stambhanam kuru kuru sighram vasyam
kuru kuru । aim glaum thah thah thah thah hum phat svaha ।
mahavarahyam va sripadukam pujayami namah ॥

Om aim glaum varahyai namah ।
Om aim glaum vamanyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum bagalayai namah ।
Om aim glaum vasavyai namah ।
Om aim glaum vasave namah ।
Om aim glaum vaidehyai namah ।
Om aim glaum virasuve namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum varadayai namah । 10

Om aim glaum visnuvallabhayai namah ।
Om aim glaum vanditayai namah ।
Om aim glaum vasudhayai namah ।
Om aim glaum vasyayai namah ।
Om aim glaum vyattasyayai namah ।
Om aim glaum vancinyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum vasundharayai namah ।
Om aim glaum vithihotrayai namah ।
Om aim glaum vithirajayai namah । 20

Om aim glaum vihayasyai namah ।
Om aim glaum garvayai namah ।
Om aim glaum khanipriyayai namah ।
Om aim glaum kamyayai namah ।
Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum kancanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum dhumrayai namah ।
Om aim glaum kapalinyai namah ।
Om aim glaum vamayai namah । 30

Om aim glaum kurukullayai namah ।
Om aim glaum kalavatyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum dhanyayai namah ।
Om aim glaum dayinyai namah ।
Om aim glaum dhyaninyai namah ।
Om aim glaum dhruvayai namah ।
Om aim glaum dhṛtyai namah । 40

Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum tustyai namah ।
Om aim glaum saktyai namah ।
Om aim glaum medhayai namah ।
Om aim glaum tapasvinyai namah ।
Om aim glaum vedhayai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum kṛtyai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 50

Om aim glaum svahayai namah ।
Om aim glaum santyai namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum ratyai namah ।
Om aim glaum lajjayai namah ।
Om aim glaum matyai namah ।
Om aim glaum smṛtyai namah ।
Om aim glaum nidrayai namah ।
Om aim glaum tantrayai namah ।
Om aim glaum gauryai namah । 60

Om aim glaum sivayai namah ।
Om aim glaum svadhayai namah ।
Om aim glaum candyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum bhimayai namah ।
Om aim glaum bhasayai namah ।
Om aim glaum bhamayai namah ।
Om aim glaum bhayanakayai namah ।
Om aim glaum bhudharayai namah । 70

Om aim glaum bhayapahayai namah ।
Om aim glaum bhirave namah ।
Om aim glaum bhairavyai namah ।
Om aim glaum paṅkarayai namah ।
Om aim glaum patyai namah ।
Om aim glaum gurgurayai namah ।
Om aim glaum ghosanayai namah ।
Om aim glaum ghorayai namah ।
Om aim glaum ghosinyai namah ।
Om aim glaum ghonasamyuktayai namah । 80

Om aim glaum ghanayai namah ।
Om aim glaum aghnayai namah ।
Om aim glaum ghargharayai namah ।
Om aim glaum ghonayuktayai namah ।
Om aim glaum aghanasinyai namah ।
Om aim glaum purvayai namah ।
Om aim glaum agneyyai namah ।
Om aim glaum yamyayai namah ।
Om aim glaum naiṛtyai namah ।
Om aim glaum vayavyai namah । 90

Om aim glaum uttarayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum aisanyai namah ।
Om aim glaum urdhvayai namah ।

Om aim glaum adhahsthitayai namah ।
Om aim glaum pṛstayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah ।
Om aim glaum vamagayai namah ।
Om aim glaum hṛṅkayai namah । 100

Om aim glaum nabhikayai namah ।
Om aim glaum brahmarandhrayai namah ।
Om aim glaum arkkayai namah ।
Om aim glaum svargayai namah ।
Om aim glaum patalagayai namah ।
Om aim glaum bhumikayai namah ।
Om aim glaum aimyai namah ।
Om aim glaum hriyai namah ।
Om aim glaum sriyai namah ।
Om aim glaum klimyai namah । 110

Om aim glaum tirthayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum prityai namah ।
Om aim glaum triyai namah ।
Om aim glaum gire namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum avyayayai namah ।
Om aim glaum ṛgrupayai namah ।
Om aim glaum yajurrupayai namah ।
Om aim glaum samarupayai namah । 120

Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum yatrinyai namah ।
Om aim glaum udumbarayai namah ।
Om aim glaum gadadharinyai namah ।
Om aim glaum asidharinyai namah ।
Om aim glaum saktidharinyai namah ।
Om aim glaum capakarinyai namah ।
Om aim glaum iksudharinyai namah ।
Om aim glaum suladharinyai namah ।
Om aim glaum cakradharinyai namah । 130

Om aim glaum sṛstidharinyai namah ।
Om aim glaum jharatyai namah ।
Om aim glaum yuvatyai namah ।
Om aim glaum balayai namah ।
Om aim glaum caturamgabalotkatayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum aksarayai namah ।
Om aim glaum adibhetryai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum bhaktyai namah । 140 

Om aim glaum bharayai namah ।
Om aim glaum bhatave namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum kampinyai namah ।
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum duradarsayai namah ।
Om aim glaum dhurandharayai namah ।
Om aim glaum malinyai namah ।
Om aim glaum maninyai namah ।
Om aim glaum matre namah । 150

Om aim glaum mananiyayai namah ।
Om aim glaum manasvinyai namah ।
Om aim glaum mahodghatayai namah ।
Om aim glaum manyukayai namah ।
Om aim glaum manurupayai namah ।
Om aim glaum manojavayai namah ।
Om aim glaum medhasvinyai namah ।
Om aim glaum madhyavadhayai namah ।
Om aim glaum madhupayai namah ।
Om aim glaum maṅgalayai namah । 160

Om aim glaum amarayai namah ।
Om aim glaum mayayai namah ।
Om aim glaum matre namah ।
Om aim glaum amyaharayai namah ।
Om aim glaum mṛdanyai namah ।
Om aim glaum mahilayai namah ।
Om aim glaum mṛtyai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah ।
Om aim glaum mohakaryai namah ।
Om aim glaum manjave namah । 170

Om aim glaum mṛtyunjayayai namah ।
Om aim glaum amalayai namah ।
Om aim glaum mamsalayai namah ।
Om aim glaum manavayai namah ।
Om aim glaum mulayai namah ।
Om aim glaum mahalasayai namah ।
Om aim glaum mṛgaṅkakaryai namah ।
Om aim glaum markalasayai namah ।
Om aim glaum minakayai namah ।
Om aim glaum syamamahisyai namah । 180

Om aim glaum matandikayai namah ।
Om aim glaum murcapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum mṛsapahayai namah ।
Om aim glaum mohapahayai namah ।
Om aim glaum madapahayai namah ।
Om aim glaum mṛtyapahayai namah ।
Om aim glaum malapahayai namah ।
Om aim glaum simhananayai namah ।
Om aim glaum vyaghrananayai namah । 190

Om aim glaum kuksananayai namah ।
Om aim glaum mahisananayai namah ।
Om aim glaum mṛgananayai namah ।
Om aim glaum krodhananayai namah ।
Om aim glaum dhunyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum ketave namah ।
Om aim glaum daridryai namah ।
Om aim glaum dhavatyai namah । 200

Om aim glaum dhavayai namah ।
Om aim glaum dharmadhvanayai namah ।
Om aim glaum dhyanaparayai namah ।
Om aim glaum dhanapradayai namah ।
Om aim glaum dhanyapradayai namah ।
Om aim glaum dharapradayai namah ।
Om aim glaum papanasinyai namah ।
Om aim glaum dosanasinyai namah ।
Om aim glaum ripunasinyai namah ।
Om aim glaum vyadhinasinyai namah । 210

Om aim glaum siddhidayinyai namah ।
Om aim glaum kalarupinyai namah ।
Om aim glaum kastharupinyai namah ।
Om aim glaum ksamarupinyai namah ।
Om aim glaum paksarupinyai namah ।
Om aim glaum ahorupinyai namah ।
Om aim glaum trutirupinyai namah ।
Om aim glaum svasarupinyai namah ।
Om aim glaum samṛddharupinyai namah ।
Om aim glaum subhujayai namah । 220

Om aim glaum raudryai namah ।
Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum ragayai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum saranyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum ratipriyayai namah ।
Om aim glaum rustayai namah ।
Om aim glaum raksinyai namah ।
Om aim glaum ravimadhyagayai namah । 230

Om aim glaum rajanyai namah ।
Om aim glaum ramanyai namah ।
Om aim glaum revayai namah ।
Om aim glaum raṅganyai namah । 
Om aim glaum ranjanyai namah ।
Om aim glaum ramayai namah ।
Om aim glaum rosayai namah ।
Om aim glaum rosavatyai namah ।
Om aim glaum garvijayapradayai namah ।
Om aim glaum rathayai namah । 240

Om aim glaum ruksayai namah ।
Om aim glaum rupavatyai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum rudranyai namah ।
Om aim glaum ranapanditayai namah ।
Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum yamunayai namah ।
Om aim glaum sarasvatyai namah ।
Om aim glaum svasave namah ।
Om aim glaum madhvai namah । 250

Om aim glaum kantakyai namah ।
Om aim glaum tuṅgabhadrayai namah ।
Om aim glaum kaveryai namah ।
Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum patave namah ।
Om aim glaum khatvayai namah । 
Om aim glaum uragavatyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum sahasraksayai namah ।
Om aim glaum pratardanayai namah । 260 

Om aim glaum sarvajnayai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum sastrryai namah ।
Om aim glaum jatadharinyai namah ।
Om aim glaum ayodhasayai namah । 
Om aim glaum yavatyai namah ।
Om aim glaum saurabhyai namah ।
Om aim glaum kubjayai namah ।
Om aim glaum vakratundayai namah ।
Om aim glaum vadhodyatayai namah । 270

Om aim glaum candrapidayai namah । 
Om aim glaum vedavedyayai namah ।
Om aim glaum saṅginyai namah ।
Om aim glaum nilocitayai namah । 
Om aim glaum dhyanatitayai namah ।
Om aim glaum aparicchedyayai namah ।
Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum trivargadayai namah ।
Om aim glaum arupayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 280

Om aim glaum nanarupayai namah ।
Om aim glaum natananayai namah ।
Om aim glaum vṛsakapaye namah । 
Om aim glaum vṛsarudhayai namah ।
Om aim glaum vṛsesyai namah ।
Om aim glaum vṛsavahanayai namah ।
Om aim glaum vṛsapriyayai namah ।
Om aim glaum vṛsavartayai namah ।
Om aim glaum vṛsaparvayai namah ।
Om aim glaum vṛsakrutyai namah । 290

Om aim glaum kodandinyai namah ।
Om aim glaum nagacudayai namah ।
Om aim glaum caksuvyakhyayai namah ।
Om aim glaum paramarthikayai namah ।
Om aim glaum durvasayai namah ।
Om aim glaum durgahayai namah ।
Om aim glaum devyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum durarihayai namah ।
Om aim glaum durgayai namah । 300

Om aim glaum radhayai namah ।
Om aim glaum duhkhahantryai namah ।
Om aim glaum duraradhyai namah । 
Om aim glaum daviyasyai namah ।
Om aim glaum duravasayai namah ।
Om aim glaum duprahastayai namah ।
Om aim glaum duhkampayai namah ।
Om aim glaum druhinyai namah ।
Om aim glaum suvenyai namah ।
Om aim glaum smaranyai namah । 310 

Om aim glaum syamayai namah ।
Om aim glaum mṛgatapinyai namah ।
Om aim glaum vyatatapinyai namah ।
Om aim glaum arkkatapinyai namah ।
Om aim glaum durgayai namah ।
Om aim glaum tarksyai namah । 
Om aim glaum pasupatyai namah ।
Om aim glaum gaunabhyai namah । 
Om aim glaum gunapasanayai namah ।
Om aim glaum kapardinyai namah । 320

Om aim glaum kamakamayai namah ।
Om aim glaum kamaniyayai namah ।
Om aim glaum kalojvalayai namah ।
Om aim glaum kasavahṛde namah ।
Om aim glaum karakanyai namah ।
Om aim glaum kambukanthyai namah ।
Om aim glaum kṛtagamayai namah ।
Om aim glaum karkasayai namah ।
Om aim glaum karanayai namah ।
Om aim glaum kantayai namah । 330

Om aim glaum kalpayai namah ।
Om aim glaum akalpayai namah ।
Om aim glaum katamkatayai namah ।
Om aim glaum smasananilayayai namah ।
Om aim glaum bindayai namah ।
Om aim glaum gajarudhayai namah ।
Om aim glaum gajapahayai namah ।
Om aim glaum tatpriyayai namah ।
Om aim glaum tatparayai namah ।
Om aim glaum rayayai namah । 340

Om aim glaum svarbhanave namah ।
Om aim glaum kalavancinyai namah ।
Om aim glaum sakhayai namah ।
Om aim glaum visikhayai namah ।
Om aim glaum kosayai namah ।
Om aim glaum susakhayai namah ।
Om aim glaum kesapasinyai namah ।
Om aim glaum vyaṅgyayai namah ।
Om aim glaum susaṅkayai namah ।
Om aim glaum vamaṅgayai namah । 350

Om aim glaum nilaṅgayai namah ।
Om aim glaum anaṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum saṅgopaṅgayai namah ।
Om aim glaum saraṅgayai namah ।
Om aim glaum subhaṅgayai namah ।
Om aim glaum raṅgarupinyai namah ।
Om aim glaum bhadrayai namah ।
Om aim glaum subhadrayai namah ।
Om aim glaum bhadraksyai namah ।
Om aim glaum simhikayai namah । 360

Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum adityayai namah । 
Om aim glaum hṛdayayai namah ।
Om aim glaum avadyayai namah ।
Om aim glaum suvadyayai namah । 
Om aim glaum gadyapriyayai namah ।
Om aim glaum padyapriyayai namah ।
Om aim glaum prasave namah ।
Om aim glaum carcikayai namah ।
Om aim glaum bhogavatyai namah । 370

Om aim glaum ambayai namah ।
Om aim glaum sarasyai namah ।
Om aim glaum savayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yoginyai namah ।
Om aim glaum puskalayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum sacyai namah । 380

Om aim glaum satyai namah ।
Om aim glaum nimnagayai namah ।
Om aim glaum nimnanabhayai namah ।
Om aim glaum sahisnyai namah ।
Om aim glaum jagṛtyai namah ।
Om aim glaum lipyai namah ।
Om aim glaum damayantyai namah ।
Om aim glaum damayai namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum uddandinyai namah । 390

Om aim glaum daradayikayai namah ।
Om aim glaum dipinyai namah ।
Om aim glaum dhavinyai namah ।
Om aim glaum dhatryai namah ।
Om aim glaum daksakanyayai namah ।
Om aim glaum dharade namah । 
Om aim glaum dahinyai namah ।
Om aim glaum dravinyai namah ।
Om aim glaum darvyai namah ।
Om aim glaum dandinyai namah । 400

Om aim glaum dandanayikayai namah ।
Om aim glaum danapriyayai namah ।
Om aim glaum dosahantryai namah ।
Om aim glaum duhkhanasinyai namah ।
Om aim glaum daridryanasinyai namah ।
Om aim glaum dosadayai namah ।
Om aim glaum dosakṛtaye namah ।
Om aim glaum dogdhre namah । 
Om aim glaum dohatyai namah ।
Om aim glaum devikayai namah । 410

Om aim glaum adhanayai namah ।
Om aim glaum darvikaryai namah ।
Om aim glaum durvalitayai namah ।
Om aim glaum duryukayai namah ।
Om aim glaum advayavadinyai namah ।
Om aim glaum carayai namah ।
Om aim glaum asvayai namah ।
Om aim glaum anantayai namah ।
Om aim glaum vṛstyai namah ।
Om aim glaum unmattayai namah । 420

Om aim glaum kamalayai namah ।
Om aim glaum alasayai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum tarakantarayai namah । 
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum kubjalocanayai namah ।
Om aim glaum indave namah ।
Om aim glaum hiranyakavacayai namah ।
Om aim glaum vyavasthayai namah ।
Om aim glaum vyavasayikayai namah । 430

Om aim glaum isanandayai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum natyai namah ।
Om aim glaum yaksinyai namah ।
Om aim glaum sarpinyai namah ।
Om aim glaum varyai namah ।
Om aim glaum sudhayai namah ।
Om aim glaum visvasakhayai namah ।
Om aim glaum suddhayai namah ।
Om aim glaum suvarnayai namah । 440

Om aim glaum aṅgadharinyai namah ।
Om aim glaum jananyai namah ।
Om aim glaum pratibhagherave namah ।
Om aim glaum samrajnyai namah ।
Om aim glaum samvide namah ।
Om aim glaum uttamayai namah ।
Om aim glaum ameyayai namah ।
Om aim glaum aristadamanyai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum liṅgavarunyai namah । 450

Om aim glaum camundayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum halayai namah ।
Om aim glaum bṛhate namah ।
Om aim glaum jyotisyai namah ।
Om aim glaum urukramayai namah ।
Om aim glaum supratikayai namah ।
Om aim glaum surayai namah ।
Om aim glaum havyavahyai namah ।
Om aim glaum pralapinyai namah । 460

Om aim glaum sapasyai namah ।
Om aim glaum madhvinyai namah । 
Om aim glaum jyesthayai namah ।
Om aim glaum sisirayai namah ।
Om aim glaum jvalinyai namah ।
Om aim glaum rucyai namah ।
Om aim glaum suklayai namah ।
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum sucayai namah ।
Om aim glaum sokayai namah । 470

Om aim glaum sukyai namah ।
Om aim glaum bheryai namah ।
Om aim glaum bhidyai namah ।
Om aim glaum bhagyai namah ।
Om aim glaum vṛksatasvayai namah ।
Om aim glaum nabhoyonyai namah ।
Om aim glaum suprathitayai namah ।
Om aim glaum vibhavaryai namah ।
Om aim glaum garvitayai namah ।
Om aim glaum gurvinyai namah । 480

Om aim glaum ganyayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum gurutaryai namah ।
Om aim glaum gayayai namah ।
Om aim glaum gandharvyai namah ।
Om aim glaum ganikayai namah ।
Om aim glaum kundarayai namah ।
Om aim glaum karunyai namah ।
Om aim glaum gopikayai namah ।
Om aim glaum agragayai namah । 490

Om aim glaum ganesyai namah ।
Om aim glaum kaminyai namah ।
Om aim glaum kandayai namah ।
Om aim glaum gopataye namah ।
Om aim glaum gandhinyai namah ।
Om aim glaum gavyai namah ।
Om aim glaum garjitayai namah ।
Om aim glaum kananyai namah ।
Om aim glaum ghonayai namah ।
Om aim glaum goraksayai namah । 500

Om aim glaum kovidayai namah ।
Om aim glaum gatyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum kratikyai namah ।
Om aim glaum gostyai namah ।
Om aim glaum garbharupayai namah ।
Om aim glaum gunesinyai namah ।
Om aim glaum paraskaryai namah ।
Om aim glaum pancanatayai namah ।
Om aim glaum bahurupayai namah । 510

Om aim glaum virupikayai namah ।
Om aim glaum uhayai namah ।
Om aim glaum duruhayai namah ।
Om aim glaum sammohayai namah ।
Om aim glaum mohaharinyai namah ।
Om aim glaum yajnavigrahinyai namah ।
Om aim glaum yajnayai namah ।
Om aim glaum yayajudayai namah ।
Om aim glaum yasasvinyai namah ।
Om aim glaum saṅketayai namah । 520

Om aim glaum agnisthomayai namah ।
Om aim glaum atyagnistomayai namah ।
Om aim glaum vajapeyayai namah ।
Om aim glaum sodasyai namah ।
Om aim glaum pundarikayai namah ।
Om aim glaum asvamedhayai namah ।
Om aim glaum rajasuyayai namah ।
Om aim glaum tapasayai namah ।
Om aim glaum sistakṛte namah ।
Om aim glaum bahvyai namah । 530 

Om aim glaum sauvarnayai namah ।
Om aim glaum kosalayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum visvajityai namah ।
Om aim glaum brahmayajnayai namah ।
Om aim glaum prajapatyayai namah ।
Om aim glaum silavayavayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah ।
Om aim glaum arighnyai namah ।
Om aim glaum ajnacakresvaryai namah । 540

Om aim glaum vibhavase namah । 
Om aim glaum suryakrantayai namah ।
Om aim glaum gajakrantayai namah ।
Om aim glaum balibidyai namah ।
Om aim glaum nagayajnakayai namah ।
Om aim glaum savitryai namah ।
Om aim glaum arddhasavitryai namah ।
Om aim glaum sarvatobhadravarinyai namah ।
Om aim glaum adityamayai namah । 
Om aim glaum godohayai namah । 550

Om aim glaum vamayai namah ।
Om aim glaum mṛgamayayai namah ।
Om aim glaum sarpamayayai namah ।
Om aim glaum kalapinjayai namah ।
Om aim glaum kaundinyayai namah ।
Om aim glaum upanagahalayai namah । 
Om aim glaum agnivide namah ।
Om aim glaum dvadasahasvayai namah ।
Om aim glaum pamsave namah ।
Om aim glaum somayai namah । 560

Om aim glaum asvapratigrahayai namah ।
Om aim glaum bhagirathyai namah ।
Om aim glaum abhyudayai namah ।
Om aim glaum ṛddhyai namah ।
Om aim glaum raje namah ।
Om aim glaum sarvasvadaksinayai namah ।
Om aim glaum diksayai namah ।
Om aim glaum somakhyayai namah ।
Om aim glaum samidahvayai namah ।
Om aim glaum kadayanayai namah । 570

Om aim glaum godohayai namah ।
Om aim glaum svahakarayai namah ।
Om aim glaum tanunapate namah ।
Om aim glaum dandayai namah ।
Om aim glaum purusayai namah ।
Om aim glaum syenayai namah ।
Om aim glaum vajrayai namah ।
Om aim glaum isave namah ।
Om aim glaum umayai namah ।
Om aim glaum aṅgirase namah । 580

Om aim glaum gaṅgayai namah ।
Om aim glaum bherundayai namah । 
Om aim glaum candrayanaparayanayai namah ।
Om aim glaum jyotisthomayai namah ।
Om aim glaum gudayai namah । 
Om aim glaum darsayai namah ।
Om aim glaum nandikhyayai namah ।
Om aim glaum paurnamasikayai namah ।
Om aim glaum gajapratigrahayai namah ।
Om aim glaum ratryai namah । 590

Om aim glaum saurabhayai namah ।
Om aim glaum saṅkalayanayai namah ।
Om aim glaum saubhagyakṛte namah ।
Om aim glaum karisayai namah । 
Om aim glaum vaitalayanayai namah ।
Om aim glaum ramapayai namah ।
Om aim glaum sociskaryai namah ।
Om aim glaum potrinyai namah ।
Om aim glaum naciketayai namah ।
Om aim glaum santikṛte namah । 600

Om aim glaum pustikṛtyai namah ।
Om aim glaum vainateyayai namah ।
Om aim glaum uccatanayai namah ।
Om aim glaum vasikaranayai namah ।
Om aim glaum maranayai namah ।
Om aim glaum trailokyamohanayai namah ।
Om aim glaum virayai namah ।
Om aim glaum kandarpabalasadanayai namah । 
Om aim glaum saṅkhacudayai namah ।
Om aim glaum gajacayayai namah । 610 

Om aim glaum raudrakhyayai namah ।
Om aim glaum visnuvikramayai namah ।
Om aim glaum bhairavayai namah ।
Om aim glaum kavahakhyayai namah ।
Om aim glaum avabhṛtayai namah ।
Om aim glaum astapalakayai namah ।
Om aim glaum sraustyai namah ।
Om aim glaum vaustyai namah ।
Om aim glaum vasatkarayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah । 620

Om aim glaum parisrutyai namah ।
Om aim glaum samanayai namah ।
Om aim glaum naramedhayai namah ।
Om aim glaum kariryai namah ।
Om aim glaum ratnadanakayai namah ।
Om aim glaum saudamanyai namah ।
Om aim glaum varaṅgayai namah ।
Om aim glaum bhargaspatyayai namah ।
Om aim glaum plavamgamayai namah ।
Om aim glaum pracetase namah । 630

Om aim glaum sarvasvadharayai namah ।
Om aim glaum gajamedhayai namah ।
Om aim glaum karambakayai namah ।
Om aim glaum havissamsthayai namah ।
Om aim glaum somasamsthayai namah ।
Om aim glaum pakasamsthayai namah ।
Om aim glaum kṛtimatyai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum suryayai namah ।
Om aim glaum camase namah । 640

Om aim glaum sruce namah ।
Om aim glaum sruvayai namah ।
Om aim glaum ulukhalayai namah ।
Om aim glaum moksinyai namah ।
Om aim glaum capalayai namah ।
Om aim glaum manthinyai namah ।
Om aim glaum medinyai namah ।
Om aim glaum yupayai namah ।
Om aim glaum pragvamsayai namah ।
Om aim glaum kunjikayai namah । 650

Om aim glaum rasmaye namah ।
Om aim glaum amsave namah ।
Om aim glaum dobhyayai namah । 
Om aim glaum varunayai namah ।
Om aim glaum uddhaye namah । 
Om aim glaum bhavaye namah ।
Om aim glaum rudrayai namah ।
Om aim glaum abdoryamayai namah ।
Om aim glaum dronakalasayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah । 660

Om aim glaum asvinayai namah ।
Om aim glaum patnivadhayai namah ।
Om aim glaum manthyai namah ।
Om aim glaum hariyojanayai namah ।
Om aim glaum pratiparasthanayai namah । 
Om aim glaum sukrayai namah ।
Om aim glaum samidhenyai namah ।
Om aim glaum samidhe namah ।
Om aim glaum samayai namah ।
Om aim glaum hotre namah । 670

Om aim glaum adhvaryave namah ।
Om aim glaum udghatre namah ।
Om aim glaum netre namah ।
Om aim glaum tvastre namah ।
Om aim glaum potrikayai namah ।
Om aim glaum agnidrayai namah । 
Om aim glaum accavasayai namah ।
Om aim glaum astavasave namah ।
Om aim glaum nabhastute namah ।
Om aim glaum prarthakayai namah । 680

Om aim glaum subrahmanyayai namah ।
Om aim glaum brahmanayai namah ।
Om aim glaum maitravarunayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum prastatre namah ।
Om aim glaum pratiprastatre namah ।
Om aim glaum yajamanayai namah ।
Om aim glaum dhruvantrikayai namah । 
Om aim glaum amiksayai namah । 
Om aim glaum isatajyayai namah । 690

Om aim glaum havyayai namah ।
Om aim glaum gavyayai namah ।
Om aim glaum carave namah ।
Om aim glaum payase namah ।
Om aim glaum juhotyai namah ।
Om aim glaum tṛnobhṛte namah । 
Om aim glaum brahmane namah ।
Om aim glaum trayyai namah ।
Om aim glaum tretayai namah ।
Om aim glaum dasvinyai namah । 700

Om aim glaum purodasayai namah ।
Om aim glaum pasukarsayai namah । 
Om aim glaum preksanyai namah ।
Om aim glaum brahmayajninyai namah ।
Om aim glaum agnijihvayai namah ।
Om aim glaum darparomayai namah ।
Om aim glaum brahmasirsayai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum amṛtaprasikayai namah ।
Om aim glaum narayanyai namah । 710

Om aim glaum nagnayai namah ।
Om aim glaum digambarayai namah ।
Om aim glaum omkarinyai namah ।
Om aim glaum caturvedarupinyai namah ।
Om aim glaum srutyai namah ।
Om aim glaum anulbanayai namah ।
Om aim glaum astadasabhujayai namah ।
Om aim glaum ramyayai namah ।
Om aim glaum satyayai namah ।
Om aim glaum gaganacarinyai namah । 720

Om aim glaum bhimavaktrayai namah ।
Om aim glaum mahavaktrayai namah ।
Om aim glaum kirtyai namah ।
Om aim glaum akarsanayai namah ।
Om aim glaum piṅgalayai namah ।
Om aim glaum kṛsnamurtayai namah ।
Om aim glaum mahamurtayai namah ।
Om aim glaum ghoramurtayai namah ।
Om aim glaum bhayananayai namah ।
Om aim glaum ghorananayai namah । 730

Om aim glaum ghorajihvayai namah ।
Om aim glaum ghoraravayai namah ।
Om aim glaum mahavratayai namah ।
Om aim glaum diptasyayai namah ।
Om aim glaum diptanetrayai namah ।
Om aim glaum candapraharanayai namah । 
Om aim glaum jatyai namah ।
Om aim glaum surabhyai namah ।
Om aim glaum saulabhyai namah ।
Om aim glaum vicyai namah । 740

Om aim glaum chayayai namah ।
Om aim glaum sandhyayai namah ।
Om aim glaum mamsayai namah ।
Om aim glaum kṛsnayai namah ।
Om aim glaum kṛsnambarayai namah ।
Om aim glaum kṛsnasaraṅginyai namah ।
Om aim glaum kṛsnavallabayai namah ।
Om aim glaum dharasinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum dvesyayai namah । 750

Om aim glaum mṛtyurupayai namah ।
Om aim glaum bhayavahayai namah ।
Om aim glaum bhisanayai namah ।
Om aim glaum danavendragatyai namah ।
Om aim glaum kalpakartayai namah ।
Om aim glaum ksayamkaryai namah ।
Om aim glaum abhayayai namah ।
Om aim glaum pṛthivyai namah ।
Om aim glaum sadhvai namah ।
Om aim glaum kesinyai namah । 760

Om aim glaum vyadhihayai namah ।
Om aim glaum janmahayai namah ।
Om aim glaum aksobhyayai namah ।
Om aim glaum ahladinyai namah ।
Om aim glaum kanyayai namah ।
Om aim glaum pavitrayai namah ।
Om aim glaum ksobhinyai namah ।
Om aim glaum subhayai namah ।
Om aim glaum kanyadevyai namah ।
Om aim glaum suradevyai namah । 770

Om aim glaum bhimadevyai namah ।
Om aim glaum madantikayai namah ।
Om aim glaum sakambaryai namah ।
Om aim glaum mahasvetayai namah ।
Om aim glaum dhumayai namah ।
Om aim glaum dhumresvaryai namah ।
Om aim glaum isvaryai namah ।
Om aim glaum virabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahabhadrayai namah ।
Om aim glaum mahadevyai namah । 780

Om aim glaum mahasukyai namah । 
Om aim glaum smasanavasinyai namah ।
Om aim glaum diptayai namah ।
Om aim glaum citisamsthayai namah ।
Om aim glaum citipriyayai namah ।
Om aim glaum kapalahastayai namah ।
Om aim glaum khatvaṅgyai namah ।
Om aim glaum khadginyai namah ।
Om aim glaum sulinyai namah ।
Om aim glaum halyai namah । 790

Om aim glaum gandharinyai namah ।
Om aim glaum mahayoginyai namah ।
Om aim glaum yogamargayai namah ।
Om aim glaum yugagrahayai namah ।
Om aim glaum dhumraketave namah ।
Om aim glaum mahasyayai namah ।
Om aim glaum ayuse namah ।
Om aim glaum yugarambhaparivartinyai namah ।
Om aim glaum aṅgarinyai namah ।
Om aim glaum aṅkusakarayai namah । 800

Om aim glaum ghantavarnayai namah ।
Om aim glaum cakrinyai namah ।
Om aim glaum vetalyai namah ।
Om aim glaum brahmavetalikayai namah ।
Om aim glaum mahavetalikayai namah ।
Om aim glaum vidyarajnai namah ।
Om aim glaum moharajnai namah ।
Om aim glaum mahodaryai namah ।
Om aim glaum bhutayai namah ।
Om aim glaum bhavyayai namah । 810

Om aim glaum bhavisyayai namah ।
Om aim glaum samkhyayai namah ।
Om aim glaum yogayai namah ।
Om aim glaum tapase namah ।
Om aim glaum tamayai namah ।
Om aim glaum adhyatmayai namah ।
Om aim glaum adhidaivatayai namah ।
Om aim glaum adhibhutayai namah ।
Om aim glaum amsayai namah ।
Om aim glaum asvakrantayai namah । 820

Om aim glaum ghantaravayai namah ।
Om aim glaum virupaksyai namah ।
Om aim glaum sikhivide namah ।
Om aim glaum srisailapriyayai namah ।
Om aim glaum khadgahastayai namah ।
Om aim glaum sulahastayai namah ।
Om aim glaum gadahastayai namah ।
Om aim glaum mahisasuramardinyai namah ।
Om aim glaum mataṅgyai namah ।
Om aim glaum mattamataṅgyai namah । 830

Om aim glaum kausikyai namah ।
Om aim glaum brahmavadinyai namah ।
Om aim glaum ugratejase namah ।
Om aim glaum siddhasenayai namah ।
Om aim glaum jṛmbhinyai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum jayayai namah ।
Om aim glaum vijayayai namah ।
Om aim glaum vinatayai namah ।
Om aim glaum katrave namah । 840

Om aim glaum datryai namah ।
Om aim glaum vidhatryai namah ।
Om aim glaum vikrantayai namah ।
Om aim glaum dhvastayai namah ।
Om aim glaum murcayai namah ।
Om aim glaum murcanyai namah ।
Om aim glaum damanyai namah ।
Om aim glaum daminyai namah ।
Om aim glaum damyayai namah ।
Om aim glaum cetinyai namah । 850 

Om aim glaum sapinyai namah ।
Om aim glaum tapyai namah ।
Om aim glaum bandhinyai namah ।
Om aim glaum badhinyai namah ।
Om aim glaum vandyayai namah । 
Om aim glaum bodhatitayai namah ।
Om aim glaum budhapriyayai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum harinyai namah ।
Om aim glaum hantayai namah । 860

Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharinyai namah ।
Om aim glaum dharayai namah ।
Om aim glaum visadinyai namah ।
Om aim glaum sadhinyai namah ।
Om aim glaum samdhyayai namah ।
Om aim glaum santopantanyai namah । 
Om aim glaum priyayai namah ।
Om aim glaum revatyai namah ।
Om aim glaum dhumrakarinyai namah । 870

Om aim glaum cityai namah ।
Om aim glaum laksmyai namah ।
Om aim glaum arundhatyai namah ।
Om aim glaum dharmapriyayai namah ।
Om aim glaum dharmadyai namah ।
Om aim glaum dharmisthayai namah ।
Om aim glaum dharmacarinyai namah ।
Om aim glaum vyustyai namah ।
Om aim glaum khyatyai namah ।
Om aim glaum sinivalyai namah । 880

Om aim glaum guhyai namah ।
Om aim glaum ṛtumatyai namah ।
Om aim glaum ṛtyai namah ।
Om aim glaum tvastryai namah ।
Om aim glaum vairocanyai namah ।
Om aim glaum maitryai namah ।
Om aim glaum nirajayai namah ।
Om aim glaum kaitakesvaryai namah ।
Om aim glaum brahmanyai namah ।
Om aim glaum brahminyai namah । 890

Om aim glaum brahmayai namah ।
Om aim glaum bhramaryai namah ।
Om aim glaum bhramayai namah ।
Om aim glaum niskalayai namah ।
Om aim glaum kalahayai namah ।
Om aim glaum nitayai namah ।
Om aim glaum kaulakarayai namah ।
Om aim glaum kalebarayai namah ।
Om aim glaum vidyujjihvayai namah ।
Om aim glaum varsinyai namah । 900

Om aim glaum hiranyaksanipatinyai namah ।
Om aim glaum jitakamayai namah ।
Om aim glaum kamṛgayai namah ।
Om aim glaum kolayai namah ।
Om aim glaum kalpaṅginyai namah ।
Om aim glaum kalayai namah ।
Om aim glaum pradanayai namah ।
Om aim glaum tarakayai namah ।
Om aim glaum tarayai namah ।
Om aim glaum hitatmane namah । 910

Om aim glaum hitavedinyai namah ।
Om aim glaum duraksarayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum mahadanayai namah ।
Om aim glaum mahahavayai namah ।
Om aim glaum varunyai namah ।
Om aim glaum vyarunyai namah ।
Om aim glaum vanyai namah ।
Om aim glaum vinayai namah ।
Om aim glaum venyai namah । 920

Om aim glaum vihaṅgamayai namah ।
Om aim glaum modapriyayai namah ।
Om aim glaum mohinyai namah ।
Om aim glaum plavanayai namah ।
Om aim glaum plavinyai namah ।
Om aim glaum plutyai namah ।
Om aim glaum ajarayai namah ।
Om aim glaum lohitayai namah ।
Om aim glaum laksayai namah ।
Om aim glaum prataptayai namah । 930

Om aim glaum visvajananyai namah ।
Om aim glaum manase namah ।
Om aim glaum buddhaye namah ।
Om aim glaum ahaṅkarayai namah ।
Om aim glaum ksetrajnayai namah ।
Om aim glaum ksetrapalikayai namah ।
Om aim glaum caturvedayai namah ।
Om aim glaum caturparayai namah ।
Om aim glaum caturantayai namah ।
Om aim glaum carupriyayai namah । 940

Om aim glaum carvinyai namah ।
Om aim glaum corinyai namah ।
Om aim glaum saryai namah ।
Om aim glaum saṅkaryai namah ।
Om aim glaum caramabheravyai namah ।
Om aim glaum nirlepayai namah ।
Om aim glaum nisprapancayai namah ।
Om aim glaum prasantayai namah ।
Om aim glaum nityavigrahayai namah ।
Om aim glaum stavyayai namah । 950

Om aim glaum stavapriyayai namah ।
Om aim glaum vyalayai namah ।
Om aim glaum gurave namah ।
Om aim glaum asritavatsalayai namah ।
Om aim glaum niskalaṅkayai namah ।
Om aim glaum niralambayai namah ।
Om aim glaum nirdvaitayai namah ।
Om aim glaum nisparigrahayai namah ।
Om aim glaum nirgunayai namah ।
Om aim glaum nirmalayai namah । 960

Om aim glaum nityayai namah ।
Om aim glaum nirihayai namah ।
Om aim glaum nirahayai namah । 
Om aim glaum navayai namah ।
Om aim glaum nirindriyayai namah ।
Om aim glaum nirabhasayai namah ।
Om aim glaum nirmohayai namah ।
Om aim glaum nitinayikayai namah ।
Om aim glaum nirantarayai namah ।
Om aim glaum niscalayai namah । 970

Om aim glaum lilayai namah ।
Om aim glaum niramayayai namah ।
Om aim glaum mundayai namah ।
Om aim glaum virupayai namah ।
Om aim glaum vikṛtayai namah ।
Om aim glaum piṅgalaksyai namah ।
Om aim glaum gunottarayai namah ।
Om aim glaum padmagarbhayai namah ।
Om aim glaum mahagarbhayai namah ।
Om aim glaum visvagarbhayai namah । 980

Om aim glaum vilaksanayai namah ।
Om aim glaum paramatmane namah ।
Om aim glaum paresanyai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parayai namah ।
Om aim glaum parantapayai namah ।
Om aim glaum samsarasevyai namah ।
Om aim glaum kruraksyai namah ।
Om aim glaum murcchayai namah ।
Om aim glaum mattayai namah । 990

Om aim glaum manupriyayai namah ।
Om aim glaum vismayayai namah ।
Om aim glaum durjayayai namah ।
Om aim glaum daksayai namah ।
Om aim glaum tanuhantryai namah ।
Om aim glaum dayalayayai namah ।
Om aim glaum parabrahmane namah ।
Om aim glaum anandarupayai namah ।
Om aim glaum sarvasiddhyai namah ।
Om aim glaum vidhayinyai namah । 1000

॥ iti sri varahi sahasranamam sampurnam ॥

After chanting these sahasranamavali chant these also for getting goddess blessings.

Swapna Varahi Mantra and Benefits

Sri Varahi Devi kavacham

Ashadha Gupta Navratri Mantra

Varahi Sahasranamam in Devanagari:
वाराहीसहस्रनामम्

॥ वाराही गायत्री ॥

वराहमुख्यै विद्महे । दण्डनाथायै धीमही ।
तन्नो अर्घ्रि प्रचोदयात् ॥

॥ अथ श्री वाराही सहस्रनामम् ॥

अथ ध्यानम्
वन्दे वाराहवक्त्रां वरमणिमकुटां विद्रुमश्रोत्रभूषाम्
हाराग्रैवेयतुंगस्तनभरनमितां पीतकौशेयवस्त्राम् ।
देवीं दक्षोध्वहस्ते मुसलमथपरं लाङ्गलं वा कपालम्
वामाभ्यां धारयन्तीं कुवलयकलितां श्यामलां सुप्रसन्नाम् ॥

ऐं ग्लौं ऐं नमो भगवति वार्ताळि वार्ताळि वाराहि वाराहि वराहमुखि
वराहमुखि अन्धे अन्धिनि नमः रुन्धे रुन्धिनि नमः जम्भे जम्भिनि नमः
मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंभिनि नमः सर्वदुष्टप्रदुष्टानां सर्वेषां
सर्ववाक्-चित्तचक्षुर्मुखगतिजिह्वां स्तंभनं कुरु कुरु शीघ्रं वश्यं
कुरु कुरु । ऐं ग्लौं ठः ठः ठः ठः हुं फट् स्वाहा ।
महावाराह्यं वा श्रीपादुकां पूजयामि नमः ॥

ॐ ऐं ग्लौं वाराह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बगळायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वासव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैदेह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरसुवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वरदायै नमः । १०
ॐ ऐं ग्लौं विष्णुवल्लभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वन्दितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसुधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वश्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यात्तास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वञ्चिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वसुन्धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीथिहोत्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीथिराजायै नमः । २०
ॐ ऐं ग्लौं विहायस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खनिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काञ्चन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः । ३०
ॐ ऐं ग्लौं कुरुकुल्लायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलावत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं याम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नेय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दायिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्रुवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धृत्यै नमः । ४०
ॐ ऐं ग्लौं लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तुष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शक्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तपस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कान्तायै नमः । ५०
ॐ ऐं ग्लौं स्वाहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शान्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लज्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्मृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तन्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गौर्यै नमः । ६०
ॐ ऐं ग्लौं शिवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चण्ड्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भाषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयानकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूधरायै नमः । ७०
ॐ ऐं ग्लौं भयापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भैरव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पङ्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुर्गुरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोषिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणसंयुक्तायै नमः । ८०
ॐ ऐं ग्लौं घनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अघ्नायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घर्घरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणयुक्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अघनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पूर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नेय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं याम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नैरृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वायव्यै नमः । ९०
ॐ ऐं ग्लौं उत्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऐशान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऊर्ध्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधःस्थितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पृष्टायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्रगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हृङ्कायै नमः । १०० 
ॐ ऐं ग्लौं नाभिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मरन्ध्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्क्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पातालगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूमिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऐम्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ह्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्लीम्यै नमः । ११०
ॐ ऐं ग्लौं तीर्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रीत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रियै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गिरे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अव्ययायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋग्रूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यजुर्रूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामरूपायै नमः । १२०
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यात्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उदुम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गदाधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं असिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शक्तिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चापकारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इक्षुधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्रधारिण्यै नमः । १३०
ॐ ऐं ग्लौं सृष्टिधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं झरत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुरंगबलोत्कटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अक्षरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आदिभेत्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भक्त्यै नमः । १४० 
ॐ ऐं ग्लौं भरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भटवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कम्पिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दूरदर्शायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धुरन्धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मानिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मात्रे नमः । १५०
ॐ ऐं ग्लौं माननीयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोद्घटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्युकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनुरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनोजवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेधस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मध्यावधायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं मधुपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मङ्गलायै नमः । १६०
ॐ ऐं ग्लौं अमरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मायायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आम्यहरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृडान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मञ्जवे नमः । १७०
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युञ्जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मांसलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मानवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महालसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगाङ्ककार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मर्कालसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मीनकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्याममहिष्यै नमः । १८०
ॐ ऐं ग्लौं मतन्दिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृषापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मदापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्यपहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मलापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिंहाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याघ्राननायै नमः । १९०
ॐ ऐं ग्लौं कुक्षाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिषाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रोढाननायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं धुन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केतवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दरिद्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धावत्यै नमः । २००
ॐ ऐं ग्लौं धवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मध्वनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानपरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धनप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धान्यप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धराप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पापनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रिपुनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याधिनाशिन्यै नमः । २१०
ॐ ऐं ग्लौं सिद्धिदायिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं काष्ठारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षमारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पक्षरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अहोरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रुटिरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्वासरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समृद्धारूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुभुजायै नमः । २२०
ॐ ऐं ग्लौं रौद्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रागायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शरण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रतिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुष्टायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रविमध्यगायै नमः । २३०
ॐ ऐं ग्लौं रजन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रेवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रङ्गण्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं रञ्जन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रोषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रोषवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्विजयप्रदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रथायै नमः । २४०
ॐ ऐं ग्लौं रूक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रूपवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शरास्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुद्राण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रणपण्डितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यमुनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सरस्वत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मध्वै नमः । २५०
ॐ ऐं ग्लौं कण्टक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कावेर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौशिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पटवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खट्वायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं उरगवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सहस्राक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतर्दनायै नमः । २६० 
ॐ ऐं ग्लौं सर्वज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शास्त्र्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जटाधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अयोधसायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं यावत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौरभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुब्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वक्रतुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वधोद्यतायै नमः । २७०
ॐ ऐं ग्लौं चन्द्रपीडायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वेदवेद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सङ्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीलोचितायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ध्यानातीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रिवर्गदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बहुरूपायै नमः । २८०
ॐ ऐं ग्लौं नानारूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नताननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषाकपये नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वृषारूढायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषेश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषवाहनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषावर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषपर्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृषाक्रुत्यै नमः । २९०
ॐ ऐं ग्लौं कोदण्डिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नागचूडायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्षुव्याख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परमार्थिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्वासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं देव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरावासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरारिहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः । ३००
ॐ ऐं ग्लौं राधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुराराध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दवीयस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरावासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुप्रहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःकम्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रुहिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवेण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्मरण्यै नमः । ३१० 
ॐ ऐं ग्लौं श्यामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगतापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्याततापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्क्कतापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तार्क्ष्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं पाशुपत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गौणभ्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गुणपाषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपर्दिन्यै नमः । ३२०
ॐ ऐं ग्लौं कामकामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कमनीयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलोज्वलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कासावहृदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारकाण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कम्बुकण्ठ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृतागमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कर्कशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कान्तायै नमः । ३३०
ॐ ऐं ग्लौं कल्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अकल्पायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कटंकटायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्मशाननिलयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बिन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजारुढायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजापहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तत्प्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तत्परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रायायै नमः । ३४०
ॐ ऐं ग्लौं स्वर्भानवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कालवञ्चिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विशिखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कोशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुशाखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केशपाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यङ्ग्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुशाङ्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वामाङ्गायै नमः । ३५०
ॐ ऐं ग्लौं नीलाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनङ्गरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साङ्गोपाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सारङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुभाङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रङ्गरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भद्राक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिंहिकायै नमः । ३६०
ॐ ऐं ग्लौं विनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अदित्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हृदयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अवद्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवद्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गद्यप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पद्यप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चर्चिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भोगवत्यै नमः । ३७०
ॐ ऐं ग्लौं अम्बायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सारस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुष्कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सांख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शच्यै नमः । ३८०
ॐ ऐं ग्लौं सत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निम्नगायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं निम्ननाभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सहिष्ण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जागृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लिप्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमयन्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्दण्डिन्यै नमः । ३९०
ॐ ऐं ग्लौं दारदायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीपिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षकन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरदे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दाहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रविण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्व्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डिन्यै नमः । ४००
ॐ ऐं ग्लौं दण्डनायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दानप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुःखनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोषकृतये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोग्ध्रे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दोहत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं देविकायै नमः । ४१०
ॐ ऐं ग्लौं अधनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्विकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्वलितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्युकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अद्वयवादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उन्मत्तायै नमः । ४२०
ॐ ऐं ग्लौं कमलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अलसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारकान्तरायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं परमात्मने नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुब्जलोचनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इन्दवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हिरण्यकवचायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यवस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यवसायिकायै नमः । ४३०
ॐ ऐं ग्लौं ईशनन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्पिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वसखायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुद्धायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुवर्णायै नमः । ४४०
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गधारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जनन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिभाघेरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साम्राज्ञ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उत्तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरिष्टदमन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लिङ्गवारुण्यै नमः । ४५०
ॐ ऐं ग्लौं चामुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बृहते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्योतिष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उरुक्रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुप्रतीकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हव्यवाह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रलापिन्यै नमः । ४६०
ॐ ऐं ग्लौं सपस्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं माध्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्येष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिशिरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्वालिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुच्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुक्लायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुक्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुचायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शोकायै नमः । ४७०
ॐ ऐं ग्लौं शुक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भेर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भिद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वृक्षतस्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नभोयोन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुप्रथितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विभावर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्वितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुर्विण्यै नमः । ४८०
ॐ ऐं ग्लौं गण्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरुतर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गन्धर्व्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गणिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुन्दरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोपिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्रगायै नमः । ४९०
ॐ ऐं ग्लौं गणेश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कामिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्दायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोपतये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गन्धिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्जितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कानन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोरक्षायै नमः । ५००
ॐ ऐं ग्लौं कोविदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रातिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रतिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गोष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गर्भरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुणेशिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पारस्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाञ्चनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बहुरूपायै नमः । ५१०
ॐ ऐं ग्लौं विरूपिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऊहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरूहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सम्मोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहहारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यज्ञविग्रहिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यायजुदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यशस्विन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सङ्केतायै नमः । ५२०
ॐ ऐं ग्लौं अग्निष्ठोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अत्यग्निष्टोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वाजपेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं षोडश्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुण्डरीकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राजसूयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तापसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिष्टकृते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बह्व्यै नमः । ५३० 
ॐ ऐं ग्लौं सौवर्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कोशलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाव्रतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वजित्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मयज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्राजापत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिलावयवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरिघ्न्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आज्ञाचक्रेश्वर्यै नमः । ५४०
ॐ ऐं ग्लौं विभावसे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं सूर्यक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बलिबिद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नागयज्ञकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सावित्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अर्द्धसावित्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वतोभद्रवारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आदित्यमायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं गोदोहायै नमः । ५५०
ॐ ऐं ग्लौं वामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मृगमयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्पमयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कालपिञ्जायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौण्डिन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उपनागाहलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्निविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्वादशाहस्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पांसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमायै नमः । ५६०
ॐ ऐं ग्लौं अश्वप्रतिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भागीरथ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभ्युदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋद्ध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं राजे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वस्वदक्षिणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमाख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समिदाह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कडायनायै नमः । ५७०
ॐ ऐं ग्लौं गोदोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्वाहाकारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तनूनपाते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पुरुषायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्येनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वज्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं इषवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गिरसे नमः । ५८०
ॐ ऐं ग्लौं गङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भेरुण्डायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं चान्द्रायणपरायणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ज्योतिष्ठोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुदायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं दर्शायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नन्दिख्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं पौर्णमासिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजप्रतिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रात्र्यै नमः । ५९०
ॐ ऐं ग्लौं सौरभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कलायनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौभाग्यकृते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारीषायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वैतलायनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रामपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोचिष्कार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पोत्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाचिकेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शान्तिकृते नमः । ६००
ॐ ऐं ग्लौं पुष्टिकृत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैनतेयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उच्चाटनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वशीकरणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मारणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रैलोक्यमोहनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्दर्पबलशादनायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं शङ्खचूडायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजाचायायै नमः । ६१० 
ॐ ऐं ग्लौं रौद्राख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विष्णुविक्रमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भैरवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कवहाख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अवभृतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टपालकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्रौष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वौष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वषट्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाकसंस्थायै नमः । ६२०
ॐ ऐं ग्लौं परिश्रुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शमनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नरमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कारीर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रत्नदानकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौदामन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारङ्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भार्गस्पत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लवंगमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रचेतसे नमः । ६३०
ॐ ऐं ग्लौं सर्वस्वधरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गजमेधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं करम्बकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हविस्संस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सोमसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पाकसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृतिमत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सूर्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चमसे नमः । ६४०
ॐ ऐं ग्लौं स्रुचे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्रुवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उलूखलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोक्षिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चपलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्थिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मेदिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्राग्वंशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कुञ्जिकायै नमः । ६५०
ॐ ऐं ग्लौं रश्मये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अंशवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दोभ्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं वारुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्धये नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं भवये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रुद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अब्दोर्यामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्रोणकलशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्रावरुणायै नमः । ६६०
ॐ ऐं ग्लौं आश्विनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पात्नीवधायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मन्थ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हारियोजनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिपरस्थानायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं शुक्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामिधेन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं समिधे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं होत्रे नमः । ६७०
ॐ ऐं ग्लौं अध्वर्यवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उद्घात्रे नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं नेत्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पोत्रिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आग्नीद्रायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं अच्चवासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टावसवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नाभस्तुते नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रार्थकायै नमः । ६८०
ॐ ऐं ग्लौं सुब्रह्मण्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्रावरुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रस्तात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतिप्रस्तात्रे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं यजमानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्रुवन्त्रिकायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं आमिक्षायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ईशताज्यायै नमः । ६९०
ॐ ऐं ग्लौं हव्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गव्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पयसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जुहोत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तृणोभृते नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रय्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्रेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दास्विन्यै नमः । ७००
ॐ ऐं ग्लौं पुरोडशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पशुकर्शायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं प्रेक्षण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मयज्ञिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अग्निजिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दर्परोमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मशीर्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोदर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अमृतप्राशिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नारायण्यै नमः । ७१०
ॐ ऐं ग्लौं नग्नायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दिगम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ओंकारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्वेदरूपिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अनुल्बणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अष्टादशभुजायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सत्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गगनचारिण्यै नमः । ७२०
ॐ ऐं ग्लौं भीमवक्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महावक्त्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कीर्त्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आकर्षणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णमूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महामूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोरमूर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयाननायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोराननायै नमः । ७३०
ॐ ऐं ग्लौं घोरजिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं घोररवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाव्रतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तनेत्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चण्डप्रहरणायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं जट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सौलभ्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीच्यै नमः । ७४०
ॐ ऐं ग्लौं छायायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सन्ध्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मांसायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णाम्बरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णसारङ्गिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कृष्णवल्लबायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरासिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं द्वेष्यायै नमः । ७५०
ॐ ऐं ग्लौं मृत्युरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भयावहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भीषणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दानवेन्द्रगत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कल्पकर्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षयंकर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अभयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पृथिव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साध्वै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं केशिन्यै नमः । ७६०
ॐ ऐं ग्लौं व्याधिहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जन्महायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अक्षोभ्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आह्लादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पवित्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षोभिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शुभायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कन्यादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सुरादेव्यै नमः । ७७०
ॐ ऐं ग्लौं भीमादेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मदन्तिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाकम्बर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाश्वेतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रेश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ईश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीरभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाभद्रायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादेव्यै नमः । ७८०
ॐ ऐं ग्लौं महाशुक्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं श्मशानवासिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दीप्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चितिसंस्थायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चितिप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कपालहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खट्वाङ्ग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खड्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हल्यै नमः । ७९०
ॐ ऐं ग्लौं गान्धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महायोगिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगमार्गायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युगग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रकेतवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महास्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आयुषे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं युगारम्भपरिवर्तिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्गारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अङ्कुशकरायै नमः । ८००
ॐ ऐं ग्लौं घण्टावर्णायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चक्रिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेताल्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मवेतालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महावेतालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विद्याराज्ञै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहाराज्ञै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महोदर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भूतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भव्यायै नमः । ८१०
ॐ ऐं ग्लौं भविष्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सांख्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं योगायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तपसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अध्यात्मायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधिदैवतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अधिभूतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अंशायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अश्वक्रान्तायै नमः । ८२०
ॐ ऐं ग्लौं घण्टारवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शिखिविदे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं श्रीशैलप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं खड्गहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शूलहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गदाहस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मातङ्ग्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्तमातङ्ग्यै नमः । ८३०
ॐ ऐं ग्लौं कौशिक्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं उग्रतेजसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिद्धसेनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जृंभिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विजयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विनतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कत्रवे नमः । ८४०
ॐ ऐं ग्लौं दात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विधात्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विक्रान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ध्वस्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्चन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दमन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दामिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दम्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चेतिन्यै नमः । ८५० 
ॐ ऐं ग्लौं शापिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तप्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बन्धिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बाधिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वन्द्यायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं बोधातीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बुधप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हन्तायै नमः । ८६०
ॐ ऐं ग्लौं धरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विषादिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं साधिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संध्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सन्तोपन्तन्यै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं प्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं रेवत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धूम्रकारिण्यै नमः । ८७०
ॐ ऐं ग्लौं चित्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लक्ष्म्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अरुन्धत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्माद्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मिष्ठायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं धर्मचारिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्युष्ट्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ख्यात्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सिनीवाल्यै नमः । ८८०
ॐ ऐं ग्लौं गुह्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋतुमत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ऋत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं त्वष्ट्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वैरोचन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मैत्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरजायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कैतकेश्वर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्रह्मण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मिण्यै नमः । ८९०
ॐ ऐं ग्लौं ब्राह्मायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भ्रमर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं भ्रामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कौलकारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलेबरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वर्षिण्यै नमः । ९००
ॐ ऐं ग्लौं हिरण्याक्षनिपातिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं जितकामायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कामृगायै नमः । 
ॐ ऐं ग्लौं कोलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कल्पाङ्गिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं कलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रदानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं हितात्मने नमः । ९१०
ॐ ऐं ग्लौं हितवेदिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुरक्षरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महादानायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महाहवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वारुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यरुण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वाण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वीणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं वेण्यै नमः । ९२०
ॐ ऐं ग्लौं विहङ्गमायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोदप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मोहिन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लवनायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लाविन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्लुत्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अजरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लोहितायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं लाक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रतप्तायै नमः । ९३०
ॐ ऐं ग्लौं विश्वजनन्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मनसे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं बुद्धये नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं अहङ्कारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्षेत्रपालिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्वेदायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुर्पारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चतुरन्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरुप्रियायै नमः । ९४०
ॐ ऐं ग्लौं चर्विण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चोरिण्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शार्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं शाङ्कर्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं चरमभेरव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्लेपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्प्रपञ्चायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं प्रशान्तायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नित्यविग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं स्तव्यायै नमः । ९५०
ॐ ऐं ग्लौं स्तवप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं व्यालायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुरवे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आश्रितवत्सलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्कलङ्कायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरालम्बायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्द्वैतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निष्परिग्रहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्गुणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्मलायै नमः । ९६०
ॐ ऐं ग्लौं नित्यायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरीहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नवायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरिन्द्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निराभासायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निर्मोहायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं नीतिनायिकायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरन्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निश्चलायै नमः । ९७०
ॐ ऐं ग्लौं लीलायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं निरामयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मुण्डायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विकृतायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पिङ्गलाक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं गुणोत्तरायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पद्मगर्भायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं महागर्भायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विश्वगर्भायै नमः । ९८०
ॐ ऐं ग्लौं विलक्षणायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परमात्मने नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परेशान्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं पारायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परन्तपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं संसरसेव्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं क्रूराक्ष्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मूर्च्छायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं मत्तायै नमः । ९९०
ॐ ऐं ग्लौं मनुप्रियायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विस्मयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दुर्जयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दक्षायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं तनुहन्त्र्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं दयालयायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं परब्रह्मणे नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं आनन्दरूपायै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं सर्वसिद्ध्यै नमः ।
ॐ ऐं ग्लौं विधायिन्यै नमः । १०००

॥ इति श्री वाराही सहस्रनामं सम्पूर्णम् ॥

Varahi Sahasranamavali in Telugu:

వారాహీ సహస్రనామం


వారాహీ గాయత్రీ
వరాహముఖ్యై విద్మహే । దణ్డనాథాయై ధీమహీ ।
తన్నో అర్ఘ్రి ప్రచోదయాత్ ॥

ధ్యానం
వన్దే వారాహవక్త్రాం వరమణిమకుటాం విద్రుమశ్రోత్రభూషామ్
హారాగ్రైవేయతుఙ్గస్తనభరనమితాం పీతకైశేయవస్త్రామ్ ।
దేవీం దక్షోధ్వహస్తే ముసలమథపరం లాఙ్గలం వా కపాలమ్
వామాభ్యాం ధారయన్తీం కువలయకలితాం శ్యామలాం సుప్రసన్నామ్ ॥

ఐం గ్లౌం ఐం నమో భగవతి వార్తాళి వార్తాళి వారాహి వారాహి వరాహముఖి
వరాహముఖి అన్ధే అన్ధిని నమః రున్ధే రున్ధిని నమః జమ్భే జమ్భిని నమః
మోహే మోహిని నమః స్తమ్భే స్తమ్భిని నమః సర్వదుష్టప్రదుష్టానాం సర్వేషాం
సర్వవాక్-చిత్తచక్షుర్ముఖగతిజిహ్వాం స్తమ్భనం కురు కురు శీఘ్రం వశ్యం
కురు కురు । ఐం గ్లౌం ఠః ఠః ఠః ఠః హుం ఫట్ స్వాహా ।
మహావారాహ్యం వా శ్రీపాదుకాం పూజయామి నమః ॥

ఓం ఐం గ్లౌం వారాహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బగళాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాసవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైదేహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరసువే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వరదాయై నమః । ౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విష్ణువల్లభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వన్దితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసుధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వశ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాత్తాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వఞ్చిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వసున్ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీథిహోత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీథిరాజాయై నమః । ౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విహాయస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖనిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాఞ్చన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః । ౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కురుకుల్లాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలావత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నేయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్రువాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధృత్యై నమః । ౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తుష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శక్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తపస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాన్తాయై నమః । ౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్వాహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాన్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లజ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్మృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తన్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గౌర్యై నమః । ౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శివాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చణ్డ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భాషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయానకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూధరాయై నమః । ౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భయాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భైరవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పఙ్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుర్గురాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోషిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణసంయుక్తాయై నమః । ౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఘ్నాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘర్ఘరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణయుక్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఘనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పూర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నేయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యామ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నైఋత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాయవ్యై నమః । ౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఉత్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఐశాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఊర్ధ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధఃస్థితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పృష్టాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్రగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హృఙ్కాయై నమః । ౧౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నాభికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మరన్ధ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్క్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాతాలగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూమికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఐమ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హ్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్లీమ్యై నమః । ౧౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం తీర్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రీత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రియై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గిరే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవ్యయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋగ్రూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజుర్రూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామరూపాయై నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యాత్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉదుమ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గదాధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అసిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శక్తిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చాపకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇక్షుధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్రధారిణ్యై నమః । ౧౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సృష్టిధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఝరత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యువత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతురఙ్గబలోత్కటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అక్షరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆదిభేత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భక్త్యై నమః । ౧౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భటవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమ్పిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దూరదర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధురన్ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మానిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాత్రే నమః । ౧౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మాననీయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోద్ఘటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్యుకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనోజవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేధస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధ్యావధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధుపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మఙ్గలాయై నమః । ౧౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అమరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆమ్యహరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృడాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహకర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మఞ్జవే నమః । ౧౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యుఞ్జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాంసలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మానవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగాఙ్కకార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మర్కాలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మీనకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్యామమహిష్యై నమః । ౧౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మతన్దికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృషాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మదాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మలాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సింహాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాఘ్రాననాయై నమః । ౧౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కుక్షాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిషాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రోఢాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధున్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేతవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దరిద్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధావత్యై నమః । ౨౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ధవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మధ్వనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానపరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధనప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాన్యప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాపనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రిపునాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాధినాశిన్యై నమః । ౨౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సిద్ధిదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాష్ఠారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షమారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పక్షరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అహోరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రుటిరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్వాసరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమృద్ధారూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుభుజాయై నమః । ౨౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రౌద్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శరణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రతిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుష్టాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రవిమధ్యగాయై నమః । ౨౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రజన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రేవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఙ్గణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఞ్జన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రోషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రోషవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్విజయప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రథాయై నమః । ౨౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రూక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రూపవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శరాస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుద్రాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రణపణ్డితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యమునాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సరస్వత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మధ్వై నమః । ౨౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కణ్టక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తుఙ్గభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కావేర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌశిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పటవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖట్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉరగవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సహస్రాక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతర్దనాయై నమః । ౨౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సర్వజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాస్త్ర్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జటాధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అయోధసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యావత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌరభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుబ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వక్రతుణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వధోద్యతాయై నమః । ౨౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చన్ద్రపీడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేదవేద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సఙ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీలోచితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్యానాతీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రివర్గదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహురూపాయై నమః । ౨౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నానారూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నతాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషాకపయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషారూఢాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషవాహనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషావర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషపర్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృషాక్రుత్యై నమః । ౨౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కోదణ్డిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాగచూడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్షువ్యాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమార్థికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్వాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురావాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురారిహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః । ౩౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రాధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃఖహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురారాధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దవీయస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురావాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుప్రహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃకమ్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రుహిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువేణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్మరణ్యై నమః । ౩౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శ్యామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాతతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్క్కతాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తార్క్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాశుపత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గౌణభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణపాషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపర్దిన్యై నమః । ౩౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కామకామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమనీయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలోజ్వలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాసావహృదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారకాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కమ్బుకణ్ఠ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృతాగమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కర్కశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాన్తాయై నమః । ౩౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కల్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అకల్పాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కటఙ్కటాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్మశాననిలయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బిన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజారుఢాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజాపహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తత్ప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తత్పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాయాయై నమః । ౩౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్వర్భానవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాలవఞ్చిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశిఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుశాఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేశపాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యఙ్గ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుశాఙ్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వామాఙ్గాయై నమః । ౩౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నీలాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనఙ్గరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్గోపాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సారఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రఙ్గరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భద్రాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సింహికాయై నమః । ౩౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వినతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అదిత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హృదయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గద్యప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పద్యప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చర్చికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భోగవత్యై నమః । ౩౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అమ్బాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సారస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పుష్కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్ఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శచ్యై నమః । ౩౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిమ్నగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిమ్ననాభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సహిష్ణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జాగృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లిప్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమయన్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్దణ్డిన్యై నమః । ౩౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దారదాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షకన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రవిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్వ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డిన్యై నమః । ౪౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డనాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దానప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుఃఖనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోషకృతయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోగ్ధ్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోహత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవికాయై నమః । ౪౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అధనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్వికర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్వలితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్యుకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అద్వయవాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉన్మత్తాయై నమః । ౪౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కమలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అలసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారకాన్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుబ్జలోచనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇన్దవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హిరణ్యకవచాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యవస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యవసాయికాయై నమః । ౪౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఈశనన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్పిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వసఖాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుద్ధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సువర్ణాయై నమః । ౪౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జనన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిభాఘేరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామ్రాజ్ఞ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సంవిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉత్తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరిష్టదమన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లిఙ్గవారుణ్యై నమః । ౪౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చాముణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బృహతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యోతిష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉరుక్రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుప్రతీకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హవ్యవాహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రలాపిన్యై నమః । ౪౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సపస్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాధ్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యేష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిశిరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్వాలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుచ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్లాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుచాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శోకాయై నమః । ౪౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శుక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భేర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భిద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భగ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వృక్షతస్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నభోయోన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సుప్రథితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విభావర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్వితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుర్విణ్యై నమః । ౪౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గణ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురుతర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గన్ధర్వ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గణికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కున్దరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోపికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్రగాయై నమః । ౪౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గణేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్దాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోపతయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గన్ధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్జితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కానన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోరక్షాయై నమః । ౫౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కోవిదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రాతిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రతిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గర్భరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణేశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పారస్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాఞ్చనతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహురూపాయై నమః । ౫౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విరూపికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఊహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురూహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమ్మోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహహారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజ్ఞవిగ్రహిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యాయజుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యశస్విన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సఙ్కేతాయై నమః । ౫౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నిష్ఠోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అత్యగ్నిష్టోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాజపేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం షోడశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పుణ్డరీకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాజసూయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తాపసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిష్టకృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బహ్వ్యై నమః । ౫౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సౌవర్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోశలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావ్రతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వజిత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మయజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రాజాపత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిలావయవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరిఘ్న్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆజ్ఞాచక్రేశ్వర్యై నమః । ౫౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విభావసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సూర్యక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బలిబిద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాగయజ్ఞకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సావిత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అర్ద్ధసావిత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వతోభద్రవారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆదిత్యమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గోదోహాయై నమః । ౫౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మృగమయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్పమయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాలపిఞ్జాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌణ్డిన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉపనాగాహలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నివిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్వాదశాహస్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాంసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమాయై నమః । ౫౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వప్రతిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భాగీరథ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభ్యుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋద్ధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాజే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వస్వదక్షిణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమిదాహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కడాయనాయై నమః । ౫౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గోదోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వాహాకారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తనూనపాతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పురుషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్యేనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వజ్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇషవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గిరసే నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భేరుణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చాన్ద్రాయణపరాయణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జ్యోతిష్ఠోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నన్దిఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పౌర్ణమాసికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజప్రతిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రాత్ర్యై నమః । ౫౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సౌరభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కలాయనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌభాగ్యకృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారీషాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైతలాయనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రామపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోచిష్కార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పోత్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాచికేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాన్తికృతే నమః । ౬౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పుష్టికృత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైనతేయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉచ్చాటనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వశీకరణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మారణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రైలోక్యమోహనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్దర్పబలశాదనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శఙ్ఖచూడాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజాచాయాయై నమః । ౬౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రౌద్రాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విష్ణువిక్రమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భైరవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కవహాఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అవభృతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టపాలకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్రౌష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వౌష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వషట్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాకసంస్థాయై నమః । ౬౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పరిశ్రుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శమనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నరమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కారీర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రత్నదానకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌదామన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భార్గస్పత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లవఙ్గమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రచేతసే నమః । ౬౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సర్వస్వధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గజమేధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కరమ్బకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హవిస్సంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సోమసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాకసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృతిమత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సూర్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చమసే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్రుచే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్రువాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉలూఖలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోక్షిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చపలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్థిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మేదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రాగ్వంశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కుఞ్జికాయై నమః । ౬౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం రశ్మయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అంశవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దోభ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్ధయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భవయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అబ్దోర్యామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్రోణకలశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్రావరుణాయై నమః । ౬౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఆశ్వినాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పాత్నీవధాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్థ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హారియోజనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిపరస్థానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుక్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామిధేన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమిధే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హోత్రే నమః । ౬౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం అధ్వర్యవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉద్ఘాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నేత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్వష్ట్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పోత్రికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆగ్నీద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అచ్చవాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టావసవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నాభస్తుతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రార్థకాయై నమః । ౬౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం సుబ్రహ్మణ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్రావరుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రస్తాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతిప్రస్తాత్రే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యజమానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్రువన్త్రికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆమిక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశతాజ్యాయై నమః । ౬౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హవ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గవ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పయసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జుహోత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తృణోభృతే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రయ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దాస్విన్యై నమః । ౭౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం పురోడశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పశుకర్శాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రేక్షణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మయజ్ఞిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అగ్నిజిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దర్పరోమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మశీర్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోదర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమృతప్రాశికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నారాయణ్యై నమః । ౭౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నగ్నాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దిగమ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఓఙ్కారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్వేదరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అనుల్బణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టాదశభుజాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రమ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గగనచారిణ్యై నమః । ౭౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భీమవక్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావక్త్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కీర్త్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆకర్షణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణమూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహామూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరమూర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరాననాయై నమః । ౭౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరజిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరరవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావ్రతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తనేత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చణ్డప్రహరణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌలభ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీచ్యై నమః । ౭౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఛాయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్ధ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాంసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణామ్బరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణసారఙ్గిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణవల్లబాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాసిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ద్వేష్యాయై నమః । ౭౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మృత్యురూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భయావహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భీషణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దానవేన్ద్రగత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కల్పకర్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షయఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అభయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పృథివ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాధ్వై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కేశిన్యై నమః । ౭౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాధిహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జన్మహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అక్షోభ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆహ్లాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పవిత్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షోభిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కన్యాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురాదేవ్యై నమః । ౭౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భీమాదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మదన్తికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాకమ్బర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాశ్వేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీరభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాభద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదేవ్యై నమః । ౭౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మహాశుక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్మశానవాసిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దీప్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చితిసంస్థాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చితిప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపాలహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖట్వాఙ్గ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖడ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హల్యై నమః । ౭౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గాన్ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాయోగిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగమార్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యుగగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రకేతవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆయుషే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యుగారమ్భపరివర్తిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్గారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఙ్కుశకరాయై నమః । ౮౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘణ్టావర్ణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేతాల్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మవేతాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహావేతాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విద్యారాజ్ఞై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహారాజ్ఞై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహోదర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భూతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భవ్యాయై నమః । ౮౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం భవిష్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాఙ్ఖ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం యోగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తపసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధ్యాత్మాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధిదైవతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అధిభూతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అంశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అశ్వక్రాన్తాయై నమః । ౮౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ఘణ్టారవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరూపాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిఖివిదే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రీశైలప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖడ్గహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శూలహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గదాహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మాతఙ్గ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్తమాతఙ్గ్యై నమః । ౮౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం కౌశిక్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మవాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఉగ్రతేజసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సిద్ధసేనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జృమ్భిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విజయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వినతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కత్రవే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం దాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విధాత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విక్రాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధ్వస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దామిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దమ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చేతిన్యై నమః । ౮౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం శాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తప్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బన్ధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వన్ద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బోధాతీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బుధప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హన్తాయై నమః । ౮౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం ధరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విషాదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సాధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్ధ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సన్తోపన్తన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రేవత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధూమ్రకారిణ్యై నమః । ౮౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చిత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లక్ష్మ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అరున్ధత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మాద్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మిష్ఠాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ధర్మచారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యుష్ట్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఖ్యాత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సినీవాల్యై నమః । ౮౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం గుహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋతుమత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఋత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్వష్ట్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వైరోచన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మైత్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరజాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కైతకేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మిణ్యై నమః । ౮౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం బ్రాహ్మాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భ్రమర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భ్రామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కౌలకారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలేబరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విద్యుజ్జిహ్వాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వర్షిణ్యై నమః । ౯౦౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హిరణ్యాక్షనిపాతిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జితకామాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కామృగాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కల్పాఙ్గిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రదానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారకాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హితాత్మనే నమః । ౯౧౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం హితవేదిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దురక్షరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాదానాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాహవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వారుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యరుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వాణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వీణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వేణ్యై నమః । ౯౨౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విహఙ్గమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోదప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లవనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లావిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్లుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అజరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లోహితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లాక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రతప్తాయై నమః । ౯౩౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వజనన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మనసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బుద్ధయే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అహఙ్కారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రజ్ఞాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్షేత్రపాలికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్వేదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్పారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతురన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరుప్రియాయై నమః । ౯౪౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం చర్విణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చోరిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శార్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శాఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చరమభేరవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్లేపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్ప్రపఞ్చాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ప్రశాన్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిత్యవిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్తవ్యాయై నమః । ౯౫౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం స్తవప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వ్యాలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గురవే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆశ్రితవత్సలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్కలఙ్కాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరాలమ్బాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్ద్వైతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్పరిగ్రహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్గుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్మలాయై నమః । ౯౬౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరీహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నవాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరిన్ద్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరాభాసాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిర్మోహాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీతినాయికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరన్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిశ్చలాయై నమః । ౯౭౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం లీలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిరామయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ముణ్డాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వికృతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పిఙ్గలాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం గుణోత్తరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పద్మగర్భాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాగర్భాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వగర్భాయై నమః । ౯౮౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం విలక్షణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరేశాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పారాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరన్తపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సంసరసేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రూరాక్ష్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూర్చ్ఛాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మత్తాయై నమః । ౯౯౦ ।

ఓం ఐం గ్లౌం మనుప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విస్మయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుర్జయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దక్షాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తనుహన్త్ర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దయాలయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఆనన్దరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వసిద్ధ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విధాయిన్యై నమః । ౧౦౦౦ |

ఇతి శ్రీ వారాహీ దేవీ సహస్రనామావళీ సంపూర్ణం ||